Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка анкети і проведення опитування студентів соціально-психологічного факультету на предмет уявлення про ідеал соціального працівника

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
1. Розробка анкети для проведення опитування студентів соціально-психологічного факультету щодо їх уявлення про ідеал соціального працівника
2. Аналіз результатів опитування
Список використаної літератури
 
1. Розробка анкети для проведення опитування студентів соціально-психологічного факультету щодо їх уявлення про ідеал соціального працівника
 
Анкетування - емпіричний соціально-психологічний метод одержання інформації на підставі відповідей на спеціально підготовлені, що відповідають основній задачі дослідження питання, що складають анкету. Анкетування - метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених опросников, називаних анкетами. Анкетування ґрунтується на припущенні, що людина відверто відповідає на задані йому питання. Однак, як показує останні дослідження ефективності даного методу, ці чекання виправдуються приблизно наполовину. Це обставина різка звужує діапазон застосування анкетування і підриває довіра до об'єктивності отриманих результатів.
У соціальній роботі анкетування є ефективним внаслідок можливості швидких масових опитувань учнів, учителів, батьків, дешевизною методики і можливістю автоматизованої обробки зібраного матеріалу.
На сьогодні широко застосовуються різні типи анкет: 
-відкриті, які потребують самостійного конструювання відповіді; 
-закриті, у яких респондентам необхідно обрати одну з готових відповідей; 
-іменні, які потребують вказання прізвища респондента; 
-анонімні, які обходяться без прізвища респондента та ін. 
При складанні анкети враховуються: 
-зміст питань; 
-форма питань - відкриті або закриті; 
-формулювання питань (ясність, без підказки відповідей і т. д.); 
-кількість і порядок проходження питань.
На практиці кількість питань звичайно співвідноситься не більш, ніж з 30-40 хв. роботи методом анкетування; порядок питань найчастіше визначається методом випадкових чисел. 
Анкетування може бути усним, письмовим, індивідуальним, груповим, але в будь-якому випадку повинне відповідати двом вимогам - репрезентативності й однорідності вибірки. Матеріал анкетування піддається кількісній і якісній обробці.
Метод анкетування дає змогу підвищити об'єктивність інформації про педагогічні факти, явища, процеси, їх типовість, оскільки передбачає отримання інформації від опитуваної категорії людей. За характером анкети поділяють на: відкриті - передбачають довільну відповідь на поставлене запитання; закриті - до поставлених запитань пропонуються варіанти готових відповідей на вибір опитуваного; напіввідкриті - крім вибраної з готових відповіді, можна висловити й власну думку; полярні - потребують вибору однієї з по¬лярних відповідей типу «так» чи «ні», «добре» чи «погано» та ін. Логіка і методика педагогічних досліджень. Проводячи анкетування, слід дотримуватися таких вимог: запитання повинні бути дібрані так, щоб відповіді на них найточніше характеризували досліджуване явище і давали про нього надійну інформацію; використовувати прямі й непрямі запитання; у формулюванні запитань слід уникати підказок; використовувати відкриті й закриті анкети; попередньо перевіряти ступінь розуміння запитань на невеликій кількості учнів і вносити корективи до змісту анкети.
У досліджуваному випадку анкетування є найбільш оптимальним способом отримання інформації про досліджуваний об’єкт.
Позитивними рисами даного методу є наступні:
1)анкетування в цілому сприймається молоддю психологічно простіше, ніж інші види опитування (наприклад, інтерв’ю);
2)анкетування дозволяє молодим людям сконцентруватися на запропонованих питаннях, обдумати їх та дати на них відповіді;
3)анкетування проводиться анонімно, що дозволяє отримати більш достовірну інформацію.
Поруч з позитивними рисами метод анкетування має і такі недоліки:
1)при анкетуванні респондент позбавлений можливості уточнити зміст незрозумілого питання;
2)запропоновані респонденту відповіді не дають йому можливість висловити повною мірою свою думку з даного питання.
Знаючи зазначені недоліки їх можна компенсувати за рахунок правильно сформульованих питань та присутністю при анкетуванні дослідника, існуванням в анкеті графи “Ваш варіант” для висловлення власної думки респондента у разі її неспівпадання з запропонованими варіантами відповідей.
На основі врахування вимог до побудови анкети було розроблено опитувальний бланк з проблеми уявлення ідеалу соціального працівника серед студентів соціально-психологічного факультету.
 
