Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль Товариства дослідників Волині у науковому житті України початку ХХ ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Становлення, розвиток та роль Товариства дослідників Волині у науковому житті України початку ХХ ст.
1.1. Зародження і еволюція Товариства дослідників Волині
1.2. Аналіз статутної діяльності Товариства дослідників Волині
1.3. Роль товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст.
2. Дослідження персоналій Товариства дослідників Волині та їх внеску у його діяльність
2.1. Внесок почесних членів Товариства дослідників Волині у розвиток українського краєзнавства
2.2. Роль П. І. Гавсевича діяльності Товариства дослідників Волині
2.3. Творча спадщина Г. Оссовського у контексті співпраці з Товариством дослідників Волині
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку Української державності у формуванні національної самосвідомості, відродженні духовності та історичної пам’яті українського народу значну роль продовжує відігравати національне краєзнавство – галузь наукових знань, яка вивчає розвиток суспільства у його взаємодії з природою в межах окремих історико-географічних регіонів, адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів. За влучним виразом М.Ю.Костриці, відомого організатора краєзнавчого руху на Волині, президента Житомирського товариства дослідників Волині, сьогодні національне краєзнавство вступило в епоху ренесансу. Все більшої актуальності набувають комплексні регіональні дослідження, активно розгортається краєзнавчий рух. 

Однією з провідних складових історії розвитку природничих наук є діяльність науково-природничих товариств, що завжди була предметом уваги і досліджень науковців. Адже члени цих товариств вивчали непізнану, неописану природу України, сприяли розгортанню процесів формування національної самосвідомості та освіти населення.

Одним із таких науково-природничих товариств кінця XIX – початку XX століття стало Товариство дослідників Волині в Житомирі, яке вважається одним із перших регіональних краєзнавчих товариств на Правобережній Україні, а також найбільшим центром вивчення природи, господарства, історії, культури та етнографії.

Від початку заснування Товариства дослідників Волині минуло багато років, але його творча спадщина не втратила своєї актуальності і сьогодні. Товариство за 20-річну наукову діяльність напрацювало великий науковий доробок, що спонукав до вивчення Волинського краю нові покоління науковців та краєзнавців. Подвижницька праця членів Товариства сприяла розвитку педагогічно-просвітницької діяльності в Україні, розвитку нових природничих дисциплін (краєзнавство, метеорологія, гідрологія та ін.).

Стан дослідження проблеми. На жаль, досі діяльність товариства дослідників Волині, за виключенням окремих розвідок, представлена вкрай малою кількістю джерел, серед яких варто згадати роботи Л. В. Баженова [2], Я. В. Верменича [5], І. Маржан [19], С. Ю. Мариньчака [20], І. Онофрійчук [24], О. О. Тарабукіна [30] та інших. Грунтовно діяльність Товариства вивчали М. Костриця [13, 14, 15, 16, 17, 18] та В. Іванців [8, 9]. У межах своїх досліджень кожним із цих вчених було розглянуто діяльність об'єднання.

Об'єкт дослідження - науково-культурний процес на західно-україн-ських землях початку-середини ХХ ст. 

Предмет дослідження - роль товариства дослідників Волині у розвитку науки і культури України початку-середини ХХ ст. 

Мета роботи – всебічно проаналізувати та узагальнити процес становлення, розвитку і роль членів Товариства дослідників Волині у науково-культурному процесі досліджуваного періоду. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • дослідити зародження і еволюцію Товариства дослідників Волині;проаналізувати статутну діяльність Товариства дослідників Волині;
 • з’ясувати роль Товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст. 
 • оцінити внесок окремих членів Товариства дослідників Волині у розвиток українського краєзнавства.

Хронологічні рамки дослідження. Нижня межа часової вертикалі дослідження окреслюється серединою XIX ст., оскільки в цей час спостерігається пожвавлення діяльності громадських товариств Волині, пов'язане з початком суспільно-економічних перетворень у країні. Верхня межа наукового пошуку сягає 1920 р., коли Товариство дослідників Волині фактино припинило свою діяльність.

