Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Романтична концепція любові у поемах Т. Г. Шевченка

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальні аспекти романтизму у творчості Т. Г. Шевченка
1.1. Причини і передумови звернення Т. Г. Шевченка до романтичної поезії
1.2. Ранній і пізній романтизм Т. Г Шевченка у світлі концепції любові
1.3. Аналіз романтичного стилю шевченківської творчості
2. Дослідження спрямування романтичної концепції любові в поемах Т. Г. Шевченка
2.1. Аналіз поняття «любові» в інтимній ліриці поем Т. Г. Шевченка
2.2. Аналіз зображення любові до жінки-матері, жінки-України в поемах Т. Г. Шевченка «Катерина» і «Наймичка»
2.3. Особливості зображення трагізму любові у поемі «Слєпая»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що вже півтора сторіччя творчість Т.Г.Шевченка залишається одним із провідних культуротворчих чинників духовного життя України. Звернення до Шевченка завжди актуальні для українського суспільства, вони є засобом національної самоідентифікації. Значно підвищується ця актуальність зараз, в період глибокої соціальної трансформації, що відбувається в Україні. Саме духовний потенціал культури забезпечує єдність суспільства, а отже є передумовою ефективного розв'язання соціально-економічних проблем. Сучасна ситуація у світі позначається посиленням процесу глобалізації у всіх сферах соціального буття, включаючи духовну сферу, а тому необхідністю є таке переосмислення образу української культури і суспільства, яке б дозволяло не втратити його ідентичності, підкреслити одвічне прагнення до любові в душі кожної людини і народу в цілому, любові до ближнього, до людей, до Бога, до нації. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення недостатньо проаналізованої складової поетики Тараса Шевченка – палітри засобів звернення до романтичної концепції любові у його поемах. Без глибокого аналізу проблеми любові, встановлення її ролі у тому чи іншому творі говорити про повноту знання особливостей Шевченкової поетики не доводиться.

Дотепер спостереження у цій царині були вкрай нечисленними та принагідними, тоді як комплексне вивчення простору поезії Шевченка значно розширює наші відомості про художній світ його творів, поглиблює або вперше дозволяє витлумачити ту частину образно-символічної системи його поезії, яка значною мірою грунтується на поняттях любові і кохання у їх романтичній інтерпретації.

Стан дослідженості цієї теми в українському літературознавстві і філософії не може вважатися задовільним. Щоправда, немає підстав говорити, що в науцi не придiлялось  уваги творчості Шевченка періоду романтизму, однак аналіз існуючої літератури з точки зору дослідження концепцію любові слід констатувати, що у цій галузі практично відсутні як фундаментальні дослідження, так і спеціальні розвідки, присвячені аналізу романтичної концепції любові в інтерпретації категорій світогляду Т.Г.Шевченка: категорій світу, людини, зла, морального ідеалу, Бога тощо. 

Об'єкт дослідження - інтерпретація поем Т.Г.Шевченка у світлі представленої в них концепції любові. 

Предмет дослідження - відношення «людина і світ», «людина і людина», «людина і народ», навколо яких розгортається аналіз змісту поетичної Т.Г.Шевченка у його романтичних поемах.

Метою дослідження є виявлення системи романтичної концепції любові у творчості Т.Г. Шевченка, структурованої через відношення категорій людини і світу, людини і людини, а також елементів інтимної лірики.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи до завдань дослідження включено: 

 • дослідити причини і передумови звернення Т. Г. Шевченка до роман-тичної поезії;
 • охарактеризувати ранній і пізній романтизм Т. Г Шевченка у світлі концепції любові;
 • проаналізувати романтичний стиль шевченківської творчості;
 • провести аналіз поняття «любові» в інтимній ліриці поем Т. Г. Шевченка;
 • дослідити зображення любові до жінки-матері, жінки-України в поемах Т. Г. Шевченка «Катерина» і «Наймичка»;
 • з’ясувати особливості зображення трагізму любові у поемі «Слєпая».

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовуються філософсько-гуманітарні методи дослідження. Основним є порівняльно-історичний метод. Порівняльно-історичне дослідження спрямоване на виявлення фактів і тенденцій розвитку романтичної поектики Т. Г. Шевченка, що проявляється фіксацію явищ романтизму і любові у творчості поета до розуміння їх складності, неоднозначності, наявності глибших планів інтерпретування; через констатування впливів або спорідненості точок зору різних дослідників. 

