Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль групи у розвитку особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення ролі групи в розвитку особистості
1.1. Колектив і референтна група як основне середовище розвитку особистості
1.2. Особливості поведінки особистості у групі
1.3. Групова продуктивна діяльність на заняттях як засіб формування взаємин молодших школярів
2. Дослідження розвитку особистісних рис у групі молодших школярів
2.1. Дослідження соціально-комунікативної активності дитини як фактора розвитку її особистості
2.2. Дослідження розвитку рефлексії у дітей молодшого шкільного віку
2.3. Аналіз результатів дослідження
2.3. Пропозиції щодо покращення рівня розвитку міжособистісного спілкування та особистісної рефлексії молодших школярів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Для виховання дитини, як і для її навчання, потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму. Ще не так давно навіть свідомі вихователі вважали, що дитина - це тільки молода людина, незакінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини. Але психологічні досліди останніх років упевнили усіх педагогів, що дитина - це окремий фізичний і духовий організм. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з тим є дуже велика різниця між окремими дітьми; і з цю індивідуальність слід врахувати кожному педагогу.

Аналіз роботи шкіл, дані науковців свідчать про те, що не всі педагоги приділяють достатню увагу формуванню позитивних групових взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто пускають їх на самоплив, а тоді в учнівському колективі колективі виникають стосунки, які не лише гальмують особистісний розвиток молодших школярів, їх доброзичливе ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто неприязні прояви щодо однолітків - черствість, байдужість, приниження гідності іншого тощо.

Отже, актуальність теми курсової роботи зумовлюється необхідністю вивчення особливостей формування особистості і взаємин дітей молодшого шкільного віку, а саме методів виховання таких особистісних рис, як рефлексія, взаємодопомога, а також керівництво взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах їх спільної діяльності - ігрової, продуктивної, трудової. Сьогодні система освіти наголошує на необхідності створення в учнівському колективі атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значна увага приділяється змісту роботи, спрямованому на розвиток у молодших школярів доброзичливого ставлення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить принцип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення групового виховання у формуванні позитивної спрямованості щодо ровесників.

Джерельна база виконання дослідження складена працями як педагогічного, так і психологічного напрямку вивчення міжособистісного спілкування молодших школярів. Зокрема, слід відзначити праці Божович Л. М. “Личность и её формирование в детском возрасте” та Прохорова А. і Геніна Г. “Особенности психологических состояний младших школьников”, які присвячені висвітленню психологічних механізмів розвитку міжособистісних стосунків дітей, Костюка Г.С. “Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості”, Шапко Л. М. “Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи” і Кравця В. П. “Психолого-педагогічні основи спілкування школярів”, у яких основна увага звернута на роль педагога у розвитку процесів спілкування і взаємодопомоги учнів молодших класів. Також необхідно звернути увагу на роботи Боришевського М.Й. “Взаємини в учнівському колективі і формування особистості”, Головань Н.О. “Особливості спілкування і відособлення у першокласників” та Киричук О.В. “Формування в учнів активної життєвої позиції”, які висвітлюють пріоритетну роль спілкування у молодшому шкільному віці як фактора психологічної і соціальної адаптації учня в школі, у колективі тощо. Праці Петренко Л. П. “Організація колективної навчальної діяльності школярів”, Чеснокова О. “Спілкування та співробітництво учнів на уроці - один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання”, та Ярошенко О. Г. “Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект” і “Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика” торкаються проблеми навчання учнів позитивним міжособистісним стосункам у процесі групової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є особистість молодшого школяра.

Предмет дослідження - розвиток окремих рис особистості молодшого школяра в процесі групового міжособистісного спілкування і соціально-комунікативна активність молодших школярів.

Метою курсової роботи є вивчення особливостей розвитку особистості молодших школярів, аналіз їх перебігу і формулювання пропозицій щодо покращення.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи сформульовано наступні її завдання:

