Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ресурсний потенціал для розвитку зеленого туризму на Рівненщині

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні аспекти вивчення ресурсного потенціалу зеленого туризму
1.1. Аналіз поняття і видів зеленого туризму
1.2. Система організації зеленого туризму, її основні вимоги і проблеми
ІІ. Дослідження потенційних умов розвитку зеленого туризму у Рівненській області
2.1. Огляд ресурсного потенціалу Рівненщини з точки зору зеленого туризму
2.2. Аналітична оцінка ресурсного потенціалу зеленого туризму на Рівненщині
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Потреби сучасного туриста в нових видах активного відпочинку вимагають розширення ринку туристичних послуг. З’являються якісно нові види і форми туризму. Серед різновидів туризму особливого поширення сьогодні набуває зелений сільський туризм, екологічний туризм. Антропогенні навантаження на людський організм, особливо у великих містах, формують у їх мешканців бажання «вирватися на природу». Під час цих подорожей людина прагне отримати задоволення. 

В Україні зелений сільський туризм перебуває на початковому етапі розвитку. Проте в країні вже розпочався процес активної популяризації цього виду відпочинку як туристичного продукту. Наразі в Україні не існує чіткого визначення поняття зеленого сільського туризму як окремого туристичного продукту в загальному визначенні туристичної галузі.

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом та добрими і працьовитими людьми. Водночас гострою проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої сили. Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових робочих місць у сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим галузям, які не потребують для свого розвитку великих коштів. До таких галузей належить сільський туризм, який давно практикується в Україні. 

Рівненщина має усі передумови розвитку відпочинку в селі, який можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу реґіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут, повніше використати природний та історико-культурний потенціал сільської місцевості. Справа розвитку сільського відпочинку має реальну державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації сільської місцевості.

Стан дослідження проблеми. Загальні проблеми зеленого туризму вивчали такі вчені, як О.Б. Кравченко [1], А. Зіемеле [10], С.В. Мельниченко та А.Ю. Єременко [12], М.Й. Рутинський і Ю.В. Зінько [21], Т.К. Сергєєва [22]. Зокрема вивченням потенціалу Рівненщини як об’єкту зеленого туризму присвятили свої праці О. Дем’янчук [5, 6] В.П. Ковальчук [7] та ін.

Об’єкт дослідження - Рівненська область у дискурсі розвитку зеленого туризму.

Предмет дослідження - класифікація, ознаки та специфічні особливості ресурсного потенціалу зеленого туризму Рівненщини.

Мета роботи - оцінити ресурсний потенціал для розвитку зеленого туризму Рівненщини, з’ясувати його сильні і слабкі сторони.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи слід визначити наступні завдання:

 • проаналізувати поняття і види зеленого туризму;
 • визначити систему організації зеленого туризму, її основні вимоги і проблеми;
 • дослідити ресурсний потенціал Рівненщини з точки зору зеленого туризму;
 • оцінити ресурсний потенціалу зеленого туризму на Рівненщині.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові науково-теоретичні положення рекреаційної географії, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній туристичній науці. У роботі використано також такі наукові методи дослідження: аналітичний, синтетичний, системний аналіз, порівняльно-географічний та ін. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох поширених розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи склав 34 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агро- і зелений туризм: навч. посіб. / О.Б. Кравченко; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2007. - 84 c.
 2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. - 395 с. Т. 17.
 3. Відпочинок на селі. Порадник організатору відпочинку та власнику садиби // Туризм сільський зелений. - IV/1999; Випуск №3 - ІІ/2002. – С. 13-18.
 4. Горішевський П., Васильєв Ю., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 68 с.
 5. Дем’янчук О. Антонівські фестини: фестиваль «Бурштиновий шлях» розпочав відлік дійств, що триватимуть 16 років / О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини. - 2010. - №26. - 1 липня. - С. 6.
 6. Дем’янчук О. Туристична галузь - мішок для наповнення бюджету /             О. Дем’янчук // Вісті Рівненщини . - 2009. - №39. - 24 вересня. - С. 7.
 7. Етнокультура Рівненського Полісся / упоряд. В. П. Ковальчук. - Рівне : ПП ДМ, 2009. - 218 с. 
 8. Зарічненщину по праву можна вважати краєм зеленого туризму: [23 жовтня 2008р. проходив інформаційний тур для засобів масової інформації по туристичному маршруту вузькоколійної залізниці у Зарічненському районі] // Полісся. - 2008. - № 42. - 30жовтня. -С. 1.
 9. Зелений туризм: «Бурштиновий шлях» - перший регіональний відкритий етно-тур-фестиваль // Полісся. - 2010. - № 23.- 17 червня. - С. 1-2.
 10. Зіемеле А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Туризм сільський зелений. - 2004. - № 1. - C. 8-13.
 11. Касьяненко М. Українське село як об’єкт туризму. // День. - 2001. - № 100. - С. 3.
 12. Мельниченко С.В., Єременко А.Ю. Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 3. - К.: ЧП Ільченко, 2009. - С. 22-28.
 13. Нагорнюк О. Вузькоколійка. 106 кілометрів Полісся. - Рівне, 2008. – 60 с.
 14. Панченко Т.Ф. Актуальні аспекти організації сільського туризму (огляд проблем та деякі рекомендації) // Туристично-краєзнавчі дослідження. Випуск 3. - К.: ЧП Ільченко, 2000. - 134 с.
 15. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18. - С. 143.
 16. Про затвердження державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 73. - С. 7.
 17. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Д.Д. Гурова, М.О. Фролов, С.М. Журавльова, Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЛІПС, 2010. - 89 с.
 18. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Н.М. Сажнєва; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329 c.
 19. Рекреаційна географія: навч. посіб. / С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва. - Суми: СумДПУ, 2007. - 64 с.
 20. Рівненщина туристична: путівник. - К. : ТОВ «Світ успіху», 2007. - 330 с.
 21. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальний посібник. - Київ: Знання, 2006. - 271 с.
 22. Сергеева Т.К. Экологический туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 584 c.
 23. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю: монографія / Т.С. Осадча. - Херсон: [Олді-плюс], 2009. - 290 c.
 24. Сільський зелений туризм як складова стратегії туристичної політики регіону / І. Зінько // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 77-82.
 25. Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 10-11.10.2001 р. / Редкол. Цибух В.І. (голова) та ін. - К.: Знання України, 2002. - 560 с.
1240
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).