Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Робота над письмовим переказом в початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ 

ВСТУП
1. Теоретико-методична проблема навчання письмового переказу в початковій школі
1.1. Аналіз теоретико-методичних аспектів роботи над переказом в поча.тковій школі
1.2. Особливості структури уроку, де проводиться робота над переказом
2. Методичне забезпечення навчання письмового переказу в початковій школі та експериментальна перевірка його ефективності
2.1. Cистемність і система роботи над письмовим переказом в початкових класах
2.2. Зміст і організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Пріоритетними напрямками модернізації початкової освіти, що спрямовані на різнобічні за змістом перетворення у навчально-виховній діяльності школи, є глибоке засвоєння мовних норм, формування мовленнєвих умінь і навичок, підвищення рівня культури українського мовлення. Реалізація завдань з удосконалення якості навчання і виховання у початковій школі неможлива без роботи над систематичним і цілеспрямованим збагаченням словникового запасу рідної мови як однієї з провідних умов загального розвитку молодших школярів. Навчання рідної мови в початковій школі передбачає взаємозв’язок вивчення мовного матеріалу та роботи над розвитком усного і писемного мовлення, що забезпечує формування граматичних, орфографічних і мовленнєвих умінь і навичок. Відтак, збагачення словникового запасу молодших школярів відбувається у процесі вивчення граматики, морфології та орфографії. На уроках рідної мови учні оволодівають мовними засобами, а саме, словами та їх формами, вчаться розуміти семантику слів, використовувати лексичні одиниці якомога точно і доречно в мовленнєвій практиці, як у школі, так і в повсякденному спілкуванні. Саме тому в початковій школі провідним принципом навчання виступає принцип розвитку мовлення молодших школярів.

У системі роботи з розвитку мовлення важливе місце належить переказові. Як показує досвід багатьох учителів, цей вид творчості є надійним засобом залучення дітей до найпростішої, спеціально спрямованої мовної діяльності – наслідування форм і норм літературної мови. А це дуже істотно, бо самостійність зв’язного мовлення не може бути сформована в учнів без наслідування готових зразків.

Серед навчальних завдань курсу на сучасному етапі реформування навчання української мови провідним є розвинути й закріпити в учнів повагу й любов до української мови, потребу в постійному духовному самозбагаченні через неї; розширити й удосконалити їхні знання української мови – її фонетики, лексики й граматики, допомогти їм оволодіти нормами літературної мови, дати загальну лінгвістичну освіту; навчити дітей вільно користуватися всіма багатствами виражальних засобів української мови, усно й письмово викладати свої думки, адекватно розуміти думки інших людей, відчувати красу висловлювань.

Вивчення мови безпосередньо проходить у процесі мовлення, але цей процес має здійснюватися системно.

В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому теж, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема методів навчання як в теорії навчання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків-дидактів перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів навчання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методів навчання і розробки основ їх класифікації.

Тема дослідження: система роботи над письмовим переказом в початкових класах.

Об’єктом дослідження є процес організації роботи над письмовим переказом на уроках української мови.

Предмет дослідження – виявлення системи формування навичок роботи над письмовим переказом на уроках мови.

Гіпотеза – передбачаємо, що використання усних і письмових вправ мовленнєвого характеру приведе до підвищення рівня формування умінь роботи над письмовим переказом.

Мета дослідження – проаналізувати систему роботу над переказом.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати психолого-педагогічну і методичну літературу;
 • проаналізувати систему роботи над письмовим переказом на уроках української мови в умовах загальноосвітнього навчального процесу у школі;
 • розглянути особливості структури уроку, де проводиться робота над переказом;
 • розглянути систему методів і прийомів навчання написання переказів;
 • обґрунтувати потребу проведення роботи з розвитком мовлення.

Методи дослідження: аналіз науково-психологічної та педагогічної літератури, державних документів, змісту програм і підручників, спостереження за навчально-виховним процесом;

