Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль грошей у розвитку економіки

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

банки припадає більша частка в перерозподілі позичкових капіталів на грошовому ринку, ніж на будь-який інший вид фінансових посередників;

банки за своїм функціональним призначенням беруть участь у формуванні пропозиції грошей і мають можливість безпосередньо впливати на ринкову кон’юнктуру й економічне зростання, а інші посередники такої можливості не мають. Більше того, діяльність банків з пропозиції грошей багато в чому визначає становище всіх інших посередників на грошовому ринку. Саме банки ведуть рахунки останніх, сприяють формуванню їх грошових фондів, здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування і через це мають можливість впливати на їх діяльність;
банки мають можливість надавати економічним суб’єктам широкий асортимент різних послуг, тоді як інші посередники спеціалізуються на окремих, часто обмежених фінансових операціях. Тому можливості впливу на грошовий оборот і економіку загалом у банків значно ширші, ніж у будь-якого виду небанківських фінансових посередників.
Основним інформаційним джерелом для аналізу фінансових результатів є звіт про прибутки та збитки, комерційного банку.
Доходність комерційного банку – це сумарний позитивний результат його
Для оцінки доходності банку використовують ряд коефіцієнтів:
– прибутковості комерційного банку;
– ефективності діяльності комерційного банку;
– ефективності діяльності працівників комерційного банку.
Двома найважливішими показниками аналізу прибутковості банку є дохід на активи та дохід на капітал.
Дохід на активи (%) = чистий прибуток / попередні загальні активи * 100%
За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рентабельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків. Мінімальне значення коефіцієнта -0, 75%, максимальне – 1, 5%.
Дохід на капітал (%) = чистий прибуток / сплачений статутний капітал * 100%
Цей показник дає змогу визначити ефективність використання коштів власників комерційного банку. Його оптимальне значення – 10-20%.
Розглянемо основні показники діяльності 10-ти українських банків. Для цього складемо таблицю рейтингових показників банків і дослідимо таким чином діяльність банків (таблиця 3. 1)
Таблиця 3.1
Основні показники діяльності банків станом на 01. 01. 13 [11]. 
№ п\пНазва банкаОплаченний уставный фонд, млнг. рнЗагальна сума баланса, млнг. рнБалансовий
прибуток, млнг. рнК1 (прибутковість капіталу) К2 (прибутковість активів) К3 (відношення капталу до активів) 
123456
(5/3) 7
(5/4) 8
(3/4) 
1ПРИВАТБАНК14897, 555172428, 711532, 7600, 100, 00890, 0864
2ОЩАДБАНК15537, 90086008, 55565, 8250, 040, 00660, 1807
3УКРСОЦБАНК1814, 51538829, 868, 0720, 000, 00020, 0467
4ПРОМIНВЕСТБАНК5298, 71541318, 06224, 7660, 040, 00540, 1282
5АЛЬФА-БАНК4639, 12125588, 8236, 250, 010, 00140, 1813
6ВТБ БАНК5415, 78434212, 33951, 400, 180, 02780, 1583
7ПУМБ3294, 49228229, 81271, 200, 080, 00960, 1167
8ОТП БАНК2868, 19120314, 9926, 1530, 010, 00130, 1412
9РОДОВIД БАНК12359, 2998875, 01-10, 590, 00-0, 00121, 3926
10СБЕРБАНК РОСIЇ3392, 46127025, 93410, 0730, 120, 01520, 1255
 
Рівень рентабельності сукупних активів (К2) : найбільший має СБЕРБАНК РОСIЇ – 15, 2%, а найменший РОДОВIД БАНК – -0, 12%.
Найбільш ефективно використовують кошти такі банки (К1) : ПРИВАТБАНК – 10%, ВТБ БАНК – 18%.
Найменш ефективно використовують кошти такі банки: РОДОВIД БАНК-0%, УКРСОЦБАНК-0, 0%.
Найбільш надійними є такі банки (К3) : РОДОВIД БАНК – 139%, ОЩАДБАНК – 15, 07%, АЛЬФА-БАНК – 18, 13%.
Аналізуючи всі три коефіцієнта можемо вибрати три найбільш ефективно працюючі і надійні банки: ПРИВАТБАНК, ОЩАДБАНК, ВТБ БАНК.
 
