Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль мотивації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках з природознавства як засіб активізації їх навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
380 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз проблеми мотиву та мотивації у навчальній діяльності учнів початкових класів: психологічний, педагогічний та філософський аспекти
1.1. Суть мотивації навчання як одного із головних психологічних чинників активізації навчально – виховного процесу
1.2. Мотивація навчання крізь призму філософії: навчально-виховний аспект
1.3. Педагогічна характеристика мотивації в структурі учбової діяльності молодших школярів.
1.4. Використання інтерактивних технологій на уроках природознавства в початковій школі як чинник стимулювання мотивації навчальної діяльності 
1.5. Формування і корекція мотивів учбової діяльності молодших школярів на уроках природознавства 
Висновки до розділу 1
2. Методика стимулювання мотивації учіння дітей на уроках природознавства як чинник активізації навчально-освітнього процесу для молодших школярів
2.1. Урок 1. Урок-дослідження. Повітря та його властивості (2 клас)
2.2. Урок 2.Урок-гра. Рослини – світ живої природи (4 клас)
2.3. Урок 3.Тварини. Інтегрований урок з використанням інтерактивних технологій (3 клас)
Висновки до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Виховання всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості постає перед педагогами та психологами як стратегічне завдання, визначене в законі України «Про освіту» та «Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття)». Особистісне орієнтована філософія освіти в умовах сьогодення має бути спрямована на створення належних умов для розвитку психіки дитини, максимальної реалізації її творчого потенціалу, на задоволення її потреби у самоутвердженні, самореалізації та самоактуалізації у навчально-пізнавальній діяльності. 

Розширення освітнього простору та трансформація усіх сфер життєдіяльності суспільства вимагають від підростаючого покоління вміння розумно орієнтуватися у швидкоплинному потоці інформації та ефективно здобувати нові знання. Тому сьогодні пріоритетним завданням усіх типів навчальних закладів є активізація учнів у системі організованого навчання як суб’єктів учіння та збереження належної результативності останнього. У зв’язку з цим зростає інтерес дослідників до психологічних чинників ефективності навчальної діяльності школярів, зокрема до проблеми мотиваційного спричинення результативності навчання.

Мотивація навчання відіграє важливу роль у становленні особистості, адже без неї неможлива ефективна учбова діяльність та розвиток здатності і потреби до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти. У молодшому шкільному віці закладається основа для подальшого учіння школяра і часто від бажання вчитися у початковій школі залежить і прагнення до учіння у середніх та старших класах. 

Проблема мотивації досліджується у психології досить широко (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, Л. Божович, Г. Костюк, П. Якобсон, Х. Хекхаузен, Є. Ільїн, М. Матюхіна, А. Маркова, Т. Гордєєва, М.Боришевський, Ю. Гільбух, С.Максименко, В.Семиченко, Ю. Швалб та ін.), але незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, її не можна вважати повністю вивченою. Значний внесок у вивчення проблеми мотивації учіння у молодших школярів зробили вітчизняні вчені М.Алексєєва, О.Скрипченко, М.Дригус, Н.Зубалій, С.Дрозденко, Н.Пророк та ін. 

В сучасній шкільній освіті особливе місце відводиться екологічній освіті, зокрема, формування екологічної культури дітей, що є одним з важливих завдань, що стоять перед системою освіти. На уроках природознавства в початковій школі місце мотивів навчання серед інших психологічних і соціально-педагогічних детермінант залишається не до кінця визначеним. Досить цікавим для педагогів та психологів лишається питання динаміки розвитку різних категорій мотивів упродовж початкової ланки школи та її вплив на навчальну успішність школяра в ракурсі ознайомлення учнів з природою та навколишнім світом. 

Актуальність дослідження мотивації навчання на уроках природознавства зумовлена тим, що учень спонукається до учіння комплексом мотивів, які не лише збагачуються взаємно, але й протистоять один одному. Мотивація формується, змінюється і перебудовується в процесі діяльності. Тому перед педагогами сучасної школи стоїть досить важливе завдання знайти нові шляхи формування позитивної мотивації школярів до здійснення учбової діяльності. 

Виходячи з актуальності означеної проблеми, об’єкт дослідження – мотиваційна сфера школярів та її активізація на уроках природознавства в початковій школі.

Предмет дослідження – мотиви учіння в структурі учбової діяльності школярів.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному розкритті та практичному дослідженні особливостей функціонування мотивації у структурі учбової діяльності молодших школярів та визначенні сприятливих психолого-педагогічних умов для формування у них стійкої позитивної мотивації учіння на уроках природознавства. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання: 

 1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми мотиву та мотивації в навчально-виховній діяльності. 
 2. Розкрити місце мотивації у структурі учбової діяльності молодших школярів, зокрема, на уроках природознавства.
 3. Обґрунтувати вплив мотивації на успішність учбової діяльності учнів початкових класів щодо вивчення навколишнього середовища. 
 4. Практично встановити провідні мотиви учбової діяльності молодших школярів та прослідкувати їх динаміку на різних етапах навчання на уроках природознавства. 
 5. Апробувати програму формування та розвитку позитивної мотивації учбової діяльності для учнів шкільного віку.

Методи дослідження. У ході дослідження розроблено і застосовано комплексний підхід, який полягає у поєднанні теоретичного аналізу наукових джерел із застосуванням взаємодоповнюючих методів вивчення проблеми. 

