Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль гри у розвитку дитини від 2 до 6 років

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження розвитку ігрової діяльності дошкільників в онтогенезі
1.1. Значення ігор у формуванні особистості
1.2. Аналіз ігрової діяльності дошкільників і класифікація ігор
1.3. Вікові особливості ігрової діяльності у процесі соціалізації дошкільників
2. Дослідження впливу ігрової діяльності на формування світорозуміння дітей шестирічного віку
2.1. Аналіз стану розвитку світорозуміння у дітей шестирічного віку
2.2. Формування світорозуміння старших дошкільників засобами ігрової діяльності
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Величезна роль у розвитку і вихованні дитини належить грі - найважливішому виду діяльності. Вона є ефективним засобом формування особистості дошкільника, його морально - вольових якостей, у грі реалізується потреба впливу на світ. Гра викликає істотну зміну в психіці дитини. Найвідоміший у нашій країні педагог А. С. Макаренко так характеризував роль дитячих ігор: «Гра має важливе значення в житті дитини, має таке ж значення, яке в дорослого має діяльність робота, служба. Яка дитина в грі, такою багато в чому вона буде і в роботі. По цьому виховання майбутнього діяча відбувається, насамперед, у грі...».

Розвиток дітей у грі дошкільного віку буде ефективним, якщо забезпечити систему використання ігор на спеціально організованих заняттях і в повсякденному житті, максимально впровадити пізнавальну активність дітей, комплексне рішення всіх задач щодо розвитку психічно пізнавальних процесів, доцільну частковість планування протягом року ігор у межах задач усебічного розвитку, з огляду на принципи індивідуалізації і диференціації.

У грі дитина вчиться не лише швидко спостерігати, але й успішно діяти, критично думати і оцінювати те, що відбувається у її безпосередньому оточенні. Особливо сприятливим середовищем для соціалізації дитини є організовані ігри з правилами, в яких гравці вчаться змагатися, перемагати в ситуаціях, які регулюються правилами. Гравці вчаться також контролювати свої бажання, критично оцінювати реальні обставини гри, дотримуватися її правил, що є дуже важливим для морального виховання. В ігрових ситуаціях постійно відбуваються зміни, внаслідок чого у гравців формується особистість, характер, розвиваються соціальні риси, такі як чесна гра, дружнє ставлення один до одного, намагання бути щораз кращим.

З допомогою різних видів діяльності реалізуються взаємовідносини дитини з об’єктивною дійсністю, оточуючим світом і колективом, дорослими і однолітками, тому від змісту і характеру ігрової діяльності залежить і набуття дитиною конкретних властивостей, її психологічний розвиток.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати і експериментально випробувати систему моціального розвитку дітей дошкільного віку в грі.

Об'єкт дослідження – розвиток гри дітей дошкільного віку в онтогенезі.

Предмет дослідження – процес соціалізації дітей у грі, формування їх особистісних якостей.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження було поставлено наступні завдання:

 • вивчити значення ігор у процесі формування особистості;
 • провести аналіз ігрової діяльності дошкільників і класифікації ігор;
 • з’ясувати вікові особливості ігрової діяльності у процесі соціалізації дошкільників;
 • дослідити впливу ігрової діяльності на формування світорозуміння дітей шестирічного віку.

Методи дослідження.  У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи, як аналіз наукової і методичної літератури за проблемою дослідження, спостереження за процесом розвитку дітей, аналіз існуючих програм і науково-виховної документації, діагностичні зрізи розвитку дітей, кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 39 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Аникеева Н. П. // Психологическая наука школе. – М.: Просвещение, 1997. – 112 с.
 2. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» / наук. ред. та упор. О. Л. Кононко. – 2-ге вид., випр. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 3. Базовий компонент дошкільної освіти / гол. ред. Н. О. Андрусич. – К.: Дошкільне виховання, 1999. – 62 с.
 4. Богуславская З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / Богуславская З. М., Смирнова Е. О. - М.: Просвещение, 1991. – 214 с.
 5. Богуш А. М. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В., Курінна С. М., Печенко І. П. - Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
 6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Божович Л.И. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 7. Бондаренко А. К. Воспитание детей в игре / Бондаренко А. К., Матусик А. И.  - М.: Просвещение, 1983. – 88 с.
 8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: пособ. для восп. дет. сада / А. К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
 9. Бурова А. Організація ігрової діяльності дошкільнят у світлі вимог Базової програми / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2009. – № 12. – С. 4-5.
 10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте / В.В. Давы-дов // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22-33.
 11. Дидактичні та сюжетно-рольові ігри. 3-4 роки життя / упоряд. Т. Г. Тристапшон. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 112 с.
 12. Карасьова К. В. Особливості розвитку сюжетно-рольових ігор в дошкільному віці // Актуальні проблеми психології / К. В. Карасьова // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка - К.: Нора-прінт, 2001. - Т.IV. - С.139-141.
 13. Карасьова К. В. Розвиток соціально-ігрового простору середовища як фактор особистісного зростання дитини / К. В. Карасьова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За загальною редакцією проф. С. Д. Максименка та канд. психол. наук С. О. Ладивір. - К., 2006.. - Т. IV. - Вип. 3. - С. 73-78.
 14. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / наук. ред. О.Л.Кононенко. - К.: Дошкільне виховання, 2003. - 243 с.
 15. Кричковська Т. Д. Психологія дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / Кричковська Т. Д. / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин: НДПУ ім.М.Гоголя, 2001. – 62 с.
 16. Максакова А. И. Учите играя / Максакова А. И., Тумакова Г. А. - М.: Знание, 1983. – 60 с.
 17. Марчук Г. Становлення соціального досвіду дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності / Г. Марчук // Дитячий садок. – 2011. – №11. – С. 15. 
 18. Менджрицкая Д. В. Воспитание детей в игре / Менджрицкая Д. В. - М.: Просвещение, 1982. – 176 с.
 19. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко та ін. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. – К.: Світич, 2009. – 208 с.
 20. Окерешко О. Гра у житті малюка / О. Окерешко // Психологія довкілля. – 2011. – №5. – С. 11-14.
 21. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: навчально-методичний посібник / за ред. Г.С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. – 320 с.
 22. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М.: Педагогика, 1980. - 384 с.
 23. Усик Д. Дослідження факторів та компонентів механізму перетворення в сюжетно-рольовій грі у старших дошкільників / Д. Усик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 41. – Том 2. – С. 162-165.
 24. Усі розробки ігор і вправ до базової програми «Я у Світі». / Упоряд.: Гладченко О.М., Дикань Н.І. – Харків : Вид. група «Основа», 2010. – 319 с.
 25. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. / Е.И. Щербакова – М. : Просвещение, 1984. – 80 с.
 26. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. - М.: Владос, 1997. – 312 с.
 27. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет // Д. Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1990. - 328 с.
 28. Эльконин Д.Б. Ролевая игра – ведущий тип деятельности детей дошколь-ного возраста. Детская психология: уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведе-ний / Д.Б. Эльконин. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 229 с.
6744
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).