Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль і функції ринку в суспільному відтворенні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти дослідження ролі і функцій ринку у суспільному відтворенні
1.1. Суспільне відтворення як економічна категорія
1.2. Аналіз поняття і функцій ринку у структурі суспільного відтворення
2. Аналіз функцій і ролі ринкових механізмів у суспільному відтворенні
2.1. Характеристика ролі нагромадження капіталу в системі суспільного відтворення в умовах ринкової економіки
2.2. Значення і впливу фондового ринку на суспільне відтворення
2.3. Роль і значення місцевих ринків у суспільному відтворенні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Після здобуття Україною незалежності в країні активізувалися трансформаційні процеси, спрямовані на розбудову української держави, на задоволення потреб її громадян. Ефективність цих процесів безпосередньо залежить від забезпечення безперервного суспільного відтворення. В свою чергу, особливості суспільного відтворення регулюють трансформаційні процеси, визначаючи таким чином рівень розвитку національ-ного господарського комплексу в цілому та окремих його частин. Саме тому важливим і актуальним є дослідження особливостей суспільного відтворення в умовах економіки України. 

При цьому виняткового значення набуває вивчення суспільного відтворен-ня в умовах ринку та виявлення місця і ролі ринкових механізмів у структурі суспільного відтворення. Адже без таких знань неможливо виробити нову, науково обгрунтовану і ефективну економічну політику. А саме відсутність у минулому власної виваженої економічної політики призвела до кризового стану економіки України, значних диспропорцій у відтворювальній структурі української економіки, неефективного використання переваг територіального поділу праці, природно-ресурсного та науково-виробничого потенціалу, до надмірного забруднення навколишнього середовища у багатьох містах і районах тощо.

У країнах з розвинутою економікою є значні досягнення у вивченні процесів суспільного відтворення як в теоретичному, так і у практичному плані. Але, хоча досвід, що протягом тривалого часу накопичувався у країнах з розвинутою ринковою економікою, є дуже цінним, не завжди методичні розробки закордонних фахівців можна використати у вітчизняній практиці. У зв’язку з цим дослідження особливостей суспільного відтворення на прикладі України є не тільки надзвичайно актуальними, але й важливими. 

Серед зазначених досліджень високої оцінки заслуговують роботи таких українських авторів, як О. Базілінська [3], Г.І. Башнянин і В.С. Іфтемічук [5], М.М. Павлишенко, К.Р. Макконнелл та С.Л. Брю [11], Г.А. Орехівський [17], Б.М. Пунько [19], В. Черковець та ін.

Вивчення та узагальнення досвіду розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців свідчать про необхідність поглиблення досліджень системи суспільного в умовах ринкової економіки.

Предмет дослідження - теоретико-концептуальні, методологічні та прикладні аспекти суспільного відтворення в в умовах ринкової економіки України.

Об’єкт дослідження - процеси суспільного відтворення в системі ринкової економіки.

Мета дослідження - аналіз особливостей процесів суспільного відтворення в умовах ринкової економіки та визначення напрямків їх регулювання на найближчу перспективу. 

Реалізація мети передбачає вирішення наступних основних завдань дослідження:

 • охарактеризувати суспільне відтворення як економічну категорію;
 • проаналізувати поняття і функції ринку у структурі суспільного відтворення;
 • дати характеристику ролі нагромадження капіталу в системі суспільного відтворення в умовах ринкової економіки;
 • дослідити значення і впливу фондового ринку на суспільне відтворення;
 • з’ясувати роль і значення місцевих ринків у суспільному відтворенні.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняль-ного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння. 

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуалізація екологічної складової в системі суспільного відтворення / Н.В. Демченко // Актуал. пробл. економіки. - 2009. - N 3. - С. 144-149.
 2. Андрусенко Г. О. Економічна теорія: макроекономіка : навч. посібник / Г. О. Андрусенко. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 276 с.
 3. Базілінська О. Макроекономіка: Навч. пос. / 2-ге вид., випр. / О. Базілінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.
 4. Бєляєв О. О. Економічна політика. – К.: КНЕУ, 2004. – 287 с.
 5. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність) / За наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. – К.: Магнолія плюс, 2004. – 688 с.
 6. Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення / О.М. Броницький, В.В. Броницька. - Полтава: Скайтек, 2009. - 165 с.
 7. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економіч-ної теорії: політекономічний аспект / За ред. А.А. Григорука, М.С. Палюха - Тернопіль, 2002. - 304 с.
 8. Державне регулювання ринку цінних паперів: інституціональна структура // Економіка і життя. - 2004. - №38. - С.19.
 9. Закономірності відтворення суспільного продукту і їх вплив на ціноутворен-ня / М.М. Павлишенко; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2006. - 260 с.
 10. Костюк Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі / Л. Костюк, О. Бадрак // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 38-48.
 11. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
 12. Міньков В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. - № 12, С. 104-114.
 13. Оскольський В.В. Реалії та перспективи ринку цінних паперів в Україні // Вісник Національного банку України – 2001. -№1, С.6,7.
 14. Політекономія (Основи економічної теорії): навч. посіб. / К. М. Владимиров, Б. В. Сіленков, О. Г. Морозова. - Херсон, 2011. - 258 с.
 15. Політична економія: Навч. посіб. / А.О. Заглинський, М.К. Матусевич. - Рівне: ППФ «Волин. обереги», 2000. - 408 с.
 16. Політична економія: навч. посіб. / О.І. Ряба; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне: НУВГП, 2010. - 188 с.
 17. Політична економія: ринкова форма виробництва: Навч. посіб. / Г.А. Оре-хівський; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К., 2005. - 115 с.
 18. Проект Державної програми розвитку фондового ринку на 2011-2015 роки. – К.: КМ України, 2010. - 48 с.
 19. Пунько Б.М. Управління економічною системою раціональних відносин сус-пільного відтворення і природокористування. - Львів: ЛВЦНТЕІ, 2007. – 27 с.
 20. Ринкова економіка: теоретико-практичні проблеми становлення в Україні / За ред. професора Г.І. Башнянина. – К.: ІСДО, 1996. – 382 с.
 21. Сатановська О. Роль держави в регулюванні економічних відносин / О. Сатановська // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 36-44.
 22. Світова економіка: підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 582 с.
 23. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К., 2011. – 584 с.
 24. Ткач А.А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури: Монографія. – К.: НАН України. Об’єднаний ін-т економіки, 2005. – 468 с.
 25. Точилін В. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне управління / В. Точилін, В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – С. 236-240.
 26. Трансформаційна економіка: Навч.посіб. / За ред. В.С.Савчука, Ю.К. Зайцева. – К.:КНЕУ, 2006. – 612 с.
 27. Черкасова Т.І. Якісні зміни ринку праці в умовах реалізації інноваційної моделі розвитку // Економіка та держава. – 2005. - № 2. – С. 49-52.
 28. Черковец В. Факторы обеспечения расширенного воспроизводства / В. Черковец // Экономист. – 2001. - № 3. – С. 3-10.
4673
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.