Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунок, оцінка й аналіз планових техніко-економічних показників роботи ТЕС

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

Вихідні дані для виконання розрахунково-графічної роботи

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

1. Визначення капітальних вкладень у ТЕС, вартості основних виробничих фондів

2. Визначення річного виробітку і відпуску енергії

3. Розрахунок річних експлуатаційних витрат

4. Визначення техніко-економічних показників

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

 

ВСТУП

 

Метою виконання розрахунково-графічної роботи є закріплення і застосування знань, отриманих у результаті вивчення курсу «Економіка й організація виробничої діяльності», придбання навичок самостійних економічних розрахунків і оцінки результатів господарської діяльності енергетичних підприємств (ТЕС). 

Задачі виконання РГР полягають в умінні практично застосовувати отримані знання для розрахунку показників по виробництву і відпуску енергії, для визначення величини капітальних витрат і експлуатаційних витрат, для оцінки техніко-економічних показників ТЕС. 

Розрахунково-графічна робота виконується на підставі матеріалів, що студент повинен зібрати підчас проходження виробничої практики. Виконання економічних розрахунків також вимагає вивчення сучасних форм і методів планування, організації і керування виробництвом, використання літературних, нормативно-довідкових даних і методик, частина яких приводиться в додатку. 

 

Вихідні дані для виконання розрахунково-графічної роботи

 

•тип станції, її встановлена потужність: 2К200+3К800;

•вид палива, що спалюється: газ;

•установлена потужність:  .

У процесі РГР необхідно виконати наступні укрупнені розрахунки:

•розрахувати виробництво і відпуск енергії (електроенергії, теплоти) за рік; 

•визначити капітальні вкладення на будівництво ТЕС, вартість основних фондів станції; 

•розрахувати чисельність персоналу і витрати на оплату їх праці; 

•визначити річні експлуатаційні витрати і, у необхідному випадку, розподілити їх між виробництвом електрики і теплоти; 

•визначити рівень собівартості   і  ; 

•розрахувати показники використання вироблених потужностей ТЕС.

 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

 

1. Визначення капітальних вкладень у ТЕС, вартості основних виробничих фондів

 

Капітальні вкладення на нове будівництво чи на розширення діючого об’єкта (ДО) включають: 

•вартість устаткування; 

•вартість будівельних матеріалів; 

•вартість контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; 

•витрати на транспорт устаткування, приладів і засобів автоматики; 

•вартість будівельно-монтажних робіт; 

•накладні та інші витрати . 

При використанні типового устаткування, будинків розрахунки по визначенню капітальних вкладень можна робити за укрупненими показниками вартості через питомі капітальні вкладення (додаток 3):

 ,

де   – питомі капітальні вкладення,  ; 

  – установлена потужність,  ; 

  .

Вартість основних фондів ( ) визначається з урахуванням витрат на зміст дирекції споруджуваного підприємства – 0,3 % від   і витрат на тимчасові будинки і спорудження – 4-4,1 %.

 

2. Визначення річного виробітку і відпуску енергії

 

Річний виробіток електричної енергії ТЕС може бути визначений: 

 ,

де   – добове вироблення електроенергії за 1 літній день,  ;

  – кількість літніх днів (приймається 250 днів);

  – добове вироблення електроенергії за 1 зимовий день,  ;

  – кількість зимових днів (приймається 110 днів). 

Добове вироблення електроенергії визначається в такий спосіб: 

 ,

де   – установлена потужність  -того блоку; 

  – коефіцієнт завантаження  -того блоку влітку і зимою (приймаємо влітку – 0,88, зимою – 0,93);

  – кількість блоків.

 ;  .

Відпуск електричної енергії визначаємо по формулі:

 ,

де   – витрата електроенергії на власні нестатки (додаток 8). (  = 5%),

 

3. Розрахунок річних експлуатаційних витрат

 

Річні експлуатаційні витрати (річні витрати виробництва)   по ТЕС визначаються по формулі:

де   – річні витрати на паливо,  ;

  – річні витрати на воду і технологічні цілі,  ;

  – витрати на оплату праці,  ;

  – витрати на амортизацію,  ;

  – витрати на ремонт,  ;

  – інші витрати,  

На теплових електростанціях витрати на паливо по своїй питомій вазі є основними. Вони складають до 60-70 % усіх витрат. Витрати на паливо на ТЕС визначаються по формулі:,

 ,

де   – ціна 1 т натурального палива з урахуванням його доставки, для вугілля  ;

  – річна витрата умовного палива,  ;

  – утрати твердого палива в шляху в межах норм природного збитку (приймається 0,8-1,0);

  – нижча теплота згоряння умовного палива,  ;

  – нижча теплота згоряння натурального палива,  .

Річна витрата умовного палива на КЕС ( ) визначається по формулі:,

 ,

де   – питома витрата умовного палива на один відпущений  ,   (додаток 6);

  – витрата умовного палива на пуск агрегату,   (додаток 9).

