Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль колективу у формуванні особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми формування колективу та його роль у становлені особистості
1.1 Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу
1.2 Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість
1.3 Шляхи розвитку і згуртування колективу
1.4 Виховний вплив колективу на особистість
2. Практичне дослідження впливу колективу соціального педагога на формування особистості школяра в умовах загальноосвітнього навчального закладу
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 
ВСТУП
 
Принципова відмінність вітчизняної теорії та практики організації педагогічного процесу від зарубіжних, переважно індивідуалістичних, концепцій - в його справді колективістських засадах. Противники колективного виховання висувають як аргумент факт нібито спочатку зумовленою нівелювання вихованців колективу, замаху на індивідуальність. Тим часом діалектика колективного та індивідуального в вихованні очевидна. 
Процеси розвитку особистості і колективу нерозривно пов'язані один з одним. Розвиток особистості залежить від розвитку колективу, його рівня розвитку, структури сформованих у ньому ділових і міжособистісних відносин. З іншого боку, активність вихованців, рівень їх фізичного та розумового розвитку, їх можливості та здібності обумовлюють виховну силу і вплив колективу. В остаточному підсумку колективне відношення виражено тим яскравіше, чим більш активні члени колективу, чим повніше вони використовують свої індивідуальні можливості в житті колективу. Тому тема даної курсової роботи актуальна. 
Розвиток творчої індивідуальності дітей і підлітків взаємопов'язано з рівнем їх самостійності і творчої активності всередині колективу. Чим самостійний учень в колективній суспільній діяльності, тим вищий його статус в колективі і тим вищий його вплив, який чиниться на колектив. І навпаки, чим вищий його статус, тим плідніший вплив колективу на розвиток його самостійності. 
Розвиток особистості і колективу - взаємообумовлені процеси. Людина живе і розвивається в системі відносин з природою і оточуючими його людьми. Багатство зв'язків зумовлює духовне багатство особистості, багатство зв'язків і спілкування виражає суспільну, колективну силу людини. [1. ст. 52]
 
Об'єктом дослідження курсової роботи є роль колективу у формуванні особистості.
Предмет дослідження – колектив.
Мета даної роботи - розглянути процес формування особистісних якостей в колективі. 
Завдання дослідження: 
  1. вивчити психолого - педагогічні основи взаємодії колективу і особистості; 
  2. показати процес виховання особистості в колективі; 
  3. описати формування комунікативних особистісних якостей
 
1. Теоретичний аналіз проблеми формування колективу та його роль у становлені особистості 
1.1 Сутність поняття про колектив. Структура і функції колективу
 
Колектив — соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування. 
Дитячий колектив — об'єднання дітей, згуртованих спільною корисною діяльністю (навчанням, працею, спортом, громадською роботою). 
Характерними рисами колективу є суспільно значуща мета, щоденна спільна діяльність, спрямована на її досягнення, наявність органів самоврядування, встановлення певних психологічних стосунків між його членами. Дитячий колектив відрізняється від інших колективів віковими межами, специфічною діяльністю (навчання), послідовною мінливістю складу, відсутністю життєвого досвіду, потребою в педагогічному керівництві. У сучасній літературі поняття «колектив» вживається в двох значеннях: як будь-яка організована група людей (наприклад, колектив підприємства) і як високоорганізована група. У педагогіці колективом називають об'єднання вихованців, якому властивий цілий ряд важливих ознак. 
Розглянемо їх. 
1.  Загальна соціально значима мета. Ціль колективу обов'язково повинна збігатися з суспільними цілями, не суперечити пануючій ідеології, конституції і законам держави. 
2.  Спільна суспільно корисна діяльність, яка складає основний зміст його життя. Основним видом діяльності школярів є учіння, пов'язане з працею, іншими видами суспільно корисної діяльності. 
В організованому колективі діє тенденція постійного збагачення його життєдіяльності і розширюється діапазон суспільно корисних справ, поглиблюється зміст окремих видів діяльності. Саме у цьому найповніше реалізується зміст навчально-виховного процесу. 
3.  Організована структура. Єдиний шкільний колектив складається з колективу педагогів і загального колективу учнів. Загальний учнівський колектив поділяється на первинні колективи — класи. Організація, спілкування і відносини в колективі забезпечують формування особистості, розвиток її здібностей, талантів, гуманістичну спрямованість. 
4.  Учнівський колектив має органи управління: загальні збори, учнівський комітет і рада колективу, комісії, штаби; у первинних колективах також працюють загальні збори та інші органи самоуправління, обираються уповноважені особи та ін. Самоуправління покликане задовольнити інтереси всіх і кожного. 
5.  Наявність у відносинах між членами колективу певної морально-психологічної єдності, яка терпима до плюралізму думок, але не суперечить домінантній системі ідей, ідеології колективу, яка виховує у своїх членів відданість обраним ідеалам. 
Колектив є соціальною системою, яка виконує такі функції: 
  • організаторську (полягає в об'єднанні особистостей для виконання певних завдань); 
  • виховну (спрямована на створення оптимальних умов для всебічного виховання, психічного й соціального розвитку особистості); 
  • стимулюючу (сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів діяльності особистості, регулює поведінку членів колективу, впливає на формування в особистості цілеспрямованості, волі, гуманності, працьовитості, совісності, чесності, гідності тощо). 
Виховний колектив — педагогічно організована система відносин. 
Він має органи самоврядування й координації, що уповноважені представляти інтереси дітей і суспільства, традиції, громадську думку, об'єднує учнів спільною метою та організацією праці. 
Виховний колектив виконує такі функції: 
  • залучення дітей до системи суспільних відносин, набуття ними досвіду таких відносин. 
  • Колектив акумулює основні риси й вимоги суспільства, передає практичний досвід використання існуючих суспільних
Фото Капча