Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рекомендації з удосконалення облікової політики ВАТ «Рiвненський облплемселекцентр»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Коротка характеристика та оцінка облікової політики ВАТ «Рiвненський облплемселекцентр»
2. Рекомендації з удосконалення облікової політики ВАТ «Рiвненський облплемселекцентр»
3. Перевірка якості складання звітів ВАТ «Рiвненський облплемселекцентр»
Висновок
Список використаних джерел
Додатки 
 
Вступ
 
Актуальність теми зумовлена тим, що зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей адаптації до історично сформованих традицій, особливостей менталітету та української дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан – відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної практики.
Метою даної роботи є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують облікову політику підприємства ВАТ «Рівненський Облплемселекцентр».
Для досягнення поставленої мети слід вирвшити наступні завдання:
дати характеристику підприємства;
дослідити стан бухгалтерського обліку на підприємстві;
розробити пропозиції щодо підвищення рівня бухгалтерського обліку;
провести перевірку якості складання річної фінансової звітності.
Об’єктом дослідження курсової роботи виступає вивчення облікової політики на підприємстві ВАТ «Рівненський Облплемселекцентр».
Предметом дослідження даної курсової роботи облікова політика та організація бухгалтерського обліку на торгівельному підприємстві ВАТ «Рівненський Облплемселекцентр».
Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях українських вчених, таких як Немченко В. В., Швець В. Г., Ткаченко Н. М., Білуха М. Т., Бутинець Т. А. та інших.
 
1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВАТ «РIВНЕНСЬКИЙ ОБЛПЛЕМСЕЛЕКЦЕНТР»
 
В Рiвненськiй областi штучне осiменiння худоби почало впроваджуватися в 1939-1941 роки. В цi роки практикувалося штучне осiменiння тiльки кобилок-маток. Перша державна станцiя була заснована в Рiвненськiй областi в 1955 роцi при Рiвненськiй державнiй конюшнi. В 1957 роцi при Шубкiвськiй сiльськогосподарськiй дослiднiй станцiї була створена держплемстанцiя. В цьому роцi було заключено договори з господарствами областi на штучне осiменiння корiв i телиць. В 1961 роцi в с. Бiла Криниця Рiвненського району почали будувати обласну Держплемстанцiю, яку в 1997 роцi перейменовано у ВАТ «Рiвненський облплемселекцентр».
Товариство знаходиться за адресою: Рiвненська область, Рiвненський район, с. Бiла Криниця. Фiлiй та представництв пiдприємство не має.
Основним видом дiяльностi пiдприємства є торгiвля спермопродукцiєю, яка реалiзовується останнiм часом в основному для приватних господарств. Крiм того, Товариство вирощує та реалiзовує продукцiю рослинництва, а саме: зерновi, (пшениця, ячмiнь, овес) та цукровi буряки, якi вирощуються сезонно.. Конкурентами є приватнi господарста та фермери. Сировиною є власна продукцiя.
Органiзацiйно-правова Форма суб'єкта перевiрки ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
Керiвництво товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах за правильнiсть складання зазначеної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи стосовно:
- розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю;
- пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї, що не мiстять суттєвих помилок та викривлень внаслiдок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
- подання облiкових оцiнок.
Статутний капiтал Товариства станом на 31. 12. 2010 року складає 377548, 25 грн. i подiлений на 1 510 193 простих iменних акцiї номiнально вартiстю 25 коп. за одну акцiю. Зазначена сума вiдображена в балансi товариства та внесена повнiстю i вiдповiдає установчим документам. Статутний капiтал станом на 31. 12. 2010 року оплачений повнiстю. Товариство адекватно та цiлком вiрно визначало в облiку власний капiтал, його структуру та призначення згiдно П (С) БО № 2 « Баланс «, затверджений Наказом МФУ № 87 вiд 31. 03. 1999 року, П (С) БО № 3 «Звiт про фiнансовi результати», затверджений Наказом МФУ № 87 вiд 31. 03. 1999 року.
Основнi засоби товариство вiдображало в бухгалтерському облiку у вiдповiдностi до вимог П (С) БО 7 «Основнi засоби». Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. За даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31. 12. 2010 р. складала 4072 тис. грн., нарахований знос – 1957 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв – 2115 тис. грн., що узгоджується з вiдповiдними статтями балансу.
Пiдприємство обрало податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до статтi 8 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», що узгоджується з вимогами ПСБО 7 «Основнi засоби». На протязi перевiреного перiоду визначенi пiдприємством методи нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв не змiнювались.
Первiсна оцiнка придбання запасiв проведена Згiдно П (С) БО №9 «Запаси» – на 31 грудня 2010 року виробничi запаси складають 81 тис. грн. Протягом звiтного перiоду методи вибуття виробничих запасiв не змiнювалися, оцiнка запасiв на дату балансу згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою проведена правильно.
Нематерiальнi активи в бухгалтерський звiтностi – вiдсутнi.
Фiнансовi iнвестицiї не надавалися.
Визнання i оцiнка дебiторської заборгованостi проведена вiдповiдно до П (С) БО №10. «Дебiторська заборгованiсть» на звiтну дату становить:
Фото Капча