Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рідкісні види флори і фауни Рівненщини

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Ціна: 
600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Теоретична частина
1.1. Рослинний світ
1.2. Тваринний світ
Розділ ІІ. Практична частина
2.1. Кліматичні та геоморфологічні умови
2.2. Природоохоронні об’єкти області
2.3. Методи виконання досліджень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У природно-ландшафтному розмаїтті України особливе місце займає Рівненщина - чудовий поліський край. У лісах, що займають більше третини її території, мальовничих річках, озерах, водоймищах і ставках, на заболочених заплавних долинах, у степовій зоні і на луках водяться і зростають сотні видів флори і фауни.

Кожен вид рослин чи тварин - це дивовижний витвір природи, який вміщує генетичну інформацію багатьох поколінь предків. У природі все взаємозв'язано і тому один знищений вид призводить до зникнення 10-20 видів тварин, мікроорганізмів і грибів, які пристосовані до нього.
В наш час основна причина зникнення видів рослин і тварин - це зміна та руйнування середовища їх життя під впливом антропогенного фактору: осушення та освоєння боліт, торфорозробка, вирубка лісу, забруднення водойм, грунту, будівництво шляхів, газопроводів тощо. Це призводить до різких змін у довкіллі, до порушення екологічної рівноваги, змін у середовищі життя рослин і тварин і, зрештою, до зникнення ряду видів флори і фауни. Саме цим і визначається актуальність вивчення проблеми збереження рослинного і тваринного світу.

Наукове узагальнення інформації в галузі охорони популяцій окремих видів рослин і тварин відображається в Червоних книгах - Міжнародного Союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП), Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991), а також окремих країн.
Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. затверджено Положення про Червону книгу України, яка є основним державним документом з питань охорони тваринного і рослинного світу. Вона містить узагальнені відомості про сучасний стан тварин і рослин країни, які перебувають під загрозою зникнення, і заходи щодо їх збереження та науково обгрунтованого відтворення. До Червоної книги заносяться види, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, і знаходяться під загрозою зникнення.
З рослин Рівненщини до Червоної книги України занесено 58 видів, в тому числі плауноподібних - 5; покритонасінних - 48; листостеблевих мохів - 2; червоних водоростей - 3 види. Один вид базидіальних грибів, який зустрічається в області, теж занесений до Червоної книги. З тварин, що занесені до Червоної книги, на Рівненщині зустрічається 63 види, в тому числі: - червів кільчастих - 1; - комах - 31; земноводних - 1; - плазунів - 2; птахів - 16; - ссавців - 12.
Залежно від стану і ступеня загрози для популяцій видів рослин і грибів, занесених до Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії: - зниклі (0); - зникаючі (І); - вразливі (ІІ); - рідкісні (III); - невизначені (IV); - недостатньо відомі (V); - відновлені (VI).
Метою роботи є вивчення та аналіз динаміки розвитку рідкісних видів флори і фауни Рівненської області.
Предметом дослідження у роботі є стан рослинного і тваринного світу регіону з точки зору поширеності рідкісних видів, а об’єктом – власне окремі види малопоширених та зникаючих тварин і рослин, які характерні для Рівненщини.
Відповідно до теми і мети роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • оцінка природно-кліматичних умов регіону;
 • описовий огляд рідкісних рослинних і тваринних організмів;
 • аналіз антропогенного навантаження на територію області та його впливу на розвиток флори і фауни.