Методи дослідження включають: історико-логічний, історико-ретроспективний, порівняльно-зіставний, порівняльно-історичний та інші.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 49 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Баженов Л. В. Дослідник Східної Волині український археолог Сергій Гамченко / Л. В. Баженов // Горошківщина крізь призму століть: Тези наук, краєзн. конференції / Відп. редактор М. Ю. Костриця. - Володарськ-Волинський. - Житомир, 1995.-С. 80-83. Рудольф Иосифович Собкевич: Некролог // ТОИВ. - Т. VII. - Житомир, 1915. - С 39-50. 
 2. Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України XIX - на початку XX ст.: Становлення. Історіографія. Бібліографія / Л. В. Баженов. - Хмельницький: Доля, 1995. - С. 248-249.
 3. Білоніжка П. Павло Тутковський – видатний український учений, організатор науки, педагог (до 150-річчя від дня народження) / П. Білоніжка, О. Матковський // Вісник Львівського університету. – Серія: Геологічна. – 2008. – Вип. 22. – С. 169-173.
 4. Бухало Т. В. Музей барона Федора Штейнгеля / Т. В. Бухало // Наукові записки Рівненського краєзнавчого музею. - Вип. 1. - Рівне, 1996. - С. 11.
 5. Верменич Я. В. Роль Товариства дослідників Волині у становленні регіонально-історичного напряму в українознавстві / Я. В. Верменич // Велика Волинь: минуле й сучасне. Зб. мат. міжн. наук. конф., жовтень 1994 р. Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка, 1994. - С. 32-34.
 6. Дело об учреждении «Общества изследователей Волыни». Сведения о количественом составе и структуре общества // Центральний державний історичний архів в м. Києві, 27 мая 1893 – 12 мая 1903 г. – Ф. 442, Оп. 627, Спр. 302, Арк. 14.
 7. Дорошенко О.  Хто орудує в Житомирському музеї»?  / Дорошенко О., Сніговий Я. // Радянська Волинь (Житомир). - 1937. - 30 вересня. - С. 1.
 8. Іванців В. Статут Товариства дослідників Волині, його мета та значення / В. Іванців, В. Іванців // Велика Волинь: Минуле і сучасне: матеріали Міжнар. наук. краєзн. конф. (9-11 вересня 1993 р.) – Житомир, 1993. – С. 15–17.
 9. Іванців В. Товариство дослідників Волині та його вклад в розвиток природничих наук: [монографія] / В. Іванців. – Луцьк, 1994. – 94 с.
 10. Кондратюк Р. Ю. Готфрид Оссовський: сторінки біографії / Р. Ю. Кондратюк // Житомирщина на зламі тисячоліть: Наук. зб. «Велика Волинь». – Т. 21. – Житомир: М. А. К., 2000. – С. 330-331. 
 11. Кондратюк Р. Ю. Державний архів Житомирської області: Історико-краєзнавчий нарис / Р. Ю. Кондратюк / За ред. М. Ю. Костриці. - Житомир, 1997. - С. 8.
 12. Кононюк В.А. Гавсевич Петро Іванович / В. А. Кононюк // Вчені генетики, селекціонери та рослинники / УААН, Укр. Товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. - К.: Аграр. наука, 2003. - С. 320-322.
 13. Костриця М. Волинське краєзнавство: історія, здобутки, проблеми / М. Костриця // Велика Волинь. – Житомир, 1994. – Том 15. – С. 5–11.
 14. Костриця М. Ю. Архієпископ Модест Стрельбицький - випускник Кам'янець-Подільської семінарії / Костриця М. Ю., Жилюк С. І. // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Наук. зб. / Відп. редактор Л. В. Баженов. - Хмельницький: Доля, 1995. - С. 276-278.
 15. Костриця М. Ю. Краєзнавчі студії генерал-лейтенанта А. I. Косича / М. Ю. Костриця // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття: Наук. зб. «Велика Волинь». - Т. 22 / Відп. ред. М. Ю. Костриця. - Житомир: М.А.К., 2001. - С. 32-34.
 16. Костриця М. Ю. Народознавець і «ворог народу» (В. Г. Кравченко) / Костриця М. Ю., Мокрицький Г. П. // Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки). - К., 1991. -С. 215-220. 