ПитанняВаріанти відповіді
1. На Вашу думку, яким має бути визначення професії “соціального працівника”?1) людина, яка допомагає іншим;
2) людина, яка виявляє громадян, які бідують і потребують такої допомоги, визначає характер і обсяг необхідної допомоги;
3) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2. До основних функцій соціального працівника має входити надання матеріально-побутової допомоги і морально-правової підтримки:1) інвалідам;
2) самотнім старим людям;
3) багатодітним матерям;
4) дітям-сиротам;
5) особам, які страждають тяжкими недугами, алкоголікам і наркоманам;
 6) громадянам, які перебувають у стані психічної депресії у зв'язку з катастрофами, міжнаціональними конфліктами і війнами, втратою близьких, родини, житла тощо;
7) всі зазначені варіанти;
8) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3. Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця з соціальної роботи включають (розташуйте у порядку важливості): порядність; чесність; безкорисливість; цілеспря-мованість; сильна воля; працьо-витість; спостережливість; емоцій-но-вольова стійкість; соціальна інтуїція; спокійний і приємний тембр голосу.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
4. Вимоги до професійної підготовки фахівця з соціальної роботи включають (розташуйте у порядку важливості): поінформованість у соціально-гуманітарних і моральних питаннях; етика; право; соціологія; медицина; економіка; професійні консультації; працевлаштування.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
5. Джерелами впевненості соціального працівника у праві справляти вплив на людей чи їх групи є (розташуйте у порядку важливості): знання та досвід, поінформованість, узаконені повно-важення, статус і репутація, хариз-матичні дані, особиста привабли-вість, благородство.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
6. На Вашу думку, чи має зовнішній вигляд важливе значення для професії соціального працівника?1) так;
2) ні;
3) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
7) Як Ви вважаєте, чи є для соціального працівника обов’язко-вою вимога вищої фахової освіти1) так;
2) ні;
3) залежить від сфери діяльності;
4) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
8. Який віковий інтервал, на Вашу думку, є оптимальним для виконання професійних обов’язків соціального працівника?1) 22-24 роки;
2) 25-45 років;
3) 25-65 років
4) залежить від сфери діяльності;
5) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
9. Зазначте, будь ласка, перелік найважливіших моральних якостей, які повинні бути притаманні соціальному працівнику.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
10. Опишіть своїми словами (2-3 речення), яким Ви вважаєте ідеального соціального працівника.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 
 