Джерельною базою виконання роботи стали праці таких відомих вчених, як Т. Л. Андрієнко, Г. М. Антонова, А. Й. Меремінський, Ю. М. Грищенко та ін. Зокрема, використано значну кількість матеріалів праць “Рідкісні рослини і тварини Рівненщини”, “Край лісів та імлистих боліт” тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрієнко Т.Л. та ін. Край лісів та імлистих боліт: Розповідь про природоохоронні об'єкти Рівненської обл./ Т. Л. Андрієнко, Г.М. Антонова. – Львів: Каменяр, 1988.
 2. Баландин В.А. Бассейновый принцип в экологических построениях. Методология оценки состояния экосистем. – Новосибирск: Наука, 1998.
 3. Баринова С.С. Оценка состояния экосистем. Системный подход. Оценка состояния и устойчивости экосистем. - М.: ВНИИприрода,1992.
 4. Баринова С.С., Карлсен А.Г. Использование интегральных показателей для оценки исследований // Экологические системы. - №№2-4. – 1999.
 5. Баринова С.С.. Подходы к методологии комплексных экологических оценок по показателям биоразнообразия на бассейновой основе. Биоразнообразие: подходы к количественным оценкам. – М.: Наука, 1995.
 6. Березнівщина - поліський край/ Під ред. Т. Л. Андрієнко. - Рівне, 2001.
 7. Біологічне та ландшафтне розмаїття Рівненщини в дзеркалі регіональних ландшафтних парків. - Рівне, 2004.
 8. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений. - М.: Просвещение», 1988.
 9. Великанов Л.Л., Горибова Л.В., Горбунова М.В. Курс низших растений. - М.: Высшая школа, 1981.
 10. Виноградова К.Л. Место и значение фитогеографических исследований в современной флористике и систематике. - Л.: Наука, 1998.
 11. Геоботанічне районування Української РСР. За ред. А. І. Барбарича. - К., Наукова думка, 1977.
 12. Географічна енциклопедія України: В 3 т. - К., Укр. рад. енцикл., 1990.
 13. Елин Е. Я. Определитель растений лесов УССР. - К., Высшая школа, 1984.
 14. Заверуха Б.В. и др. Охраняемые растения Украины. – К.: Мысль, 1985.
 15. Заверуха Б.В. та ін. Рослини Червоної книги/ Б.В. Заверуха, Ю. С. Шемшученко, В.І. Бабенко. - К.: Урожай, 1985.
 16. Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л., Протопопова В.В. Охраняемые растения Украины. – К.: Наукова думка, 1983.
 17. Заповедники Украины и Молдавии. (Под. ред. А. М. Маринича). - М., Мысль, 1987.
 18. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. Под. ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонка. - К., Наукова думка, 1987.
 19. Комарницкий Н.А., Курсанов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. - М., 1975.
 20. Кондратьева Н.В.. О подходах к исследованию разнообразия. – М.: Юнити, 2000.
 21. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник /Алексеев Ю.Е., Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В. - М.: Агропромиздат, 1988.
 22. Ляпунов А.А. В чем состоит системный подход к изучению реальных объектов сложной природы. Системные исследования. - М.: Наука, 1992.
 23. Меремінський А. Й. Заповідними стежками/ А. Й. Меремінський, І. Л. Сацюк; Ред. Ю. П. Щупак. - Рівне, 2001.
 24. Меремінський А. Й. Рідкісні рослини і тварини Рівненщини. – Рівне, 2000.
 25. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – К.: Наукова думка, 1987.
 26. Пааль Я.Л., Семкин Б.И. Анализ растительности при помощи мер включения и сходства // Ботан. журн. 68. – 2002.
 27. Полевой В.В. Физиология растений. - М.: Высшая школа, 1989.
 28. Природа Украинской ССР: Геология и полезные ископаемые. Е. Ф. Шнюков и др. - К., Наукова думка, 1986.
 29. Природа Украинской ССР: Животный мир. В. А. Толпачевский и др. - К., Наукова думка, 1985.
 30. Природа Украинской ССР: Климат. В. Н. Бабиченко и др. - К., Наукова думка, 1984.
 31. Природа Украинской ССР: Ландшафты и физико-географическое районирование. А. М. Маринич и др. - К., Наукова думка, 1985.
 32. Природа Украинской ССР: Почвы. Н. Б. Вернандер и др. - К., Наукова думка, 1986.
 33. Природа Украинской ССР: Растительный мир. Т. Л. Андриенко и др. - К., Наукова думка, 1985.
 34. Природа України та її охорона. За ред. Вольтовського Б. І. - К., Політвидав України, 1975.
 35. Природні лучні угіддя Українського Полісся. За ред. Д. Я. Афанасьєва. - К., Наукова думка, 1985.
 36. Природно-заповідний фонд Української РСР: Реєстр-довідник заповідних об'єктів. За ред. В. С. Одноралова. - К., Урожай, 1986.
 37. Природные национальные парки Украины. Под ред. П. Т. Ященко. Львов, Высшая школа, 1988.
 38. Пятиязычный словарь названий животных. Под. ред. Ю. С. Решетникова. - М., Русский язык, 1989.
 39. Редкие и исчезающие растения и животные Украины: Справочник /Чопик В.И., Щербак Н.Н., Ардамацкая Т.Б. и др.; Отв. ред. Сытник К.М. – К.: Наукова думка,1988.
 40. Редкие и исчезающие растения и животные Украины: Справочник. - К., Наукова думка, 1988.
 41. Садовенко Я. Л. Національні парки України. - К., Знання, 1987.
 42. Сборник материалов по вопросам функционирования природно-заповедного фонда Украины. - Киев, 1994.
 43. Семкин Б.И. Теоретико-графовые методы в сравнительной флористике. Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики. - Л.: Наука, 1987.
 44. Смик Г. К. Корисні та рідкісні рослини України: Словник-довідник нар. назв.- К.: УРЕ ім. М. П. Бажана. 1991.
 45. Т. Л. Андрієнко, В.В. Протопопова. - К.: Наук. думка, 1983.
 46. Тварини Червоної книги. За ред. А. П. Федоренко. - К., Урожай, 1990.
 47. Толмачев А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. Новосибирск: Наука, 1986.
 48. Усик Н.А. История ботанических исследований Ровенщины. – К., 1989.
 49. Червона Книга України. Рослинний світ:/ Редкол.:Ю.Р.Шеляг-Сосонко (відп. ред.) та ін. - Киів: Українська енциклопедия ім.М.П.Бажана, 1996.
 50. Шмидт В.М. Количественные показатели в сравнительной флористике // Ботан. журн. 59. - 2000.
 51. Шмидт В.М. Сравнительные методы в сравнительной флористике. - Л.: ЛГУ, 1990.
 52. Юрцев Б.А. Общая концепция биологического разнообразия: типы и уровни. Проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия. – Тбилиси: Илим, 1990.
 53. Ющенко О. К. Заповідники УРСР. - К., Радянська школа, 1985.
61
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.