Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рекреаційний потенціал Причорноморського регіону

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна характеристика ресурсно-рекреаційного потенціалу Причорномор’я
1.1. Аналіз географічного положення Причорноморського економічного району
1.2. Аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу регіону
2. Потенційні можливості і проблеми розвитку рекреаційного комплексу Причорномор’я
2.1. Аналіз сильних і слабких сторін рекреаційної галузі регіону
2.2. Основні завдання й пріоритетні проекти розвитку рекреаційного комплексу регіону
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Історично взаємовідносини суспільства і природи розвивались по мірі накопичення знань і досвіду від пасивного використання природних об’єктів до раціонального природокористування. Зміни як в матеріально-технічній базі і організації виробництва, так і в соціальній сфері сучасного суспільства, безумовно, вплинули на соціально-економічну роль рекреації в процесі суспільного відновлення. 

Сьогодні рекреація впливає не тільки на відновлення робочої сили, але і на людину в цілому. Для сучасного етапу суспільного розвитку характерне зростання ролі рекреації в процесі відновлення сил людини. Саме туризм і є тією складною системою, в якій тісно переплетені інтереси багатьох галузей економіки, екології, культури, безпеки, зайнятості населення, розвитку туристської інфраструктури. 

Отже, туристична індустрія виступає потужним соціально-економічним і політичним чинником, що визначає розвиток економіки і політику багатьох країн і регіонів світу. Зокрема, і Україна має великі рекреаційні ресурси, що використовуються чи можуть бути використані для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення.

За своїм курортно-рекреаційним й туристичним потенціалом Причорно-морський регіон займає одне із провідних місць в Україні. Особливості економіко-географічного розташування, розвинена транспортна мережа, благодатні природно-кліматичні умови, наявність пам’ятників природи, архітектури, історії й культури, цілющих грязей і джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови для формування й розвитку в соціально-економічному комплексі регіону високорентабельної курортно-рекреаційної й туристичної галузі. 

Однак цей потенціал використовується неефективно. Потік туристів, доходи й зайнятість у туріндустрії не відповідають потенціалу, що пояснюється відсутністю дотепер системної організованої роботи з формування конкурентноздатної рекреаційної індустрії. 

Стан дослідження проблеми. Одним з стратегічних напрямів розвитку Причорноморського регіону є пріоритетне освоєння рекреаційного потенціалу. Розвиток рекреаційної галузі в регіоні визначено прийнятою ще у 2004 році «Програмою соціально-економічного розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя регіону». Останнім часом проблемами розвитку туризму в Українському Причорномор’ї займаються багато вчених: Петранівський В.Л. [10], Фоменко Н.В. [22], Б. В. Буркинський [15] та інші. Цікаву роботу з методики визначення компонентної структури природно-ресурсного потенціалу Причорномор’я виконав В.П. Руденко [18].

Мета дослідження - аналіз сучасного стану рекреаційних комплексів Причорноморського регіону, виявлення позитивних і негативних змін в рекреаційно-туристичній діяльності регіону.

Об’єкт дослідження – Причорноморський соціально-економічний район.

Предмет дослідження - проблеми і особливості розвитку рекреаційного потенціалу Причорноморського соціально-економічного району.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

 • проаналізувати географічне положення Причорноморського економічного району;
 • здійснити аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу регіону;
 • з’ясувати сильні і слабкі сторони рекреаційної галузі регіону;
 • визначити основні завдання й пріоритетні проекти розвитку рекреаційного комплексу регіону.

Методи дослідження. Дослідження базується на використанні ряду загальнонаукових та специфічних методів: методу пізнання, логічного та формально-логічного методу, аналізу та синтезу, зведення і групування, порівняння тощо.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бейдик О.О. Ресурсно-рекреаційні домінанти регіонів України // Наукові дослідження до потреб туризму. Матеріали «круглого столу». – К.: Обрії, 2006. – с. 47-54.
 2. Економіко-екологічні проблеми Північного Причорномор’я / О.В. Оль-шанська; АН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1999. - 35 с.
 3. Історико-культурний потенціал Північного Причорномор’я та актуальні питання розвитку державного туризму / І.Ю. Бондарчук-Чугіна // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. - 2005. - № 4. - С. 62-67.
 4. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 344 с. 
 5. Конкурентні позиції українського Причорномор’я / С.К. Харічков // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. політика: досвід Європ. Союзу та його адапт. до умов України: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 5, ч. 1. - С. 106-117.
 6. Курортно-рекреационное хозяйство Причерноморья / Н. Коржунова // Экономика Украины. - 1999. - № 2. - С. 72-76.
 7. Масляк П.О. Країнознавство: підручник. - К.: Знання, 2008. - 292 с. 
 8. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного комплексу Причорномор’я / В.М. Юткін. - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. - 150 с.
 9. Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристсько-рек-реаційного типу / В.Г. Жученко // Регіон. економіка. - 2001. - № 4. - С. 189-192.
 10. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський./за ред.. проф. Ф.Д. Заставного. - К.: Знання.-2006. – 575 с. 
 11. Природні ресурси та торговельно-економічний потенціал Північного Причорномор’я / О. Одрін; Ін-т історії України НАН України . - К., 2005. - 94 с.
 12. Проблеми економічного розвитку Криму та удосконалення територіальної організації його продуктивних сил / В.М. Юткін // Економіка пром-сті. — 2001. - № 4. - С. 108-114.
 13. Проблеми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в умовах фінансово-економічної кризи: матеріали наук.-практ. конф. / Ред.: О.О. Волович; Нац. ін-т стратег. дослідж. - О.: Фенікс, 2009. - 222 с.
 14. Програма соціально-економічного розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області /Миколаївська обласна державна адміністрація. – Миколаїв, 2004. – 46 с.
 15. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: монографія. - Львів: Світ, 1993. – 240 с.
 16. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3. / Руденко В.П.– Чернівці: Рута, 2005. – 248 с. 
 17. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм у Миколаївській області у 2009-2010 році // Статистичний бюлетень.- Головне статистичне управління у Миколаївській області. - Миколаїв. - 2011. - 40 с.
 18. Соціально-економічний розвиток регіонів Українського Причорномор’я: теорія, методологія, практика: монографія / Б. В. Буркинський, В. М. Осипов, О. В. Моліна, В. Ф. Горячук, І. Д. Півоварчук; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О., 2010. - 374 с.
 19. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг: монографія / С.Ю. Цьохла; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф.: Таврія, 2008. - 352 c.
 20. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / Є.В. Панкова. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Альтерпрес, 2007. - 352 с.
 21. Туристичний потенціал західної частини Криму / О. Бордун, М. Гамкало // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 43-48.
 22. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник./Н.В.Фоменко.-К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 312 с.
 23. Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». - 2008. - №6. - С.180-186.
11618
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).