Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Робота з таблицями у MS Word

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Способи додавання таблиць у документ MS Word
1.1. Вставка таблиць за допомогою шаблонів
1.2. Створення таблиці за допомогою основного меню
1.3. Додавання таблиці у документ шляхом малювання
1.4. Перетворення тексту у табличний формат
2. Прийоми форматування таблиць У MS Word
2.1. Використання стилів таблиць
2.2. Додавання й видалення границь таблиці
2.3. Операції з стовпцями, рядками та комірками таблиці
2.4. Проведення розрахунків у таблицях
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У повсякденному житті ми зустрічаємося з різними текстовими документами, які містять не тільки текстовий фрагмент, а й таблиці. Наприклад, розклад уроків, розклад руху транспорту, табель успішності, різні відомості тощо. Без таблиці важко, а інколи й неможливо правильно розташувати текст, розділити його за певними змістовими ознаками.

Сучасні текстові процесори надають можливість користувачам застосовувати в документах, крім тексту та рисунків, цілий ряд об’єктів іншої структури. Серед цих об’єктів, мабуть, найважливішими є таблиці, вони зустрічаються майже в кожному документі.

Таблиці дозволяють організовувати інформацію у вигляді рядків та стовбців, що дуже зручно для представлення даних. В таблиці заносяться факти та цифри, на які читач може не звернути увагу в тексті, але які дуже наглядно представляються в таблицях.

Таблиця в Microsoft Word - це прямокутний об’єкт, який складається з прямокутних клітинок, розміщених за рядками та стовпцями.

Таблиця складається з:

 • рядків – відображають інформацію по горизонталі;
 • стовпців – відображають інформацію по вертикалі;
 • комірок – це клітинка на місці перетину рядків та стовпців.

Перетин рядка і стовпчика визначають комірку, в якій може зберігатися слово, речення, число, формула чи картинка.

Microsoft Word надає багатий вибір можливостей утворення та оформлення таблиць: зручне форматування тексту клітинок, різноманітні варіанти рамок, сортування даних тощо. Крім того, в таблиці Microsoft Word можна навіть додавати формули, хоч можливості Word щодо цього значно поступаються можливостям електронних таблиць Microsoft Excel.

Мета роботи – з’ясувати поняття, основні принципи роботи з таблицями у текстовому редакторі Microsoft Word, проаналізувати основні можливості і способи роботи з ними.

Об’єкт дослідження – текстовий редактор Microsoft Word.

Предмет дослідження – особливості побудови і функціонування таблиць у Microsoft Word, можливості і способи їх використання.

На основі об’єкта, предмета і мети дослідження сформульовані наступні завдання:

 • проаналізувати способи додавання таблиць у документ MS Word;
 • дослідити прийоми форматування таблиць У MS Word.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань були використані методи аналізу літературних джерел, практична робота з мережею Інтернет для перевірки і засвоєння набутих знань і навичок.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 26 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базурін В. М. Характеристика текстового редактора Microsoft Word 2013 / В. М. Базурін // Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-метод. журн. - 2013. - № 7. - С. 37-39.
 2. Балашов С.В. Побудова таблиць, використання редактора формул в Microsoft Word. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» (розділ «Текстовий процесор WORD») для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / С.В. Балашов, М.О. Дудко, С.В. Розов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 13 с.
 3. Вставлення або створення таблиці [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - https://support.office.com/uk-ua/article/Вставлення-або-створення -таблиці-de20e78c-ede3-4043-a9fb-27f0b73fb447
 4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник / Я.М. Глинський. - 6-е вид. - Львів: Деол, 2009. - 228 с.
 5. Дзевочко О. М. Робота в текстовому редакторі MS Word та з електронними таблицями MS Excel : текст лекцій за курсом «Комп'ютерно-інтегровані технології» для студ. ден. та заоч. форм навчання напряму підготов. «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / О. М. Дзевочко, В. І. Тошинський, М. О. Подустов, І. Г. Лисаченко; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Х. : НТУ «ХПІ», 2012. - 55 c.
 6. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Л. М. Дибкова. - 3-тє вид., доповн. - К. : Академвидав, 2011. - 463 c.
 7. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підруч. для студентів ВНЗ / [В. А. Баженов та ін. ; наук. ред.: Г. А. Шинкаренко, О. В. Шишов] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». - 3-тє вид. - Київ : Каравела, 2011. - 591 с.
 8. Козловський А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К. : Знання, 2011. - 464 c.
 9. Наумова Н. М. Інформатика : навч. посіб. : MS Word, MS Excel, MS Access / Н. М. Наумова; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 210 c.
 10. Осіпа Л. Технологічні особливості текстового процесора MS Word 2007 / Л. Осіпа // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2010. - N 1. - С. 49-56.
 11. Тверезовська Н. Т. Інформаційні технології в освіті : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Р. О. Тарасенко, С. М. Гаріна; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП «Компринт», 2014. - 317 c.
 12. Шугайло Г.В. Формування і подальший розвиток вмінь і навичок роботи з комп'ютерними технологіями (на прикладі текстового процесору Word) у студентів педагогічного вузу в умовах диференційованого навчання / Шугайло Г.В. // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова. - Вип. 2. - 2000. - С. 179-187.
11009
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.