Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль спілкування та його психологічні особливості у дітей дошкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Особливості розвитку особистості і комунікативних процесів дитини
1.1. Поняття про спілкування
1.2. Рівні спілкування
1.3. Темперамент і його значення при спілкуванні
1.4. Вміння слухати – один з важливих компонентів спілкування
1.5. Особливості спілкування дошкільників
1.6. Конфліктні ситуації у спілкуванні
1.7. Вплив дорослих на особливості спілкування дітей
2. Практична частина
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність та стан дослідження проблеми. Ми живемо в світі людей і щодня спілкуємося з оточуючими. Але найперші уроки людських взаємин кожен отримує в дитинстві. Ті навички спілкування, які в дитини закладаються з перших років життя, багато в чому визначають успішність подальших стосунків з іншими уже дорослої людини.

Дитина підростає, і, в міру змужніння, розширюється коло її спілкування. Поки матусі під час прогулянок обговорюють із сусідками рецепти тортів та досягнення своїх чад, самі чада активно пізнають світ соціальних взаємин із ровесниками, їхніми батьками та іншими дітьми й дорослими.

У дошкільному віці потреба в спілкуванні з дорослими та однолітками визначає становлення особистості дитини, її відношення до оточуючого середовища.

Значення спілкування в дошкільному віці є одним із актуальних питань на сьогодні, а пояснюється це тим, що саме пізнавальне спілкування дошкільнят і допомога оточуючих спрямувати це “пізнання” в правильне русло є важливим у процесі становлення майбутньої особистості.

Досліджуючи це питання, ми поставили основною метою розкриття значення спілкування для дітей дошкільного віку. Як метод дослідження був запропонований психолого-педагогічний експеримент, суть якого полягає в тому, що він проводився у звичних для дітей умовах. Виходячи з того, що провідним видом діяльності дошкільнят є рольова гра, то саме під час неї маємо можливість з’ясувати родинні стосунки та відносини в колі друзів, а також їх бачення навколишньої дійсності. Зважуючи на результати проведеного дослідження можемо констатувати, що основною потребою в дошкільному віці являється потреба в спілкуванні з дорослими.

Об’єкт дослідження – особистість дитини  дошкільного віку. 

Предмет дослідження – особливості розвитку і роль спілкування у дітей-дошкільників.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному вивченні ролі спілкування у дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими, і вплив різних видів спілкування на початкове формування особистості в дитячому  віці.

Теоретико-методологічною основою курсової роботи є Закон України "Про освіту", “Про дошкільну освіту”, фундаментальні положення вітчизняної психології щодо дослідження ролі спілкування у психічному розвитку особистості (Б.Ломов, О.Бодальов, Б.Ананьєв, В.М’ясищев, М.Обозов, Б.Паригін, Я.Коломінський, В.Киричук), дослідження впливу спілкування з дорослим на психічний розвиток дитини дошкільного віку (М.Лісіна, В.Котирло, О.Запорожець, Ю.Приходько. А.Рузська, Р.Спітц та ін.).

Для розв’язання поставлених завдань й аналізу результатів було використано комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної наукової літератури, спостереження, вивчення продуктів діяльності дітей, бесіда, узагальнення незалежних характеристик, тестування. 

База дослідження. Дослідження проводилось на базі дитячого загальноосвітнього дошкільного закладу №16 м. Рівне.

Практичне значення курсової роботи полягає в підвищенні усвідомлення у вихователів, студентів факультетів дошкільного виховання і у батьків ролі спілкування з дітьми дошкільного віку і для прийняття необхідних заходів щодо розвитку змалку в дітях особистостей.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається з теоретичної і практичної частин, висновку і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азбука нравственного воспитания: Пособие для учителя/Под ред. И. А. Каирова и О. С. Богдановой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1979. – 330 с.
 2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с. 
 3. Башлакова Л.Н. Влияние общения воспитателя с дошкольниками на взаимоотношения детей. - М., 1986. -21 с. 
 4. Берн Э. Современная зарубежная социальная психология. - М.: Прогресс, 1988. – 332 с.
 5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 6. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. – К.: Рад. школа. 1979. – 48 с.
 7. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. – 188 с.
 8. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. - М., 1986. - 558 с. 
 9. Гилъяшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Методика исследования межличностных отношений ребенка: Методическое пособие. - М.: Фолиум, 1994. – 206 с.
 10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22 -33. 
 11. Деятельность и взаимоотношения дошкольников / под ред. Репиной Т.А. - М., 1987. - 189 с. 
 12. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. – 125 с. 
 13. Запорожец А.В. Об эмоциях и их развитии у ребенка. Развитие социальных эмоций у детей дошк.возраста. – М.: Педагогика, 1986. –216 с.
 14. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: Популярное издание для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. – 46 с.
 15. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). – К.: Стилос, 2000. – 336 с.
 16. Косарєва О.І. Вплив дитячо-батьківських взаємин на формування самосвідомості дошкільника // Рівненський державний гуманітарний університет. – 2007. – 16 с.
 17. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4 - 15. 
 18. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 355 с.
 19. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 20. Михайлов С.Л. Исследование социометрического статуса дошкольников и младших школьников в зарубежной психологии // Современные гуманитарные исследования. - № 6. - 2005. - С. 338-342.
 21. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов: В 3 кн. Кн. 3. – 640 с.
 22. Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. Формирование коллективных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1978. – 384 с. 
 23. Общение детей в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной; Научн.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1990. – 79 с.
 24. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /Под ред. Эльконина Д.Б., Венгера А.Л. - М.: «Педагогика», - 1988. – 135 с. 
 25. Отношения между сверстниками в группе детского сада / под ред. Репиной Т.А. - М.: Педагогика, 1978. – 186 с. 
 26. Пасічніченко А.В. Комунікативна потреба та вибіркові взаємини в групах дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Вивчення мови на комунікативній основі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Полтава, 2000. – С. 124-125.
 27. Репина Т.И. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. – М.: Педагогика,1998. - 137с.
 28. Трофимова Е.М. Представления дошкольников о субъекте влияния: сверстнике, взрослом. - М. МНПУ, 1997. -188 с. 
 29. Утробина В.Г. Возрастные и индивидуальные особенности отношения дошкольников к сверстнику. - М., 1995. - 221 с. 
 30. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: т. 2. – М.: Педагогика, 1988. – 466 с.
 31. Шмаков С. А., Безбородова Н. И. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. М., 1995. – 108 с.
 32. Якобсон С.Г., Арсеньева Т.А. Экспериментальное исследование формирования у детей этических взаимоотношений //Взаимоотношения детей в совместной деятельности и проблемы воспитания. - М., - 1976. -С. 144 - 185. 
 33. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. - СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002. - 112 с.
 34. Яшина Н. Ю. Изучение особенностей развития психики дошкольников школьников. Диагностические методики: Методическое пособие для учителей начальных классов. - Н. Новгород: Вектор-ТиС, 2002. – 169 с.
4098
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).