Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль наукових товариств у розвитку музейної справи в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальний огляд розвитку музейної справи на українських землях у період з XVI до кінця ХІХ ст.

1.1. Періодизація розвитку музейної справи в Україні
1.2. Внесок наукових товариств у розвиток музейної справи в Україні
ІІ. Аналіз ролі наукових товариств у розвитку мережі музеїв України до кінця ХІХ ст.
2.1. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка та його роль у розвитку музей-ної справи
2.2. Внесок Московського археологічного товариства у розвиток музейної справи на Волині
2.3. Наукові товариства Одещини та їх вплив на розвиток музейної справи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах розбудови незалежної України природно відбуваються зміни економічних, політичних, соціальних та культурних пріоритетів держави, які супроводжуються формуванням національної самосвідомості та відродженням історичної пам'яті народу. Значну роль при цьому відіграють музеї України, які являють собою осередки збереження матеріальної та духовної культури народу. Закон України «Про музеї та музейну справу» ставить перед науковцями завдання дослідити період, в який власне і розпочинають своє функціонування музейні установи нашої держави. На сьогоднішній день історична наука переживає стрімке зростання зацікавленості історією окремих регіонів України, дослідження яких неможливе без критичного переосмислення багатого досвіду подвижників музейного руху, здобутків різноманітних наукових та культурно-просвітницьких товариств, в складі яких функціонували музеї, повернення до наукового обігу спадщини вітчизняних музеєзнавців.

У структурі музейної справи історія заснування та діяльності музеїв є однією із вагомих її частин, без дослідження якої функціонування сучасного музеєзнавства є неможливим. Дослідження ролі наукових товариств в історії становлення і розвитку музейних закладів дозволяє здійснити уточнення дати започаткування музейної справи в цілому в Україні, з'ясувати основні шляхи пошуково-збиральницької роботи з виявлення та збереження пам'яток минулого, охарактеризувати напрямки наукової та практичної діяльності музеїв. Науковий аналіз історичної ролі наукових товариств здатний підняти музеєзнавство на якісно новий теоретичний рівень та стати підґрунтям для розширення музейної мережі, вдосконалення екскурсійної та видавничої діяльності музеїв, відродити спотворену за радянських часів виховну функцію музеїв, сприятиме глибшому розумінню історії України.
Вивчення ролі наукових товариств у розвитку музейної справи вимагає звернення до аналізу історичного досвіду, без якого реалізація сучасної музейної політики України є неможливою.
Стан дослідження проблеми. Наукові товариства стали об'єктом вивчення досить широкого кола істориків, археологів, краєзнавців, зокрема, М. М. Алек-сієвця [2], П. Бруна [5], С.Д. Осачук [20], В. Філоненка [31], Н.Г. Чайки [33] та ін. Спробу відтворити історію товариств і дати належну оцінку їх музейній діяльності зробили С. Заремба [10], М. Колесник [14], В. Д. Молинь [17], О. А. Сальцова [23], Л. Сілецька [26], І. Ткач [28], О.М. Уманець [29] та інші.
Об'єкт дослідження - розвиток музейної справи в Україні до кінця ХІХ ст.
Предмет дослідження - вплив наукових товариств на розвиток і діяльність музеїв на території України до кінця ХІХ ст.
Мета роботи - комплексне вивчення історичної ролі наукових товариств на заснування та діяльність музеїв України до кінця ХІХ ст., аналізі їх наукової та практичної діяльності.
Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:
‒ уточнити періодизацію розвитку музейної справи в Україні;
‒ проаналізувати внесок наукових товариств у розвиток музейної справи в Україні;
‒ дослідити роль наукових товариств ім. Т. Г. Шевченка, Московського археологічного товариства та наукових товариства Одещини у розвитку музейної справи.
Методи дослідження. У роботі застосовано ряд загальнонаукових та спе-ціальних історичних методів. До першої групи методів слід віднести аналіз та синтез, індукцію та дедукцію, типологію та класифікацію. Спеціальні історичні методи представлені порівняльно-історичним та проблемно-хронологічним.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період з першої третини по кінець ХІХ ст., оскільки перші наукові товариства в Україні виникли саме на початку ХІХ ст., зокрема, Одеське товариство історії й старовини (1839), Київське медичне товариство (1840) та інші.
Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 34 аркуші. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамов И. С. Городецкий музей Волынской губернии барона Ф. Р. Штейнгель / И. С. Абрамов // Живая Старина. - 1906. - Вып. 4. - С. 251-252.
 2. Алексієвець М. М. Роль Наукового товариства ім. Т.Шевченка в україн-ському національному відродженні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / М. М. Алексієвець, В. В. Савенко. - Т., 1999. - 188 c.
 3. Артюх Л. Ф. Історія української культури: наук. вид.: у 5 т. Т. 4, кн. 1. Українська культура першої половини XIX століття / Л. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, Г. Б. Бондаренко, В. К. Борисенко, Т. М. Виврот; НАН України. - К.: Наук. думка, 2008. - 1008 c.
 4. Беляшевский Н. Волынский историко-археологический сборник. - Вып.1-й, 1896 г. / Н. Беляшевский // Киевская старина. - 1896 - № 11. - С. 52-53.
 5. Брун П. К. Одесское общество истории и древностей, его записки и археоло-гическое собрание / П. Брун. - Одесса, 1870. - 71 с.
 6. Величко Т.  Особливості становлення й розвитку етнографічного музей-ництва на півдні України в XIX - на початку XX ст. / Т. Величко // Нар. творчість та етнографія. - 2008. - № 3. - С. 83-89.
 7. Гембарович М.Т. З історії українського державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР / Гембарович М.Т., Гургула І.В., Івасюта М.К. // Матеріали зетнографії та мистецтвознавства . - 1959. - Вип. 4. - С. 3- 18.
 8. Григорьева Т. Ф. Становление и развитие краевеведения в Южной Украине в конце XVIII - в первой половине XIX ст. / Т. Ф. Григорьева // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. Сборник научных статей. - К., 1991. - С. 85-94.
 9. Дем'янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г. С. Дем'янчук, Б. Г. Дем'янчук, А. Г. Дем'янчук. - К.: Вид. центр «Просвіта», 2006. - 296 c.
 10. Заремба С. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність / С. Заремба. - К.: Логос, 1995. - 448 с.
 11. Історико-культурна спадщина України (ХІХ ст. - поч. ХХ ст.): Збірник документів і матеріалів / Автор-упорядник Т. Ф. Григор’єва. - К.: Рідний край, 1995. - С. 105.
 12. Ковальський Н. П., Абросимова С. В. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии (1903-1916) / Н. П. Ковальський, С. В. Абросимова // Археографический ежеодник за 1988 г. - М., 1989. - С. 52-70.
 13. Ковтун М. Е. Катеринославська вчена архівна комісія - центр історико- краєзнавчих досліджень Південної України початку XX ст. / М. Е. Ковтун // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Історія та географія». - Х., 2002. - Вип. 9. - С. 60-66.
 14. Колесник М. Внесок науково-історичних товариств Лівобережної України у розвиток вітчизняного слов'янознавства (70-ті роки ХІХ ст. - 30-ті роки ХХ ст.) / М. Колесник // Київ. старовина. - 2004. - № 1. - С. 97-104.
 15. Лаєвський С. Л. Музей українських старожитностей В. В. Тарновського у часі і просторі / С. Л. Лаєвський, Л. П. Линюк // Скарбниця української куль-тури: зб. наук. праць. - Чернігів: Сіверянська думка, 2002. - Вип. 2. - С. 5-8.
 16. Листування Михайла Грушевського. - Т. ІІ. - К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. - 640 с.
 17. Молинь В. Д. До питання діяльності українських мистецьких об'єднань Галичини на рубежі ХІХ-ХХ століть / В. Д. Молинь // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 6. - С. 132-136.
 18. Музеї України ХІХ - початку ХХ століть: Зб. наук. пр. / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Нац. музей історії України, Наук.-метод. від. музеєзнав., Асоц. етнологів. - К., 2005. - 282 c.