 =   

Витрати на воду для технологічних цілей ( ) можуть бути визначені по формулі:

де   – питомий коефіцієнт на 1000 т, що витрачається за рік натурального палива,  ;

  – питомий коефіцієнт на 1 т сумарної годинної паропродуктивності встановлених на ТЕС парогенераторів,  ;

  – питомий коефіцієнт на 1 кВт установленій потужності ТЕС,  ;

  – річна витрата натурального палива;

 ;

  – сумарна годинна паропродуктивність парогенераторів,  ;

  – коефіцієнт, що враховує індексацію вартості води в даному році.

Значення   зазначені в додатку 11.

Величина витрат на воду залежить від виду палива, зольності, початкових параметрів пари, системи водопостачання й інших факторів.

Витрати на оплату праці з нарахуваннями ( ) визначаються по формулі:

де   – коефіцієнт нарахувань на заробітну плату;

  – чисельність промислово-виробничого персоналу,  ;

  – середньомісячна заробітна плата одного працюючого,  

Чисельність персоналу визначається по формулі:

де   – питома чисельність персоналу на один   установленої потужності (штатний коефіцієнт),   (додаток 12);

  – установлена потужність КЕС,  .

Витрати на амортизацію основних фондів за рік складають ( ):

де   – витрати на амортизацію основних фондів,  ;

  – усереднена норма амортизації по чотирьох групах основних фондів станції, %;

  – залишкова вартість основних фондів,   Витрати на амортизацію основних фондів ( ) з 01.04.2011 р. розраховуються поквартально:

 ;

Витрати на ремонт ( ) енергопідприємств визначаються:

де   – припустима частка витрат на ремонт (в енергетиці  );

  – залишкова вартість основних фондів станції,  

У річних експлуатаційних витратах варто враховувати інші витрати ( ):

Тоді витрати на амортизацію основних фондів за рік складають:

У підсумку визначаються річні витрати виробництва і собівартість 1   у годину електроенергії виробленого і відпущеного із шин КЕС.

На конденсаційних електростанціях усі витрати виробництва відносяться на виробництво електричної енергії і собівартість виробленого і відпущеного із шин 1   у годину електричної енергії визначається:

 

4. Визначення техніко-економічних показників

 

Використання виробничих потужностей КЕС характеризується коефіцієнтами екстенсивності, інтенсивності, експлуатаційній готовності і числом годин використання встановленої потужності. 

Коефіцієнт екстенсивного використання потужностей ( ) визначається по формулі:

де   – час фактичної роботи енергоблоків за рік, (визначається шляхом вирахування з   –часу простою блоку в планових ремонтах та гарячому резерві), (додаток 17);

  – календарний фонд часу роботи устаткування,  

Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування ( ) визначається по формулі:

де   – річний виробіток електроенергії,  ; 

  – установлена потужність,  . 

Коефіцієнт готовності устаткування до несення навантаження ( ) визначається по формулі:

 ,

де   – час простою блоків у резерві протягом року,  

Число годин використання встановленої потужності блоку (електростанції) ( ) за рік визначається по формулі:

 

ВИСНОВКИ

 

В ході виконання даної розрахунково-графічної роботи було розраховано економічні розрахунки і дані оцінки результатів господарської діяльності енергетичних підприємств (ТЕС).

Розрахунково-графічна робота сприяла набуттю навичок практично застосовувати отримані знання для розрахунку показників по виробництву і відпуску енергії, котрі склали   і  , розрахунки по визначенню капітальних вкладень  , для оцінки техніко-економічних показників ТЕС, а саме визначення коефіцієнту екстенсивного використання потужностей  , коефіцієнту інтенсивного використання устаткування  , коефіцієнту готовності устаткування до несення навантаження  , та числа годин використання встановленої потужності електростанції  

Техніко-економічні показники конденсаційної електричної станції

Найменування показника, позначення,

одиниця виміруВеличина показника за варіантом

1.Встановлена потужність,  , МВт

2800

2.Число годин ви користування встановленої потужності,  , год.7735,2

3.Річне вироблення електричної енергії, Wгод, кВт•год 

4.Витрата електричної енергії на власні нестатки,  , %

5.Відпустка електричної енергії за рік Wотп , кВт•год 

6.Вид паливагаз

7.Питома витрата умовного палива на відпущену кВт•г,  , г/ кВт•рік342

8.Капітальні вкладення, К, грн.•кВт 

9.Річні експлуатаційні витрати ИΣ, грн. 

10.Собівартість відпущеної 1 кВт•год електричної енергії, Сотп, коп./ кВт•ч0,53

11.Коефіцієнт готовності устаткування до посилення навантаження, КГ, %67,2

 

Список використаної літератури

 

1.Боргіз П.П, Савін И.Н. Організація, планування і управління енергетичним підприємством;

2.Прузнер С.Л., Златопольский А.Н., Журавльов В.Г. Організація, планування і управління енергетичним підприємством. М.: Вища школа. 1981;

3.Смірнов А.Д., Антіпов К.М. Довідкова книжка енергетика. М: Енергоатоміздат. 1987;

4.Гольстрем В.A., Кузнєцов Ю.Л. Енергетичний довідник інженера. ДО.: Техніка. 1983;

5.Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів ТЕФ спеціальностей 0305, 0649./Сост. Штиркова В.А. Одеса: ОПІ. 1984.

 

Фото Капча