 17. Костриця М. Ю. П. А. Тутковський - видатний український дослідник Полісся / М. Ю. Костриця // Українське Поліссся: вчора, сьогодні, завтра: Збірка наукових праць. - Луцьк, 1998. - С 16-19. 
 18. Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині:  історія,  діяльність, постаті / М. Ю. Костриця.  - Житомир: М.А.К., 2001. - 360 с.
 19. Маржан І. Вклад природознавців у розвиток географії Волині до 1939 року / І. Маржан // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – № 2. – С. 298–301.
 20. Мариньчак С. Ю. Товариство дослідників Волині та його освітня діяльність / С. Ю. Мариньчак // Велика Волинь: минуле й сучасне. Зб. мат. міжн. наук. конф., жовтень 1994 р. Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка, 1994. - С. 330-332.
 21. Невеська В. I. В. Г. Кравченко - збирач і дослідник фольклору Житомирщини / В. I. Невеська // Житомирщина крізь призму століть: Наук, зб. «Велика Волинь». - Т. 16 / Відп. редактор М. Ю. Костриця.  - Житомир: Журфонд, 1997. - С. 132-134.
 22. Непомнящий Г. Г. Городоцький музей барона Ф. Р. Штейнгеля / Г. Г. Непомнящий // Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого Товариства дослідників Волині / Гол. редактор  М.  Ю.  Костриця.   -  Т.   15.   - Житомир, 1994. - С. 168-175. 
 23. Онопрієнко В. Найкращий знавець неорганічної природи України (З нагоди 150-річчя з дня народження академіка П.А. Тутковського) / В. Онопрієнко // Вісник НАН України. – 2008. – № 3. – С. 55–65.
 24. Онофрійчук І. Інститут дослідів Волині у Вінніпезі / І. Онофрійчук // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези міжнародної науково-краєзнавчої конференції / редактор М. Ю. Костриця. - Житомир, 1993. - С. 18.
 25. Протокол заседания совета Общества исследователей Волыни // Труды общества исследователей Волыни. - Житомир, 1902. - Т. 1. - С.41.
 26. Рожко В. Є. Науково-видавнича діяльність Інституту Дослідників Волині і Товариства Волинь у Канаді / В. Є. Рожко // Велика Волинь: минуле і сучасне: Матеріали наукової конференції. - Хмельницький - Ізяслав - Шепетівка, 1994. - С. 29-32.
 27. Самородов В.М. Науково-організаційна діяльність П.І. Гавсевича (1879-1920) з розвитку лікарського рослинництва / В. М. Самородов // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р., м. Київ; ред. кол.: В. А. Вергунов, Х. М. Піпан, І. М. Савеленко та ін. - К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. - С. 130-133.
 28. Скляренко Є. М. Установча конференція Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині / Є. М. Скляренко // Укр. істор. журн. - 1990. - №6. - С. 156. 
 29. Сохацький М. З життя й творчого доробку археолога Готфрида Оссовського / М. Сохацький // Постаті української археології: Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 7. – Львів, 1998. – С. 75-78; Кру-шельницька Лариса, Бандрівський Микола. Археологічні розкопки А. Кіркора і Г. Оссовського на Тернопільщині 70-90 pp. XIX ст. // Там само. – С. 73-75.
 30. Тарабукін О. О. Археологічні дослідження Товариства дослідників Волині та Волинського науково-дослідного музею на Житомирщині в першій тре-тині XX ст. / О. О. Тарабукін // Матеріали і тези наукової конф. до сторіччя Житомирського краєзнавчого музею. - Житомир, - 1995. - С. 31-35.
 31. Фотинский О. А. Очерк истории учреждения Общества исследователей Во-лыни / О. А. Фотинский // Труды общества исследователей Волины. - Житомир, 1902.  -Т. 1. - С. 9-11. 
 32. Шмарчук В. А. З Історії заснування Товариства дослідників Волині / В. А. Шмарчук // Житомир в історії Волині і України. - Житомир, 1996. - С. 54-56. 
11386
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).