 19. Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX - начало XX века). Биобиблиографическое исследование / А. А. Непомнящий; Тавр. нац. ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2000. - 358 c.
 20. Осачук С.Д. Німецькі національні товариства на Буковині (друга половина XIX- початок XX ст.) / Осачук С.Д. // Наукові записки: Ч.4 (педагогічні та історичні науки). - К.: НПУ, 1999. - С.260-266.
 21. Піскова Е. М. Музейна справа в Україні: історії, традиції, проблеми сучасного розвитку / Е. М. Піскова, Л. Д. Федорова // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст.. - 2001. - Вип. 17. - С. 3-9.
 22. Половникова С. О. Музей українських старожитностей ім. В. В. Тарнов-ського / С. О. Половникова // Родовід: АТ «КоДр». -1996. - № 14 (96). - С. 34-38.
 23. Сальцова О. А. Пам‘яткознавча діяльність Одеського товариства історії та старожитностей / О. А. Сальцова // Праці центру пам‘яткознавства. - К., 1993. - Вип. 2. - С. 60-69.
 24. Світлична О. М. До питань становлення і розвитку музейної справи в Катеринославі (Дніпропетровську) XIX - початок XX ст. / О. М. Світлична // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 3. - С. 46-60.
 25. Симоненко І. М. Пам‘яткоохоронна діяльність вчених архівних комісій України / І. М. Симоненко // Вісник Українського товариства охорони пам‘яток історії та культури. - 1998. - № 2. - С. 23-28.
 26. Сілецька Л. З історії експозиції Музею Науковоготовариства ім. Шевченка (1895-1939) / Л. Сілецька // Народознавчі зошити. - Львів, 1997. - № 3. - С. 56-61.
 27. Сметанский И. Музей Ставропигийскаго Института / Сметанский И. // Юбилейный сборник Львовскаго Ставропигиона. Ч. 11. Временник. Научно- литературныя записки на 1936 и 1937 годы. - Львов, 1937. - С. 90-98.
 28. Ткач І. Внесок представників Московського археологічного товариства у діяльність Городоцького музею Волинської губернії / І. Ткач / Волинський музейний вісник: Музеї у дослідженні та збереженні пам’яток культурної спадщини західноукраїнських етнічних земель. Наук. зб.: Вип. 4. / упр-ня культури і туризму Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. cправи ВНУ ім. Лесі Українки; / упоряд. А. Силюк, Є. Ковальчук. - Луцьк, 2012. - С. 3-6.
 29. Уманець О.М. Місце та роль наукових товариств у заснуванні музеїв на Харківщині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / О.М. Уманець // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 25 - 26 квітня 2006 р. / Харк. держ. акад. культури. - Х.: ХДАК, 2006. - С. 67-68.
 30. Федорова Л. Д. Біля витоків національного музейництва в Україні: музей Південно-Західного відділу Імператорського російського географічного товариства / Л. Д. Федорова // Укр. іст. журн. - 2010. - № 6. - С. 66-72.
 31. Філоненко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887-1929 рр.) / В. Філоненко // Архів України. - 1967. - № 1. - С. 30-48.
 32. Хмарський В. М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей: методический материал / В.М.Хмарський; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2002. - 399 с.
 33. Чайка Н.Г. Сільськогосподарський музей та галузеві товариства Києва: минуле, перспективи на майбутнє // Науковий природничо-історичний музей Національного аграрного університету / Редкол.: О.П. Мельник (відп. ред.) та ін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2004. - Вип. 1. - С. 251-257.
 34. Ярошенко Є. С. Зародження системи охорони культурних цінностей в Україні: ХІХ - поч.ХХ ст. / Є. С. Ярошенко // Вісник Східноукраїнського націо-нального університету ім. В. Даля. - Луганськ, 2001. - №10 (44). - С. 75-82.
 35. Ярошенко Є.С. Становлення державної системи охорони культурних цінностей (історіографія проблеми) / Є.С. Ярошенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти.-2001.-Вип.17.- С.218-223.
88
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.