Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль опитувальних методів для розвитку методик соціальної роботи

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості використання опитувальних методів у соціальній роботі
1.1. Вимоги і специфіка застосування опитувальних методів
1.2. Поняття, види і особливості використання анкетування
1.3. Техніка складання анкет і проведення опитувань
2. Застосування опитувальних методів у практиці соціальної роботи
2.1. Історичні етапи розвитку опитувальних методів
2.2. Застосування опитувальних методів при підборі кадрів для соціальних проектів
2.3. Конструювання анкети і принципи проведення анкетування у соціальній роботі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Інтерес до використання різноманітних методик у соціальній роботі на сьогодні дуже великий і невипадковий, причому пов’язаний він з тим, що суспільство повертається обличчям до людини, починає цінувати ініціативу, активність, самостійність громадян. Це відбувається не тільки тому, що розвинена особистість несе в собі великий заряд творчої активності та більшу можливість корисної віддачі, але й тому, що відбувається поступове зміцнення гуманістичної позиції особистості, суть якої в тому, що кожна людина, її розвиток, самовизначення та самовідчуття в світі – головна мета суспільства. У зв’язку з цим метою соціально-педагогічної роботи стає виховання розвиненої людини, яка вільно думає, творчо ставиться до життя, що пов’язано із зацікавленістю дорослих в індивідуальному підході до кожної дитини. 

Розвиток опитувальних методик соціальної роботи пов’язаний з необхідністю попередньої кількісної і якісної діагностики соціальних проблем, в чому значну допомоги можуть надати соціологічні методи, зокрема, анкетування, інтерв’ю тощо, тобто, - опитувальні методи роботи. Саме тому важливим є встановлення засад практичного використання цих методів у поєднанні з методами соціальної роботи, адаптації таких методик до окремих соціальних груп, з якими постійно мають справу соціальні працівники. 

Соціальна служба вирішує актуальні завдання сучасної соціально-педагогічної сфери виховання – оновлення змісту і форм навчально-виховного процесу серед окремих груп дітей та молоді, психологічний супровід соціальних інновацій, пошук і робота з соціально незахищеними дітьми, захист психічного здоров’я соціально незахищених верств населення, профілактика протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної культури батьків, педагогічних працівників, керівників і персоналу громадських закладів тощо. 

Стан дослідження проблеми. Питаннями використання соціологічних методик у практиці соціальної роботи до останнього часу приділялося досить мало уваги. Загальні питання соціальної роботи і питання функціонування різних соціальних служб частково досліджені в працях таких зарубіжних вчених, як Б. Андерсон, А. Браун, Л. Гібс, М. Доел, Ф. Майєр, П. Павленок, О. Панов, А. Пінкус, М. Пейн, Ш. Рамон, Й. Фішер, Є. І. Холостова, Т. Шанін, С. Шардлоу та ін. 

Значний вклад у розвиток теорії соціальної роботи в Україні внесли: І. Грига, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, Л. Міщик, І. Мигович, Н. Ничкало, В. Поліщук, В. Полтавець, В. Сидоров та інші. 

Окремі аспекти проблеми використання різних методів соціологічних досліджень у практиці соціальної роботи досліджувались такими вітчизняними вченими, як: В. Андросюк, М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Беца, В. Вакулович, І. Голосніченко, Л. Казміренко, Д. Кобзін, Я. Кондратьєв, В. Кривуша, О. Мартиненко, Н. Матюхіна, А. Москаленко, В. Мєдвєдєв, О. Морозов, Т. Морозова, Г. Радов, В. Синьов, І. Рущенко, С. Сливка, В. Соболєв, А. Стародубцев, В. Щербина, Г. Юхновець, О. Ярмиш та ін. 

Мета дослідження – визначити види і особлтвості опитувальних методів та встановити їх придатність і особливості використання для розвитку методів соціальної роботи. 

Об’єкт дослідження – опитувальні методики і методи, зокрема, анкетування, інтерв’ю, експертної оцінки тощо. 

Предмет дослідження – анкетування як основний вид опитування, застосовний у практиці соціальної роботи. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження нами було сформульовано наступні завдання:

1) охарактеризувати використання соціально-діагностичних методів у соціальній роботі;

2) визначити поняття, види і особливості використання анкетування;

3) описати техніку складання анкет і проведення опитувань;

4) визначити особливості конструювання анкети з урахуванням стилю респондента;

5) проаналізувати принципи проведення анкетування у соціальній роботі. 