 • охарактеризувати колектив і референтну групу як основне середовище розвитку особистості;
 • з’ясувати особливості поведінки особистості у групі;
 • оцінити групову продуктивна діяльність на заняттях як засобу формування взаємин молодших школярів;
 • дослідити соціально-комунікативну активність дитини як фактора розвитку її особистості;
 • дослідити розвиток рефлексії у групі дітей молодшого шкільного віку;
 • розробити пропозиції щодо покращення рівня розвитку міжособистісного спілкування та особистісної рефлексії молодших школярів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз робіт в області загальної і спеціальної психології, метод спостереження за особливостями прояву особистісних рис дітей під час навчальної діяльності, синтетичний метод узагальнення матеріалу для встановлення підходів до оптимізаційного виховання, методики «Сходинки», «Рукавички», тест Розенцвейга, соціометричні методи та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 54 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. - 160 с.
 2. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: МГУ, 1990. - 367 с. 
 3. Бандурка О. М., Тюріна В. О., Федоренко О. І. Основи психології і педагогіки. - Х. : Видавництво Національного ун-ту внутрішніх справ, 2003. - 335 с. 
 4. Бернс Р. Развитие „Я концепции” и воспитание. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1999. - 420 с. 
 5. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1999. - 204 с. 
 6. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 7. Божович Л.И. Психологический анализ условий формирования и строения гармонической личности // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1999.- 439 с. 
 8. Боришевський М.Й. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості. - К.: Генеза, 2004. - 180 с.
 9. Виговська О.І., Рудаківський С. В. Особистісно-орієнтоване навчання // Педагогіка толерантності. - 2000. - №11. - с.28-32.
 10. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с. 
 11. Головань Н.О. Особливості спілкування і відособлення у першокласників // Психологія: Респ. наук. метод. зб., Вип. 37 - К., 1991. - С.61-68.
 12. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. - К.: Фенікс, 1999. - 266 с.
 13. Заброцький М. Основи вікової психології. - Тернопіль, 2003. - 112 с.
 14. Запорожец Л.А. Психологические особенности нравственного поведения у младших подростков. // Сб. науч. тр. “Психологические проблемы выявления и коррекции отклоняющегося поведения школьников”. - М.: Изд. АПН СССР, 1999. - 356 с. 
 15. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 16. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції - К.: Радянська школа, 1982. - 344 с.
 17. Коребо И.С. Деятельность учителя при использовании групповых форм работы. // Психодидактика высшего и среднего образования. - Барнаул: Знание, 1996. - 333 с.
 18. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Генеза. - 1989. - 186 с.
 19. Кравець В. П. Психолого-педагогічні основи спілкування школярів. - Тернопіль: ПП “Рута”, 1997. - 238 с.
 20. Максименко С. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Підручник. - К.: Форум, 2000. - 543 с. 
 21. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. Навч. Посібник.: Київ, 2000. - 256 с. 
 22. Марьенко И.С. Основы процесса нравственного воспитания школьников. - М.: Просвещение, 1998. - 183 с. 
 23. Немов Р. С. Психологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. В 3 кн. Кн. 1. Загальні основи психології. Переклад на українську. - Рівне: "Вертекс", 2002. - 580 с.
 24. Пеньковська Н.М. Рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку (теоретичний аспект проблеми) // Оновлення змісту, форм та методів навчання  і виховання: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23. - Рівне: РДГУ, 2002. - С. 13-16.
 25. Петренко Л. П. Організація колективної навчальної діяльності школярів. - Вінниця: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. - 2005. - 46 с.
 26. Плечова З.Н. Задачі, ігри та вікторини: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1995. - 188 с.
 27. Прохоров А., Генин Г. Особенности психологических состояний младших школьников // Вопросы психологии. - 1998. - № 4. - С. 42-53.
 28. Сурядова В.П., Строколіс О.І. Рольові ігри як нетрадиційна форма навчання учнів // Методика викладання в школі. - 1991. - №8. - с.39-47.
 29. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. твори: в 5 т. - К., 1976. - 452 с.
 30. Сущенко А. Гуманізація навчальних взаємин у всіх ланках шкільної життєдіяльності. - Тернопіль: ПП “Рута”, 2000. - 167 с.
 31. Тести для всіх / О. Чеснокова. - К.: Довіра, 1993. - 122 с.
 32. Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. - М.: Международная Педагогическая академия, 2000. - 192 с. 
 33. Чернігова В. Плекаймо особистість // Завуч, квітень 2003 р. - № 11. - С. 13-14.
 34. Чеснокова О. Спілкування та співробітництво учнів на уроці - один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання. - Харків: ППФ “ТВ”, 2005. - 192 с.
 35. Шапко Л. М. Формування світогляду учнів молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі сучасної школи: автореф. дис... канд. пед. наук. - Тернопіль, 2002. - 144 с.
 36. Щербань П. Формування духовної культури особистості // Рідна школа. - 1999. - №7-8. - С. 45-48.
 37. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб.: ИТД «Летний сад», 2000. - 416 с.
 38. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. - К .: Станіца, 1999. - 185 с.
 39. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. - 219 с.
3471
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).