Теоретичне та практичне значення. Дослідження дає змогу встановити місце поем Т. Г. Шевченка у філософсько-світоглядних аспектах українського романтизму, ширшого виявлення зв'язків романтичної та інтимної лірики. Робота може бути використана у подальших шевченкознавчих дослідженнях, присвячених аналізу філософського змісту творчості Т.Г.Шевченка. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 59 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Анісов В. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. – К.: Дніпро, 1996. – 392 с.
 2. Антропоцентризм як принцип будови художнього тексту. (До шевченкознавчої концепції Д.І.Чижевського) // Наследие А.А.Потебни и развитие современной филологической и исторической науки. Материалы научной конференции. –Черкассы, 1996. – С.10-11.
 3. Барабаш Ю. «...Людей і господа любить» (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка) / // Слово і час. - 2007. - N 3. - С. 3-19.
 4. Бородін В. Автор-оповідач у поемі Т.Шевченка «Сон» // Українська мова і література в школі. – 1997. – №2. – С. 21-25.
 5. Бородін В.С. Т.Г. Шевченко. Біографія. – К.: Наукова думка, 1984. – 545 с.
 6. Горський В.С. Історія української філософії: Навч.пос.- 4-те допов.вид.- К.: «Наукова думка», 2001.- 376 с.
 7. До питання про дослідження особливостей романтичного мислення в шевченкознавчих працях Леоніда Білецького // Тези міжнародної наукової конференції «Творчість Т.Г.Шевченка в контексті світової літератури». – Черкаси, 1995. – С.60-61.
 8. Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. – 520 с.
 9. Забужко Н.Я. «Не дуріте дітей ваших...», або як читати Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – №3-4. – С. 14-19.
 10. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., Обереги, 2004. – 420 с.
 11. Зайцев П. Перше кохання Шевченка.- К.: Україна, 1994.- 320 с.
 12. Зеров М. Українське письменство. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 580 с.
 13. Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.
 14. Ковтун Ю.І. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи. - К.: Україна, 2004.- 207 с.
 15. Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка: Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. письменник, 1990. – 272 с.
 16. Людина і свобода в творчості Тараса Шевченка (за матеріалалми діаспорного шевченкознавства) // Мультиверсум. –  К.: Український центр духовної культури, 2001. – Вип. 21.– С.100-109.
 17. Ляшкевич П.А. Шевченко і загальнолюдські ідеали // Вічний сучасник. - Запоріжжя, 1989.– С.12-13.
 18. Маланюк Є. До справжнього Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – №3-4. – С. 3-7.
 19. Маланюк Є. Ранній Шевченко. Три літа. // Українська мова і література в школі. – 1993. – №3. – С. 5-19.
 20. Міфологічне і раціональне у творчості Т.Г.Шевченка в інтерпретації Григорія Грабовича // Збірник статей аспірантів і пошуковців Черкаського інженерно-технологічного інституту. – Черкаси: ЧІТІ, 1994. – С.151-156.
 21. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка / Н.В. Слухай, Ю.Л. Мосенкіс. - К.: Вид. дім А+С, 2006. - 168 с.
 22. Новиченко Л. Тарас Шевченко – поет, борець, людина. – К.: Дніпро, 1992. – 175 с.
 23. Підгрунтя духовних рис творчості Тараса Шевченка / П.Я. Антушевич // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2008. - N 1. - С. 153-157.
 24. Поняття «дух нації» в шевченкознавчих дослідженнях Л.Білецького // Збірник статей аспірантів і пошуковців Черкаського інженерно-технологічного інституту. – Черкаси: ЧІТІ, 1995. – С.51-55.
 25. Про дослідження особливостей романтичного мислення в шевченкознавчих працях Л.Білецького // Гуманітарний вісник. Філологія. Філософія. Історія. – Черкаси, 1997. – С.57-60.
 26. Релігія в духовному світі Тараса Шевченка // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Збірник наукових праць. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. – С.213-221.
 27. Семенюк Г. Поетична сила і духовна велич Шевченкового слова // Студентський вісник (КНУ. Інститут філології) – 2003. – № 8–9. – С. 1-5.
 28. Сівацька-Земцова М.І. Поетична творчість Т.Г.Шевченка 1843-1847 рр. та періоду заслання. – К., 1994. – С. 107-193.
 29. Скуратовський В. Шевченко в контексті світової літератури // Всесвіт. – 1998. – №3. – С. 186-187.
 30. Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму / Д.С. Наливайко // Магістеріум. Літературознав. студії. - 2005. - Вип. 21. - С. 21-35.
 31. Тарас Шевченко і європейська культура: Зб. пр. Міжнар. 33-ї наук. шевченк. конф., 20 - 22 квіт. 1999 р. / Ред.: В.С. Бородін; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.; Черкаси: БРАМА, 2000. - 368 с.
 32. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І.М. Дзюба. - 2-ге вид., доопрацьов. - К.: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. - 718 с.
 33. Творчий метод і поетика Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1980. – 504 с.
 34. Творчість Тараса Шевченка в контексті психоаналізу / М. Кашуба // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Філософ. науки. - 2006. - N 550. - С. 89-94.
 35. Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба, В. Мовчанюк, Є. Нахлік; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К.: Наук. думка, 2008. - 376 с.
 36. Феномен українського романтизму: Посіб. для вузу з теорії укр. романтизму. Ч. 2. Ейдетика / Т.В. Бовсунівська; Київ. ін-т «Слов'ян. ун-т». - К., 1998. - 109 с.
 37. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2002. – 180 с.
 38. Функції персоніфікації в поетичній творчості Т.Шевченка / Ю. Тимошенко // Слово і час. - 2006. - N 3. - С. 37-45.
 39. Чи важко зрозуміти генія: погляд із діаспори // Мультиверсум.–  К.: Український центр духовної культури, 2001. – Вип. 19. – С.83-95.
 40. Шевченко Т. Усі твори в одному томі. – Ірпінь (Київська область), Видавництво «Перун», 2006. – 824 с.
 41. Шевченкознавчі студії: Зб. наук. пр. Вип. 3 / Ред.: М.К. Наєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2001. - 177 с.
10912
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).