2. Аналіз результатів опитування
 
Опитування проводилося в присутності дослідника з метою уникнення консультацій між респондентами.
Участь в опитуванні приймало 50 студентів соціально-психологічного факультету з 1 по 4 курс. така вибірка зумовлена тим, що серед цілей дослідження було визначення розуміння студентами різних вікових груп поняття ідеалу соціального працівника.
Основні результати анкетування за напівзакритими питаннями наведено у таблиці.
ПитанняВідповіді
<10% опитаних11-50% опитаних>50% опитаних
1. На Вашу думку, яким має бути визначення професії “соціального працівника”?людина, яка допомагає іншимВласний варіант відповіділюдина, яка виявляє громадян, які бідують і потребують такої допомоги, визначає характер і обсяг необхідної допомоги.
2. До основних функцій соціального працівника має входити надання матеріально-побутової допомоги і морально-правової підтримки:інвалідам, самотнім старим лю-дям,інвалідам, самотнім старим лю-дям, багатодітним матерям, дітям-сиротам, особам, які страждають тяжкими недугами, алкоголікам і наркоманам.всі зазначені варіанти
3. Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця з соціальної роботи включають (розташуйте у порядку важливості): порядність; чесність; безкорисливість; цілеспря-мованість; сильна воля; працьо-витість; спостережливість; емоцій-но-вольова стійкість; соціальна інтуїція; спокійний і приємний тембр голосу.працьо-витість,
порядність,
спостереж-ливістьпрацьо-витість,
емоційно-вольова стійкість,
безкорис-ливістьпорядність,
безкорис-ливість,
працьо-витість
4. Вимоги до професійної підготовки фахівця з соціальної роботи включають (розташуйте у порядку важливості): поінформованість у соціально-гуманітарних і моральних питаннях; етика; право; соціологія; медицина; економіка; професійні консультації; працевлаштування.медицина,
економіка,
правоправо,
соціологія,
етикаправо,
етика,
економіка
5. Джерелами впевненості соціального працівника у праві справляти вплив на людей чи їх групи є (розташуйте у порядку важливості): знання та досвід, поінформованість, узаконені повно-важення, статус і репутація, хариз-матичні дані, особиста привабли-вість, благородство.знання та досвід,
статус і репутація,
поінформо-ваністьузаконені повно-важення,
статус і репутація,
харизматичні даніузаконені повно-важення,
знання та досвід,
поінформо-ваність
6. На Вашу думку, чи має зовнішній вигляд важливе значення для професії соціального працівника?ТакТакТак
7) Як Ви вважаєте, чи є для соціального працівника обов’язко-вою вимога вищої фахової освітизалежить від сфери діяльності ТакТак
8. Який віковий інтервал, на Вашу думку, є оптимальним для виконання професійних обов’язків соціального працівника?25-4525-45залежить від сфери діяльнос
9. Зазначте, будь ласка, перелік найважливіших моральних якостей, які повинні бути притаманні соціальному працівнику.безкорис-ливість,
чесністьбезкорис-ливістьщирість,
чесність
10. Опишіть своїми словами (2-3 речення), яким Ви вважаєте ідеального соціального працівника.Фахівець з вищою освітою, який володіє всі спектром професійних навичок, є чесним і щирим, слідкує за своїм виглядом і поведінкою, працьовитий і порядний
Зважаючи на те, що питання в анкеті були напівзакритими і відкритими, то графічне відображення результатів не буде репрезентативним, тому доцільним є текстовий аналіз результатів.
Отже, переважна більшість студентів всіх вікових груп вважає, соціальним працівником є людина, яка виявляє громадян, які бідують і потребують такої допомоги, визначає характер і обсяг необхідної допомоги.
До основних функцій соціального працівника має входити надання матеріально-побутової допомоги і морально-правової підтримки: інвалідам, самотнім старим людям, багатодітним матерям, дітям-сиротам, особам, які страждають тяжкими недугами, алкоголікам і наркоманам, громадянам, які перебувають у стані психічної депресії у зв'язку з катастрофами, міжнаціональними конфліктами і війнами, втратою близьких, родини, житла тощо.
Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця з соціальної роботи включають порядність; чесність; безкорисливість; цілеспрямованість; сильна воля; працьовитість; спостережливість; емоційно-вольова стійкість; соціальна інтуїція; спокійний і приємний тембр голосу, однак всі вікові групи зазначили, що пріоритетною властивістю повинна бути працьовитість, далі йшли безкорисливість, чесність, емоційно-вольова стійкість та інші варіанти.
Згідно думки більшості респондентів вимоги до професійної підготовки фахівця з соціальної роботи насамперед включають правові і етичні питання.
Джерелами впевненості соціального працівника у праві справляти вплив на людей чи їх групи є, згідно думки загалу, узаконені повноваження, знання та досвід, поінформованість у фахових питаннях.
Всі групи респондентів відзначили, за декількома винятками, що зовнішній вигляд має важливе значення для успішного здійснення соціальним працівником своїх обов’язків, при цьому значна більшість відзначила обов’язковість вищої освіти для фахівця з соціальної роботи.
Підсумовуючи, слід відзначити, що, на узагальнену думку більшості респондентів, ідеалом соціального працівника є фахівець з вищою освітою, який володіє всі спектром професійних навичок, є чесним і щирим, слідкує за своїм виглядом і поведінкою, працьовитий і порядний.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1.Cоціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики / Наукова збірка, ред. Скідін О.Л. – К.: Форт, 2007.
2.Лукашевич Н. П., Туленков М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. - К., 1999.
3.Соціологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / pа ред. В. Г. Городяненка. - К.: Вид. центр “Академія”, 2000.
4.Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т.В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
5.Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. - К.: Знання, 2008.
Фото Капча