Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» Європейська кредитно-трансферна система

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Факультет економіки і підприємництва
Кафедра фінансів і економіки природокористування
 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор ____________ С.О. Левицька ""2012 р.
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит» Європейська кредитно-трансферна система
 
Рівне-2012
 
УДК 336.71 073 ББК 65.9.262 я7-6 П-12
 
Банківська справа. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит». – Рівне: НУВГП, 2012. – 15 с.
Розробник: Павлов К.В., к.е.н., старший викладач кафедри фінансів і економіки природокористування, Свердлюк І.В., асистент кафедри фінансів і економіки природокористування.
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
Голова методичної комісії  Протокол №     від „       ” 2012 р. Кузнєцова Т.В.
 
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Голова методичної комісії Протокол №     від „       ”                 2012 р. Лазаришина І.Д.
ББК 65.9.262 я7-6 © Павлов К.В., Свердлюк І. В., 2012 © НУВГП, 2012
 
Зміст
 
1. Опис навчальної дисципліни
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Теми практичних занять
6. Самостійна робота
7. Методи навчання
8. Методи оцінювання знань
9. Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та конвертація сумарної кількості набраних балів у підсумкові оцінки за національною шкалою
10. Розподіл балів, що отримують студенти
11. Методичне забезпечення
12. Рекомендована література
Додаток А
Фото Капча