Структура роботи. Курсова робота складається з двох розділів, переліку літератури, висновків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Барвисте мовлення. Вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти: Посібник для вчителів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 48 с.
 2. Барвисте мовлення. Зошит з розвитку мовлення. 1 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 80 с.
 3. Богуш А.М., Котк Т.М. Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі. Практикум / А.Богуш, Т.Котик. – К.: Вища школа, 2004. – 157 с.
 4. Вашуленко Н.С., Скрипченко Н.Ф., Прищепа О.Ю. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ваалушенко, Н.Скрипченко, О.Прищепа. – К.: Освіта, 1997. – 112 с.
 5. Використання сучасних методів під час роботи над переказами текстів різних типів і стилів мовлення // Українська мова і література в школі. – 2007. – №1. – С. 9-14
 6. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педогогіка: теорія та історія / В.Галузинський, М.Євтух. – К.: Освіта, 2005. – 86 с.
 7. Грицай М.С., В.Г.Бойко, Л.Ф.Дунаєвська. Українська народнопоетична творчість / М.Грицай, В.Бойко, Л.Дунаєвська. – К., 1993. – 243 с.
 8. Діяльнісний підхід до розвитку мовлення // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. – 1997. – №1(3). – С. 140-142.
 9. До питання розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти // Збірник науково-практичних матеріалів всеукраїнської конференції «Педагогічна наука – сучасній школі». – Кременець, 1999. – С. 176-180.
 10. Дорошенко С.І. Методика викладання української мови / С.Дорошенко. – К.: Вища школа, 1989. – 235 с.
 11. Жовнір-Коструба С., Жовнір-Іватьо Н., Жовнір О. Читання і розвиток мовлення. Початкова школа / С. Жовнір-Коструба, Н. Жовнір-Іватьо, О.Жовнір. – №9. – 1998. – С.48-56.
 12. Каніщенко А.П., Кубинський М.В., Сокирко М.В. Уроки читання в букварний період / А.Каніщенко, М.Кубинський, М.Сокирко. – К.: Вирій, 1999. – 112 с.
 13. Коваль А.П. Культура української мови / А.Коваль. – К.: Наукова думка, 2008. – 162 с.
 14. Комплексний підхід до розвитку мовлення у період навчання грамоти //Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук. пр. Вип. 78 Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 102-108.
 15. Комплексні вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти // Початкова школа. – 1997. – №12. – С. 25-30.
 16. Комплексні мовні вправи у початкових класах // Палітра педагога. – 1999. – №4. – С.14-16.
 17. Лінгвістичний аналіз тексту в системі роботи над переказом // Україністика: нові імена в науці: Збірник наукових матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка, 2006. – С. 247-250.
 18. Лобчук О. Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення / О.Лобачук // Початкова школа. – 2002. – №2. – С 23-28.
 19. Мартиненко В., Присяжнюк Н. Орієнтовний календарний план з читання для 2(1), 3(2), 4(3) класів / В.Мартиненко, Н.Присяжнюк // Початкова школа – №10. – 1998. – С.24-43.
 20. Мартиненко В., Присяжнюк Н. Орієнтовний календарний план з читання для 2(1), 3(2), 4(3) класів / В.Мартиненко, Н.Присяжнюк // Початкова школа – №10. –1998. –С.65-75.
 21. Методика викладання української мови (за редакцією С.І.Дорошенка) / ред.С.Дорошенко. – К., 1989. – 389 с.
 22. Методика викладання української мови. – К., 1992. – 303 с.
 23. Наумчук М.М., Наумчук І.І. Творчий підхід до роботи з текстом / М.Наумчук, І.Наумчук // Початкова школа. – 1996. – №4. – С 15-18.
 24. Орап М.О. Комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти / Автореферат дисертації / М.Орап. – К., 2000. – 20с.
 25. Прикладне застосування положень теорії мовленнєвої діяльності для вдосконалення методики розвитку мовлення (На прикладі періоду навчання грамоти) // Актуальні проблеми менталінгвістики: Наук. зб. – К.: Брама, 1999. – С. 193-194.
 26. Прищепа К.С. Навчання грамоти в 1 класі (Методичні рекомендації до підручника «Буквар») / К.Прищепа. – К.: ФОРУМ, 2001. – 143 с.
 27. Розвиток мовлення в період навчання грамоти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 1: Лінгводидактика. – 1998. – №2(1). – С. 15-18.
 28. Савельєва С.М. Використовуючи усну народну творчість / С.Савельєва // Початкова школа. – №10. – 1998. – С.49-61.
 29. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах / О.Савченко. – К.: Освіта, 1997. – 256 с.
 30. Сапун Г., Пачашинська М., Орап М. Зошит для письма і розвитку мовлення / Г.Сапун, М.Пачашинська, М.Орап. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 64 с.
 31. Сінкевич О.В. Ознайомлення з ліричним віршем на уроках читання / О.Сінкевич // Початкова школа. – №4/ – 1996. – C.21-46.
 32. Скіпакевич О.В. Вчити емоційно правильно сприймати художній текст / О.Скіпакевич // Початкова школа. – №12. – 1996. – С.20-23.
 33. Скіпакевич О.В. Ознайомлення з ліричним віршем на уроках читання / О.Скіпакевич // Початкова школа. – №4. – 1996. – C.38-42.
 34. Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я. Читанка 4(3) / Н.Скрипченко, О.Савченко. – К., 1997. – 205 с.
 35. Словник української мови. – К., 2003. – Т.4. – 460 с.
 36. Стан роботи над переказами в сучасній школі // Українська мова і література в школі. – 2006. - №7. – С. 10-12.
 37. Удосконалення мовленнєвого розвитку першокласників у період навчання грамоти // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи початкової освіти». – Глухів, 1999. – С. 33-35.
 38. Цінько С.М. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух / С.Цінько // УМІЛШ. – 2000. – №4. – С.11-14.
11960
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.