Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Релігія і церква у духовному і національному відродженні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Дослідження положення і впливу різних релігійних течій у сучасному українському дискурсі
 2. Аналіз ролі релігії в контексті духовної культури української нації
 3. Роль релігійного чинника в українському державотворенні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Сучасне відродження України, що характеризується інтенсивністю етнонаціональних та релігійних процесів, значно посилило взаємозв'язок нації та релігії. Активізація етнонаціонального та релігійно-духовного розвитку закономірно ставить проблему про з'ясування їхньої суті та взаємовпливу.

Хвиля національно-державного і релігійного відродження, що піднялась в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років XX століття, спершу являла собою своєрідну форму компенсації за тривалу русифікацію, денаціоналізацію, національну уніфікацію та примусову атеїзацію. Однак вона спричинила значне зростання інтересу до української історії, культури, традицій, звичаїв, а, відтак, до релігії і церкви загалом. Ідеї національного і релігійного відродження генерували представники національної еліти, значну частину якої становило духовенство.

Релігія, існуючи протягом сторіч у свідомості людей, які належали до українського етносу, а також до інших народів, що мешкали на території України, тісно переплелася з національною самосвідомістю, тісно взаємодіяла з національними культурами. Тому сучасне національне і релігійне відродження тісно переплітаються. 

Глобалізаційні процеси XX ст. актуалізували питання взаємодії і водночас протистояння різних світових культур, а заодно і тих релігій, на духовній основі яких відбувалося їх становлення та розвиток. Відтак постало завдання нового осмислення ролі і місця релігії в різних її конфесійних виявах в глобалізованому світі. Це особливо актуально як з огляду на широкомасштабні соціальні зміни сучасності, так і впливу постмодерністських ідей, які ставлять під сумнів традиційні цінності, в тому числі й релігійні. Отже, сама логіка цивілізаційного розвитку, як і необхідність подолання кризових явищ в царині культури, актуалізує проблему взаємозв'язку релігії й культури.

Початок ХХІ ст. в релігійному житті українського народу позначився кардинальними змінами: стрімко зросла мережа релігійних організацій, збільшилася кількість віруючих, церква із переслідуваної і упослідженої владою інституції перетворилася на активний елемент соціуму, почавши шукати порозуміння із новою державою, відповідне до її статусу місце у суспільстві. Національне піднесення збіглося із складними трансформаційними процесами, пов’язаними з глобалізацією світової економіки, фінансів, природних і трудових ресурсів, міграції населення, культури, духовної сфери. 

У цей складний період зростає тенденція звернення молоді до багатовікових традицій духовної культури. Релігія все більш явно входить в свідомість молоді як значуща духовна цінність. Різні релігійні течії  стояли біля витоків нашої державності, з ними пов’язаний перший вихід України на світову арену як рівноправної, визнаної в світі держави. Зокрема, християнство відіграло виключну роль в життєвому устрої нашої держави, суспільства, сім’ї, людини, нашої духовності та моралі. Християнські ідеї лягли в основу формування вітчизняної філософської системи, якій немає аналогів в світі.

Звертаючи увагу на глибокі духовно-релігійні традиції в історії України, варто зазначити, що вони не втратили своєї актуальності і донині. Церква, духовенство і релігійні традиції тісно пов’язані з демократичним устроєм, адже філософія християнства визнає гідність людини і рівність всіх людей.

Список використаних джерел: 
 1. Бистрицький Є. Релігійна духовність українського народу в його історичній ґенезі / Є.Бистрицький // Людина і гуманістична природа віри. Матеріали людинознавчих філософських читань. Вип.УІІ. - Дрогобич: Вимір, 1998. –   С. 140-146.
 2. Блажейовсъкий Д. Українські Церковні унії Константинопольська, Римська і Московська. Відбитка із: Записки Наукового Товариства ім. Шевченка Т. 205. У пошуках істиної правди. - Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1987. – 68 с.
 3. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив / В.А.Бодак. - Київ-Дрогобич: КОЛО, 2005. - 305 с
 4. Бондаренко В. Релігійне життя в Україні: стан проблеми, шляхи оптимізації / В.Бондаренко, В.Єленський, В.Журавський. – К.: Логос, 1996. – 50 с.
 5. Великий А. Релігія і церква - основні рушії української історії / Релігія в житті українського народу. - Мюнхен-Рим-Париж, 1966. – С. 3-38.
 6. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины с приложениями и дополнениями / М. Грушевский. – Донецк: БАО, 2004. – 768 с. 
 7. Грушевський М., Левицький К Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси Гуманітарна освіта і проблеми духовного відродження України. - Львів, 1994. – 644 с.
 8. Дулуман Є. Релігія як складова універсуму культури: український контекст / Є. Дулуман. - Чернівці: Рута, 2004. – С. 134-140.
 9. Єленський В. Включеність церкви в культурні процеси сучасності / В.Єленський // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. 36. наукових і богословських праць. - К., 2004. -С.205-214.
 10. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. -Дрогобич, 1990. – 43 с.
 11. Ідея національної церкви в Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції. - Тернопіль, 1997. – 200 с.
 12. Кирюшко М. Взаємозв'язок релігійного і етнічного в культурі України / М.Кирюшко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. - Серія 7. - Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. - К., 2005. - Вип.4 (17). - С.41-48.
 13. Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. - Львів: Логос, 1996. – 184 с.
 14. Лук’яненко Л. Національна ідея і національна воля / Л. Лук’яненко. – К.: МАУП, 2003. – 293 с.
 15. Мокрий В. Церква в житті українців. - Львів-Краків-Париж, 1993. – 106 с.
 16. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т.: Т. l-2. - К.: Україна, 1993. - 284 с. 
 17. Релігія і церква в національному відродженні України: Тези наук. конференції. - Тернопіль, 1993. – 93 с.
 18. Рибачук М. Національне відродження і релігія в Україні / М. Рибачук, А. Кирюшенко.- К: Основи, 2002. - 147 с.
 19. Статистичний щорічник України за 2010 рік. - К. : Август Трейд, 2011. - 560 с.
 20. Твори слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. - Т 1. - Львів, 1994. – С. 1-3.
3202
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).