Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів при впливі високотемпературних факторів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський державний університет технологій та дизайну
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Спеціальність 05. 02. 01 – матеріалознавство
 
УДК 687. 03: 687. 17: 677. 017
 
Розробка методу оцінки захисних властивостей текстильних матеріалів при впливі високотемпературних факторів
 
Троян Олександр Михайлович
 
 
Київ – 1999
 
Загальна характеристика роботи
 
Для створення безпечних умов праці робітників на виробництві та профілактики профзахворювань важливу роль відіграє спеціальний одяг, який є найбільш поширеним засобом індивідуального захисту (ЗІЗ) від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів (НШВФ).
В гарячих цехах термохімічних виробництв підприємств чорної та кольорової металургії особливо гостро стоїть проблема забезпечення спецодягом, який би ефективно захищав від впливу високотемпературних факторів, що входять до комплексу НШВФ. До теперішнього часу спецодяг, який використовується на цих підприємствах, не витримує встановленого строку експлуатації. Основним недоліком цього спецодягу є низькі захисні, по відношенню до дії високотемпературних факторів, властивості матеріалів, які застосовуються для його виготовлення.
Провідну роль у створенні спецодягу, який відповідає вимогам виробництва, відіграє правильний вибір матеріалів для його виготовлення, що базується на об’єктивній та всебічній оцінці властивостей матеріалів за допомогою методів та приладів, що адекватно моделюють умови експлуатації спецодягу. Оцінку захисних властивостей нових матеріалів до теперішнього часу, як правило, виконують за результатами дослідного ношення спецодягу, незважаючи на те, що відома велика кількість методів дослідження термостійких властивостей текстильних матеріалів. Проте, об’єктивних методів та спеціальних приладів, які б враховували всі фактори високотемпературного впливу в гарячих цехах термохімічних виробництв, розроблено недостатньо, що утруднює проведення оптимального вибору матеріалів і, в кінцевому підсумку, створення високоефективного спецодягу.
Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена недостатніми захисними властивостями існуючого спеціального одягу для робітників гарячих цехів термохімічних виробництв, а також обмеженою кількістю методів та приладів для вивчення захисних властивостей матеріалів при впливі високотемпературних агресивних факторів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у відповідності з перспективним планом науково-дослідної роботи викладачів Технологічного університету Поділля на 1995-2000 рр. Дослідження виконувались на замовлення Державного науково-дослідного інституту техніки безпеки в хімічній промисловості (м. Сєвєродонецьк) у рамках госпдоговірних робіт “Разработка устройства и методики по определению термостойкости материалов для спецодежды к воздействию желтого фосфора и расплавленного карбида кальция” (держ. реєстр. номер 01. 85. 0076872) та “Разработка приборов ТСМ-СВП, ТСМ-ИК и методик по определению термостойкости материалов к воздествиям самовоспламеняющихся веществ и теплового излучения” (держ. реєстр. номер 01. 87. 0014969).
Метою роботи є: підвищення захисної ефективності спеціального одягу для робітників гарячих цехів термохімічних виробництв.
Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлені наступні взаємопов’язані задачі:
- розробити методику та прилад для визначення термостійких та термозахисних властивостей спеціальних текстильних матеріалів при впливі горючих речовин;
- дослідити термостійкі та термозахисні властивості матеріалів за допомогою розробленого приладу та методик;
- розробити методику та прилад для визначення стійкості текстильних матеріалів до теплового випромінювання;
- дослідити вплив теплового випромінювання на фізико-механічні властивості матеріалів;
- на підставі проведених досліджень розробити спеціальний одяг для робітників пічних відділень виробництва фосфору та провести його апробацію в умовах реального виробництва.
Об’єкт дослідження. За об’єкт дослідження обрано спецодяг для робітників пічних відділень виробництва фосфору, а також матеріали, необхідні для його виготовлення.
Методика досліджень. Методичною та теоретичною основою досліджень стали раніше проведені роботи з питань взаємодії горючих речовин з полімерними матеріалами, теплопередачі, вивчення термостійких та термозахисних властивостей текстильних матеріалів.
В дисертаційній роботі використані розроблені автором прилади і методики для вивчення термостійких та термозахисних властивостей текстильних матеріалів при впливі горючих речовин, їх стійкості до теплового випромінювання, а також стандартні методи вивчення властивостей матеріалів. Обробка результатів експериментів проводилась за допомогою ПЕОМ.
Наукова новизна роботи: розроблено комплексний метод оцінки теплозахисних властивостей текстильних матеріалів в процесі впливу високотемпературних факторів, який полягає в дослідженні термостійких і термозахисних властивостей матеріалів, та їх стійкості до теплового випромінювання.
Практичне значення одержаних результатів полягає в підвищенні ефективності процесу розробки спеціального одягу для захисту від високотемпературних виробничих факторів. Розроблений метод оцінки теплозахисних властивостей текстильних матеріалів дозволяє забезпечити об’єктивність експериментів, максимально наблизити умови їх проведення до реальних, що в кінцевому підсумку сприяє створенню спеціального одягу, який найбільш повно відповідає вимогам виробництва. Це надасть можливість покращити умови праці робітників, зменшити травматизм та профзахворювання, збільшити строк експлуатації спеціального одягу.
Методики та прилади, розроблені для здійснення методу оцінки теплозахисних властивостей текстильних матеріалів, впроваджено у Державному науково-дослідному інституті техніки безпеки в хімічній промисловості та науково-виробничому підприємстві “Індекс” (м. Сєвєродонецьк). Результати дослідження захисних властивостей текстильних матеріалів, отримані за допомогою розробленого методу, використані при розробці технічних умов на комплект спеціального чоловічого одягу для захисту від підвищених температур у виробництві фосфору (ТУ 17-08-312091).
Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач. За безпосередньою участю автора розроблено методики досліджень, прилади для їх впровадження, планування та проведення експерименту, обробка отриманих даних. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки. Особистий внесок здобувача в опублікованих наукових працях у співавторстві з науковим
Фото Капча