ВИСНОВКИ
 
1. Гроші не були придумані людством і не є продуктом творення держави, а з’явилися стихійно як результат еволюційного розвитку товарного виробництва й обміну. Тому гроші не можна вольовим способом відмінити там, де для їх існування є об’єктивні передумови, як і не можна запровадити там, де таких передумов немає. Разом з тим держави активно впливають на форму грошей, з тим щоб надати їм тих ознак, які роблять гроші найбільш адекватними потребам ринку.
2. Гроші за своєю сутністю є особливим товаром, що має властивості загального еквівалента – здатність обмінюватися на будь-який інший товар, загальну споживну вартість замість специфічної, властивої звичайним товарам, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного багатства.
3. Вартість грошей як загального еквівалента формується безпосередньо в обігу внаслідок обміну певної маси реальних цінностей на певну масу грошей. У результаті такого обміну кожна грошова одиниця стає для її власника носієм тієї маси вартості, яку він відчужив в обмін на свої грошові доходи. Зміна такої вартості грошей спричинюється передусім зміною фізичного обсягу реальних благ, що надходять у сферу реалізації, і маси грошей, що обслуговує цю сферу. Перший із цих факторів впливає на вартість грошей прямо пропорційно, а другий – обернено пропорційно.
4. Гроші в сучасній ринковій економіці виконують п’ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості, світових грошей. У функції міри вартості гроші забезпечують визначення вартості товарів через форму ціни. У функції засобу обігу гроші обслуговують реалізацію товарів з негайним поверненням власникові еквівалентної вартості. У функції засобу платежу гроші обслуговують погашення боргових зобов’язань, що виникають у процесі розподілу та реалізації вартості. У функції світових грошей гроші обслуговують рух вартості по каналах світового ринку – її вимірювання, розподіл, реалізацію і нагромадження.
6. Роль грошей є результатом їх функціонування і виявляється в стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. У першому випадку роль грошей полягає в тому, що економічні суб’єкти поставлені в такі умови, що спонукають їх як виробників виробляти більше і з меншими витратами, а як споживачів – витрачати гроші економніше і з найбільшим ефектом. У другому випадку роль грошей виявляється в тому, що збільшення чи зменшення маси грошей збільшує чи зменшує обсяг платоспроможного попиту, впливає на кон’юнктуру ринку, на обсяги виробництва і зайнятість.
7. Основними вимогами ринку до сучасних грошей та адекватними їм властивостями грошей є:
стабільність вартості грошей, що полягає в постійності рівня їх купівельної спроможності щодо товарів та іноземної валюти;
економічність грошового обороту, що проявляється в мінімізації витрат суспільства на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту;
довготривалість використання грошових знаків, що забезпечується виготовленням грошових знаків з надміцного, зносостійкого паперу або металу;
однорідність грошей, коли всі екземпляри наявних в обороті грошей є взаємозамінними, мають однакову здатність до обміну, а співвідношення їх реальних цінностей відповідає співвідношенню їх номіналів;
подільність, що полягає у вільному розподілі більшої грошової купюри на менші знаки, які необхідні для того, щоб здійснити будь-який платіж;
портативність, що виявляється у високій зручності користування грошима у повсякденному житті.
Забезпечити всі ці властивості неповноцінним грошам – одне з найскладніших економічних завдань сучасних держав.
 
Список використаних джерел
 
А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко. Аналіз банківської діяльності: / підручник – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с.
Гроші та кредит: підручник / [Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін. ]; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 604 с.
Буднік М. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.
Васюренко О. В. Банківські операції. Навчальний посібник – 4-те вид. – К. : Знання. – 2004 – 324 с.
Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Банківська справа / навч. посіб. – Львів: Новий Світ – 2000, 2008 – 560 с.
Демківський А. В. Гроші та кредит / Демківський А. В. – К. : Дакор, 2005. – 528 с.
Колесніченко В. Ф. Гроші та кредит: конспект лекцій для студентів спеціальності 6. 050100 «Банківська справа» всіх форм навчання / Колесніченко В. Ф. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 208 с.
Кондусова Л. Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. /Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 200 с.
Основи банківської справи / Під ред. А. Н. Мороза. -К., 1994. -356 с.
Шелудько В. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Шелудько В. М. – [2-ге вид. випр. і доп. ]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 535 с.
Фото Капча