Практичне значення дослідження полягає у апробації комплексного діагностичного інструментарію дослідження мотивів учіння школярів. Розроблену програму формування позитивної мотивації учбової діяльності учнів на уроках природознавства можуть використовувати вчителі початкових та шкільні психологи при роботі з молодшими школярами. 

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Основний зміст роботи викладений на 38 сторінках. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алєксєєва М.І. Мотиви навчання учнів: посібник для вчителів / М.Алєксєєва. – М., 1994. – 120 с.
 2. Апіш Ф.М. Психолого-дидактичні основи розвитку навчальної мотивації / Ф.Апішин. – М., 2003. – 180 с. 
 3. Байбара Н.П. Методика викладання природознавства у початкових класах / Н.Байбара. – К., 2001. – 424 с.
 4. Божович Л.И. Отношение школьников к учению как психологическая проблема / Л.Божович. – М., 1951. – Вып.36. – С. 3-28. 
 5. Божович Л.И. Развитие мотивов учения у школьников / Л. Божович, Н.Морозова, Л. С. Славина. – М., 1991. – Вып. 36. – С. 29-104.
 6. Волошина В.В. Мотиви як психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярі / В.Волошина // Психологія. Збірник наукових праць. – Випуск 13. – Київ, 2001. – С. 266-272.
 7. Воронка М.Л. Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів / М.Воронка // Початкова школа. – 2008. – № 4. – С. 21-24.
 8. Воронова Н.В. Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів / Н.Воронова // Початкова школа. – № 3. – 2007. – С.5-6.
 9. Додонов Б.І. Структура і динаміка мотивів діятелності / Б.Додонов // Питання психології. – 1994. – № 4. – С.45-56. 
 10. Занюк С.С. Мотивація та саморегуляція учня / С.Занюк. – К., 2004. – 96с.
 11. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.Ильин. – СПб., 2000. – 512 с.
 12. Канюк С.С. Психологія мотивації: Навчальний посібник / С.Канюк – К., 2002. – С.238-248.
 13. Кириленко В.Г. Формування та корекція мотивації учіння молодших школярів / В.Кириленко // Початкова школа. – 2007. – № 12. – С. 50-53; 2008. – № 1. – С. 56-62. 
 14. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. Костюк. – К., 1989. – 608 с.
 15. Лисенко Н.В. Використання спостережень в роботі з екологічного виховання дошкільників / Н.Лисенко // Дитячий садок. – 2004. – № 25-26. – С. 10-44.
 16. Лук’янова О.М. Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект / О.Лук’янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 7-8. – С. 27-31. 
 17. Лук’янова О.М. Психологія навчальної мотивації школярів / О.Лук’янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 3-4. – С. 26-32. 
 18. Малихіна О.М. Особливості мотивації учіння дітей молодшого шкільного віку / О.Малихіна // Початкова школа. – № 7. – 2002. – С.51-54.
 19. Маркова А.К. та ін. Формування мотивації навчання: Книга для вчителя /А. Маркова, Г.А.Матис, А.Б.Орлов – М., 1990. – 192 с. 
 20. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В.Матюхина. – М., 1984. – 114 с.
 21. Мельников Д.Є. Мотивація і проблеми у навчанні / Д.Мельников // Народна освіта. – 2002. – № 9. – С.123-130. 
 22. Морозова Н.Г. Вчителю про пізнавальному інтересі / Н.Морозова // Психологія та педагогіка. – № 2. – 1979. – С.120-136.
 23. Мясищев В.Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека / В. Мясищев // Психологическая наука. – М., 1990. – Ч.2. – С.110-125.
 24. Наволокова Н.П. Шляхи формування мотивації на уроці / Н.Наволокова // Управління школою. – 2007. – № 2. – С. 16-15. 
 25. Осипова І.І. Формування навчальної мотивації школярів / І.Осипова // Кращі сторінки педагогічної преси. – 2004. – № 1. – С.76-79.
 26. Парфілова С.Л. Особливості формування пізнавальної мотивації учнів початкової школи / С. Парфілова // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. сер. Педагогіка / Редкол.: М.Вашуленко, А.Вихрущ, Л.Вознюк, В.Кравець, В.Мадзігон, В.Терещук, М.Фіцула та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип.3. – С. 88-90. 
 27. Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати / Упоряд. Л.М.Фридман – Екатеринбург, 2006. – 640 с. 
 28. Рудюк Н.Г. Поняття мотиву і мотивації в сучасній психології / Н.Рудюк // Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 14. –2001. – С. 44-51. 
 29. Рубинштейн С.Л. Проблеми общей психологии. 2-е изд. / С.Рубинштейн – М., 1976. – 415 с.
 30. Сірий А.В. Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження / А.Сірий // Психологія. Збірник наукових праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 14. – 2001. – С. 28-35.
 31. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. Вибр. Твори: У 5-ти т. / В.Сухомлинський. – Т. 3. – К., 1985. – 303 с.
 32. Формирование интереса к учению у школьников // Под ред. А.К.Марковой. – М., 1986. – 192 с.
 33. Щукіна Г.І. Активація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі. – М., 1979. – 160 с.
 34. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.Якобсон. – М., 1969. – 317 с.
 35. Юдина Н.О. Особливості дослідження мотивації навчання учнів молодшої школи / Н.Юдина // Обдарована дитина. – 2006. – № 9. – С. 41-61. 
 36. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н.Яришева. – К., 1993. – 240 с.
 37. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. Посібник / Н. Яришева. – К., 2005. – 335 с.
11958
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.