Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка комплексу заходів та засобів для створення комфортних умов праці на робочих місцях з підвищеними виділеннями пилу

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ З ПІДВИЩЕНИМИ ВИДІЛЕННЯМИ ПИЛУ
Спеціальність: 05. 26. 01 – Охорона праці
 
ГАСИЛО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 628. 511: 62. 784. 4
 
Дніпропетровськ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури Міносвіти України.
Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Сафонов Володимир Васильович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, декан, професор кафедри безпеки життєдіяльності.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Павленко Юрій Павлович, Запорізька державна інженерна академія, завідувач кафедри промислової екології та безпеки праці; кандидат технічних наук, доцент Данилов Михайло Петрович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра опалення та вентиляції, доцент.
Провідна установа: Харківська державна академія міського господарства, кафедра безпеки життєдіяльності Міносвіти України.
Захист відбудеться 11 березня 1999 р. о 15. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08. 085. 03 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за адресою: 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а, ауд. 202.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за адресою: 320600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В Законі України “Про охорону праці” сказано, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, роботи машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, а також санітарно – побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці”.
Одним із негативних факторів, який погіршує умови праці практично у всіх галузях народного господарства, є пил, який шкідливо діє на внутрішні органи та центральну нервову систему працюючих, сприяє виникненню та інтенсивному протіканню професійних захворювань, а також є причиною виробничого травматизму. Тому боротьба з пилом на підприємствах, особливо за останні роки, набуває величезного значення. Дослідженнями встановлено, що у багатьох галузях народного господарства досягнуті певні успіхи по зниженню запиленості у джерелі її виникнення чи окремо по захисту від пилу із використанням засобів індивідуального захисту. Але разом з тим існує нагальна необхідність більш ефективного комплексного вирішення даної проблеми на кожному робочому місці, котра полягає у наступному:
дослідження запиленості на робочих місцях;
розробка заходів щодо зменшення запиленості у джерелі її виникнення;
конструювання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) від пилу;
розробка комплексу профілактичних заходів працюючих у шкідливих умовах.
До теперішнього часу кожний з вищевказаних заходів досліджувався окремо, хоч у багатьох випадках це неможливо. Тому для забезпечення безпеки та комфортності робочих місць операторів, режиму праці та відпочинку необхідний системний та комплексний підхід до захисту працюючих від дії пилу, застосовування різноманітних засобів та методів зниження дії пиловиділення як у джерелі їх виникнення, так і на шляху їх поширення.
Прогноз розвитку ряду галузей промисловості до 2000 року дозволяє зробити висновки, що у перспективі важливе практичне значення буде мати комплекс природозахисних заходів, котрі направлені на значне зниження викидів пилу та інших забруднень не тільки у робочій зоні, але і в природному середовищі.
Зв’язок роботи з науковими планами. Дослідження по темі дисертації виконували у відповідності з Програмами Міністерства будівництва, Міністерства промисловості будівельних матеріалів, Міністерства дорожнього будівництва та Міністерства чорної металургії України на підприємствах будіндустрії, промисловості будівельних матеріалів, дорожнього будівництва та металургії.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є обгрунтування та рекомендації до впровадження комплексу розроблених заходів, котрі забезпечують оптимальні параметри запиленості на робочих місцях та захист від дії пилу на організм.
Для досягнення вказаної мети виникла необхідність вирішити такі наукові завдання:
виконати критичний аналіз сучасного стану запиленості повітря на робочих місцях;
дослідити умови праці на робочих місцях з надлишковими виділеннями пилу;
розробити теоретичну модель процесу безнапірного гідротранспорту, котрий забезпечує зниження запиленості при транспортуванні пиловидних матеріалів;
створити методики розрахунку та математично змоделювати параметри безнапірного гідрогравітаційного транспорту;
розробити раціональні конструкції жолобів самотічного транспорту, які забезпечують захист від розпилення матеріалів, що транспортуються;
дослідити та розробити параметри та конструкції профілактичних ЗІЗ від пилу;
створити методики розрахунку параметрів фільтруючих матеріалів ЗІЗ голови та органів дихання для операторів цехів з надлишковими виділеннями пилу;
створити інженерні методи профілактичних заходів, спрямованих на покращення умов праці у цехах з надлишковими виділеннями пилу.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Обгрунтовані та розроблені методики визначення параметрів пилонесучого потоку при різних нахилах транспортуючих жолобів.
2. Досліджені та оптимізовані параметри транспортуючих жолобів.
3. Виведені коефіцієнти фільтрації тканинних фільтруючих матеріалів, котрі
застосовуються в ЗІЗ органів дихання (каски).
4. Виявлені закономірності впливу шкідливих виробничих факторів на умови праці робітників та розроблений комплекс заходів з його покращення.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення роботи полягає в розробці інженерних методів розрахунку параметрів ЗІЗ, транспортуючих жолобів та пилонесучого потоку, у встановленні раціональних режимів праці та відпочинку в умовах виробництва.
Результати роботи використовуються на Гаспринському заводі
Фото Капча