Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль сім'ї і школи у моральному вихованні молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Моральне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема
1.1. Поняття і сутність морального виховання молодших школярів
1.2. Характеристика моральної свідомості і системи моральних цінностей
1.3. Фактори сімейного виховання дитини
1.4. Форми і методи формування моральних цінностей молодших школярів
2. Емпіричне дослідження процесу морального виховання учнів початкових класів у позаурочній діяльності
2.1. Організація і методика дослідження
2.2. Формуючий експеримент та аналіз результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В сучасних умовах, коли динамічна і часто непередбачена соціально-політична обстановка в країні значно ускладнила виховний процес, коли підростаюче покоління, увібравши в себе всі недоліки суспільства у його переломний період, стає також все більш непередбаченим, проблеми моральності, моральної культури, морального виховання висуваються на одне з перших місць як основа насамперед морального виховання молоді в обстановці ринкових відносин, що вимагає не тільки самостійності, гнучкості, але й виховання нової особистості, зорієнтованої на загальнолюдські моральні цінності. 

У зв'язку з цим, перед загальноосвітньою школою постає актуальне завдання: підготовка відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати ситуацію, розуміти, що відбувається, і будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей. Вирішення цього завдання пов'язано з формуванням стійких моральних властивостей особистості школяра. 

Значення і функція початкової школи в системі безперервної освіти визначається не тільки наступністю її з іншими ланками освіти, але й, у першу чергу, неповторною цінністю рівня становлення і розвитку особистості дитини. Оскільки практично будь-яка діяльність має моральне фарбування, у тому числі і навчальна, яка, на думку психологів, володіє найвищими виховними можливостями, то питання формування моральних здібностей і якостей молодших школярів на початковому етапі освіти набуває все більшої гостроти.

Для досягнення зазначених результатів у психічному й особистісному розвитку молодших школярів, насамперед, необхідно кардинально змінити пріоритети цілей початкової освіти: на передній план поставити мету, що полягає не в озброєнні учнів визначеною сумою предметних знань, умінь, як це було дотепер, а у вихованні їх моральних цінностей та духовності їх особистості на основі формування навчальної діяльності. 

Стан дослідження проблеми. У тематичній літературі досліджувана проблематика знайшла відображення у фундаментальних дослідженнях А.М. Архангельського, Н.М. Болдирєва, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, І.Ф. Харламова та ін., які описують і аналізують сутність основних понять теорії морального виховання, вказуються шляхи подальшого розвитку принципів, змісту, форм, методів морального виховання. Н.М. Болдирєв, Л.І. Рувинський, І.С. Марьєнко, Л.А. Матвєєва, Л.І. Божович і багато інших сукасних педагогів досліджували моральне виховання в різних аспектах. Але саме здійснення завдань морального виховання в процесі формування навчальної діяльності досліджено недостатньо. У зв'язку з цим можна визначити мету дослідження.

Об’єкт дослідження – процес морального виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст, форми та методи сімейного та шкільного формування моральних цінностей у молодших школярів у процесі навчально-виховної діяльності.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати, розробити та експериментально перевірити педагогічні умови, зміст, форми і методи морального виховання учнів початкових класів у позаурочній діяльності. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • з’ясувати поняття і сутність морального виховання молодших школярів;
 • охарактеризувати моральну свідомість і систему моральних цінностей;
 • проаналізувати фактори сімейного виховання дитини;
 • вивчити форми і методи формування моральних цінностей молодших школярів;
 • дослідити процес морального виховання учнів початкових класів у позаурочній діяльності.

