Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка анкети і проведення опитування студентів соціально-психологічного факультету на предмет уявлення про ідеал соціального працівника

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
1. Розробка анкети для проведення опитування студентів соціально-психологічного факультету щодо їх уявлення про ідеал соціального працівника
2. Аналіз результатів опитування
Список використаної літератури
 
1. Розробка анкети для проведення опитування студентів соціально-психологічного факультету щодо їх уявлення про ідеал соціального працівника
 
Анкетування - емпіричний соціально-психологічний метод одержання інформації на підставі відповідей на спеціально підготовлені, що відповідають основній задачі дослідження питання, що складають анкету. Анкетування - метод масового збору матеріалу за допомогою спеціально розроблених опросников, називаних анкетами. Анкетування ґрунтується на припущенні, що людина відверто відповідає на задані йому питання. Однак, як показує останні дослідження ефективності даного методу, ці чекання виправдуються приблизно наполовину. Це обставина різка звужує діапазон застосування анкетування і підриває довіра до об'єктивності отриманих результатів.
У соціальній роботі анкетування є ефективним внаслідок можливості швидких масових опитувань учнів, учителів, батьків, дешевизною методики і можливістю автоматизованої обробки зібраного матеріалу.
На сьогодні широко застосовуються різні типи анкет: 
-відкриті, які потребують самостійного конструювання відповіді; 
-закриті, у яких респондентам необхідно обрати одну з готових відповідей; 
-іменні, які потребують вказання прізвища респондента; 
-анонімні, які обходяться без прізвища респондента та ін. 
При складанні анкети враховуються: 
-зміст питань; 
-форма питань - відкриті або закриті; 
-формулювання питань (ясність, без підказки відповідей і т. д.); 
-кількість і порядок проходження питань.
На практиці кількість питань звичайно співвідноситься не більш, ніж з 30-40 хв. роботи методом анкетування; порядок питань найчастіше визначається методом випадкових чисел. 
Анкетування може бути усним, письмовим, індивідуальним, груповим, але в будь-якому випадку повинне відповідати двом вимогам - репрезентативності й однорідності вибірки. Матеріал анкетування піддається кількісній і якісній обробці.
Метод анкетування дає змогу підвищити об'єктивність інформації про педагогічні факти, явища, процеси, їх типовість, оскільки передбачає отримання інформації від опитуваної категорії людей. За характером анкети поділяють на: відкриті - передбачають довільну відповідь на поставлене запитання; закриті - до поставлених запитань пропонуються варіанти готових відповідей на вибір опитуваного; напіввідкриті - крім вибраної з готових відповіді, можна висловити й власну думку; полярні - потребують вибору однієї з по¬лярних відповідей типу «так» чи «ні», «добре» чи «погано» та ін. Логіка і методика педагогічних досліджень. Проводячи анкетування, слід дотримуватися таких вимог: запитання повинні бути дібрані так, щоб відповіді на них найточніше характеризували досліджуване явище і давали про нього надійну інформацію; використовувати прямі й непрямі запитання; у формулюванні запитань слід уникати підказок; використовувати відкриті й закриті анкети; попередньо перевіряти ступінь розуміння запитань на невеликій кількості учнів і вносити корективи до змісту анкети.
У досліджуваному випадку анкетування є найбільш оптимальним способом отримання інформації про досліджуваний об’єкт.
Позитивними рисами даного методу є наступні:
1)анкетування в цілому сприймається молоддю психологічно простіше, ніж інші види опитування (наприклад, інтерв’ю);
2)анкетування дозволяє молодим людям сконцентруватися на запропонованих питаннях, обдумати їх та дати на них відповіді;
3)анкетування проводиться анонімно, що дозволяє отримати більш достовірну інформацію.
Поруч з позитивними рисами метод анкетування має і такі недоліки:
1)при анкетуванні респондент позбавлений можливості уточнити зміст незрозумілого питання;
2)запропоновані респонденту відповіді не дають йому можливість висловити повною мірою свою думку з даного питання.
Знаючи зазначені недоліки їх можна компенсувати за рахунок правильно сформульованих питань та присутністю при анкетуванні дослідника, існуванням в анкеті графи “Ваш варіант” для висловлення власної думки респондента у разі її неспівпадання з запропонованими варіантами відповідей.
На основі врахування вимог до побудови анкети було розроблено опитувальний бланк з проблеми уявлення ідеалу соціального працівника серед студентів соціально-психологічного факультету.
 
ПитанняВаріанти відповіді
1. На Вашу думку, яким має бути визначення професії “соціального працівника”?1) людина, яка допомагає іншим;
2) людина, яка виявляє громадян, які бідують і потребують такої допомоги, визначає характер і обсяг необхідної допомоги;
3) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2. До основних функцій соціального працівника має входити надання матеріально-побутової допомоги і морально-правової підтримки:1) інвалідам;
2) самотнім старим людям;
3) багатодітним матерям;
4) дітям-сиротам;
5) особам, які страждають тяжкими недугами, алкоголікам і наркоманам;
 6) громадянам, які перебувають у стані психічної депресії у зв'язку з катастрофами, міжнаціональними конфліктами і війнами, втратою близьких, родини, житла тощо;
7) всі зазначені варіанти;
8) Ваш варіант ______________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3. Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця з соціальної роботи включають (розташуйте у порядку важливості): порядність; чесність; безкорисливість; цілеспря-мованість; сильна воля; працьо-витість; спостережливість; емоцій-но-вольова стійкість; соціальна інтуїція; спокійний і приємний тембр голосу.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
4. Вимоги до професійної підготовки фахівця з соціальної роботи включають (розташуйте у порядку важливості): поінформованість у соціально-гуманітарних і моральних питаннях; етика; право; соціологія; медицина; економіка; професійні консультації; працевлаштування.___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
5. Джерелами впевненості соціального працівника у праві справляти вплив на людей
Фото Капча