Гіпотеза дослідження – використання опитувальних методів у практиці соціальної роботи можливе і дає змогу більш об’єктивно підходити до роботи з групами клієнтів, краще оцінювати напрямок майбутеього соціально-педагогічного впливу. 

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань нами використовувалися методи аналізу науково-літературних і періодичних фахових джерел, а також узагальнення і синтезу отриманих даних. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 40 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Бех В. П. Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип. 24. - С. 143–149. 
 2. Бутенко И.А. Анкетный опрос или общение социолога с респондентами. – М.: Владос, 1999. – 402 с.
 3. Волков И. П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. - СПБ: СПбУ, 2004. – 128 с.
 4. Глазковский А. А. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - М.: Вектор, 1990. – 275 с.
 5. Городяненко В. Т., Гілюн О. В., Демічева А. В., Легеза С. В. та ін. / за ред. Городяненко В. Т. Соціологія: підручник для ВНЗ (затв. МОН України). - 2-е вид. - К. : Академія, 2005. – 560 с. 
 6. Завацька Л. М., Платонова О. Г., Михайленко О. В., Янченко Т. В. Технології соціально-педагогічної роботи. - Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. - 110 с. 
 7. Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі // Соц. політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С. 112 - 121. 
 8. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений: Учебн. пособ. - Минск: ТетраСистем, 2000. - 432 с. 
 9. Колотаевская Е. Становление и актуальные вопросы развития социальной педагогики в Украине // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С. 178-185. 
 10. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. - М.: Калла, 2002. – 336 с.
 11. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник. -К. : МАУП, 2003. -165 с. 
 12. Морено Дж. Социометрия. - М.: Финифть, 2007. – 566 с.
 13. Обучение практике социальной работы: Междунар. опыт и перспективы / Под ред. М. Доэла, С. Шардлоу; Пер. с англ. под ред. Б. Ю. Шапиро. - М. : Аспект Пресс, 1997. – 222 с. 
 14. Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності // Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 2004. - Вип. 3–4 (28–29). - С. 122–157. 
 15. Павленок П. Д. Основы социальной работы – М. : ИНФРА, 1997. – 368 с. 
 16. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. - К.: Лібра, 1996. – 184 с.
 17. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи: Уклад. І.В.Козубовська, І.І.Мигович, В.В.Сагарда, М.М.Дідик  та ін. – Ужгород: УжНУ, 2001. – с. 152.
 18. Практична соціальна робота / [Бойд А., Картер П., Чепмен В. та ін. ]; За ред. П. Картер та ін. ; [Пер. Т. Воротинцев]. - Амстердам; К. : Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 19. Професія працівника соціального захисту населення:вимоги та типізація / Н. І. Кривоконь // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45. 
 20. Семигіна Т. В., Мигович І. І., Григ І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М. Теорії і методи соціальної роботи. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с. 
 21. Семигіна Т. В., Мигович І. І., Грига І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М. Вступ до соціальної роботи. - К. : Академвидав, 2005. - 303 с. 
 22. Семигіна Т. В. Підготовка соціальних працівників до роботи в громаді // Наукові записки. - К., 2002. - Т. 20: Спец. вип., ч. 2. - С. 389–393. 
 23. Сидоров В. Навчання практиці соціальної роботи в Україні: шлях до Європи // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - №3,4. - С. 15-26. 
 24. Сидоров В. Навчання практиці соціальної роботи в Україні: шлях до Європи // Соц. політика і соц. робота. - 2003. - №3,4. - С. 15-26. 
 25. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. - К. : МАУП, 2002. – 200 с. 
 26. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога. - К. : Кондор, 2005. - 208 c. 
 27. Соціальна робота в Україні: теорія і практика // СРУ. - № 1(9). - 2005. -173 с. 
 28. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: З досвіду роботи центрів соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - К., 1999. - 140 с. 
 29. Соціальна робота:наука і професія/ І. Мигович // Віче. -1998. -№ 5. - С. 74-86. 
 30. Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук. -практ. конф., 12 трав. 2005 р., Черкаси / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України та ін. - К. : Фенікс, 2005. - 663 с. 
 31. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К. : Академвидав, 2005. - 327 с. 
 32. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. - К., 2000. - 372 с. 
 33. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К. : ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с. 
 34. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М. : Издательский центр “Академия”, 2002. - 272 с. 
2760
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).