Практичне значення результатів дослідження полягає у вирішенні поставлених завдань, формуванні у дітей експериментального класу ряду морально-ціннісних установок, можливості використання результатів дослідження у подальшій учбовій і професійній діяльності.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний осяг роботи складає 45 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аза Л.Я. Воспитание как философско-социологическая проблема. - К.: Наук. думка, 1983. - 214 с.
 2. Алексеєнко Т. Інтегровані умови сучасного сімейного виховання і коефіцієнт їхньої корисної дії // Педагогіка і психологія. - 2002. - № 1. - С. 53-61.
 3. Алексеєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: Концепція реалізації // Рідна школа. - 1997. - № 10. - С. 69-72.
 4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навч. Посібник. -К .: ІСДО, 1993. - 160 с.
 5. Аліксійчук О.С Морально-естетичне виховання молодших школярів засобами української народної музики. - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2000. - 116 с.
 6. Бабанский Ю.К. Комплексный подход к воспитанию школьников. - М.: педагогика, 1980.- 390 с.
 7. Бакуліна С. Ю. Моральні почуття як компонент моральної вихованості особистості // Наша школа. - 2000. - № 2-3. - С. 62-65.
 8. Бакуліна С. Ю. Особливості розвитку моральних почуттів у дітей молодшого шкільного віку // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - 1998. - Вип. 4. - С. 3-7.
 9. Боришевський М. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості // Початкова школа. - 1995. - № 4. - С. 4-9.
 10. Ващенко Г. Виховний ідеал. 4.2, 3, 4. - Брюссель-Торонто-Нью-Йорк-Лондон-Мюнхен, 1976. - 208 с.
 11. Вишневський О.І. На тернистому шляху до себе // Рідна школа. - 1995. - № 5. - С. 12.
 12. Вікова психологія / під ред. Г.С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1976. - 270 с.
 13. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О. Організація навчально-виховного процесу. - К.: Фенікс, 1999. - 266 с.
 14. Дьюї Д. Моральні принципи в освіті. - Львів: Літопис, 2001 р. - 32 с.
 15. Забродський М. М. Вікова психологія. - К.: Академія, 1998. - 467 с.
 16. Караковский В. Общечеловеческие ценности - основа учебно-воспитательного процесса // Воспитание школьников. - 1993 - №2. - С. 4-8.
 17. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника / Рівненський державний гуманітарний університет. – 2007. – 13 с.
 18. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Генеза. - 1989. - 186 с.
 19. Кравченко Т. Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній сім’ї // Шкільний світ. - 2003. - № 12. - С. 11-16.
 20. Крюкова. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики. - К.: Мистецтво, 2004. - 20 с.
 21. Лихачёв Б.Т Введение в теорию и историю воспитания ценностей. - Самара, 1997. - 84 с.
 22. Лозова В.І, Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. - Харків: ОВС, 2002. - 400 с.
 23. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл-інтернатів засобами народної педагогіки: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.М. Степаненко; Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 1999. - 19 с.
 24. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 25. Норданский Л. Основы и практика социального воспитания. - М.: Педагогика, 1995. - 412 с.
 26. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Книга для вчителя. - К.: Знання, 2004. - 204 с.
 27. Рева Ю. Сімейний фактор виховання учнів // Завуч. - 2001. - № 28. - С. 5-6. 
 28. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003. - 328 c.
 29. Сагатовский В.Н, Сагатовская Л.Г. Духовные ценности и их формирование в развитом обществе. - К.: Знание, 1981. - 67 с.
 30. Сім’я і родинне виховання: концепція // Рідна школа. - 1996. - № 11 - 12. - С. 15-20.
 31. Скаткин М.Н. Школа и всестороннее развитие личности. - М.: Просвещение. 1980. - 144 с.
 32. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. - К.: Рад. школа, 1976. - 473 с.
 33. Татенко В.А. Шляхи формування особистості учня. - К.: Народна педагогіка, 1985.- 356 с.
 34. Усова А.В. Формирование у школьников моральных понятий в процессе обучения. - М.: Педагогика, 1999. - 211 с.
 35. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 544 с.
 36. Харчев В.Г. Ценностные ориентации личности: социальная структура. - М.: Наука, 1983. - 90 с.
 37. Химич Н. Родинне виховання в сучасних умовах // Рідна школа. - 1999. - № 10. - С. 18-20.
6757
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).