Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка методики визначення запасів грунтової вологи та оцінки вологозабезпеченості сільськогосподарських культур Рівненської області (на прикладі пшениці озимої, ячменю ярого і цукрового буряка)

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
100
Мова: 
Українська
Ціна: 
3100 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фізико-географічні умови області
1.1. Географічне положення, геологічні умови та рельєф
1.1.1. Географічне положення
1.1.2. Геологічні умови
1.1.3. Рельєф
1.2. Кліматичні умови
1.2.1. Фактори кліматотворення
1.2.2. Окремі елементи клімату
1.2.3. Пори року
1.3. Грунти і рослинність
1.3.1. Характеристика грунтів
1.3.2. Рослинність
1.4. Грунтові води
1.5. Ландшафти території
2. Характеристика методів визначення грунтових вологозапасів
2.1. Інструментальні методи виміру вологозапасів грунту
2.2. Розрахункові методи оцінки вологозапасів грунту
3. Розрахункова методика визначення запасів вологи за комплексним показником попередніх погодних умов
3.1. Структура комплексного показника попередніх погодних умов
3.2. Залежності між комплексним показником попередніх погодних умов та виміряними вологозапасами
4. Оцінка забезпеченості грунтовою вологою сільськогосподарських культур
5. Економічна ефективність використання запропонованої розрахункової методики визначення запасів грунтової вологи
6. Охорона праці
6.1. Заходи безпеки при проведенні пошукових робіт
6.1.1. Заходи безпеки при організації польового табору
6.1.2. Заходи безпеки при проведенні маршрутів
6.1.3. Заходи безпеки при відборі проб
6.2. Розрахунок розпірного кріплення шурфа
6.2.1. Розрахунок паль
6.2.2. Розрахунок розпірок між палями
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Примітка. Крім 100 аркушів основного тексту робота включає 7 ватманних листів до захисту і ряд об'ємних розрахункових таблиць.

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Водний режим грунту є завжди важливим, а частіше - найважливішим фактором продуктивності сільськогосподарських угідь. Створення оптимальних умов вологозабезпеченості посівів найбільш ефективно здійснюється за рахунок управління водним режимом грунтів за допомогою гідротехнічних меліорацій.

Постановою Верховної Ради України за № 1390-ХІV від 14 січня 2000 р. "Про Концепцію розвитку водного господарства України" одним зі стратегічних напрямків меліорації земель передбачено застосування прогресивних водозберігаючих технологій і режимів зрошення та попередження підтоплення земель. Реалізація Постанови потребує, поряд з низкою інших питань, опера-тивного та високоякісного обслуговування сільськогосподарського виробництва інформацією про вологість грунту та вологозабезпеченість посівів. Актуальність останнього обумовлюється тим, що незважаючи на наявність широкої мережі спеціалізованих метеостанцій та постів умови вологозабезпеченості на абсолютній більшості полів не контролюються внаслідок складності та значної трудомісткості визначення вологості грунту буровим методом.

У зв'язку з цим виникає потреба розробки такого методу визначення грунтових вологозапасів, за яким можна було б досить швидко і легко та в не-обхідному об'ємі отримувати інформацію про запаси вологи в грунті. Така якісно нова інформація може бути використана у роботі зрошувальних систем в агрометеорології, в гідрологічних розрахунках та прогнозах, в географічних, ботанічних та грунтових дослідженнях тощо.

Отже, розробка нових перспективних методів визначення запасів грунтової вологи та оцінки на їх основі вологозабезпеченості сільськогосподарських культур є одним із актуальних напрямків гідромеліоративної сільсько-господарської науки.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробці методики розрахунку щоденних вологозапасів в півметровому та метровому шарах грунту за агрометеорологічними даними на сільськогосподарських полях; за розрахованими даними дослідити режим грунтової вологи та визначити природну вологозабезпеченість посівів провідних сільськогосподарських культур, а саме пшениці озимої, ячменю ярого, і цукрових буряків в різні за атмосферним (природним) зволоженням роки.

Об'єктом дослідження є процес просторової та часової мінливості запасів грунтової вологи протягом вегетації сільськогосподарських культур.

Предметом дослідження є комплекс природних умов та факторів (метеоро-логічних і грунтових), які є визначальними в формуванні і забезпеченні воло-гою посівів провідних сільськогосподарських культур.

Методи дослідження. Для виявлення основних метеорологічних факторів, які мають найбільший вплив на закономірності формування запасів грунтової вологи в природних умовах досліджуваної території, та розробки комплексного показника попередніх погодних умов (КПППУ) і обгрунтування виявлених від нього залежностей інструментально виміряних вологозапасів, застосовано методи математичної статистики. Оцінка вологозабезпеченості посівів ярового ячменю, цукрового буряку і озимої пшениці проведена за чисельним значенням відношення фактичних запасів грунтової вологи до оптимальних.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бефани Н. Ф., Калинин Г. П. Упражнения и методические разработки по гид-рологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 389 с.
 2. Вольфцун Н. В. Об использовании результатов определений запасов влаги в почвогрунтах на водосборах при воднобалансовых расчётах. – Тр. ГГИ, 1964, вып. 92. – С. 119-130.
 3. Географічна енциклопедія України.: в з т./ред. кол.: О. М. Маринич та ін. – К.: УРЕ ім. М. Б. Бажана, 1990. – Т.2. – 480 с.
 4. Единые отраслевые нормы времени на выполнение техниками-агрометеороло-гами полевых работ, наблюдений и их обработку. - М.: Госкоми¬тет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, 1987. – 36 с. 
 5. Змиева Е. С., Макарова Т. Т. Результаты измерения влажности почв омиче-ским почвенным влагомером. – Труды ЦИП, 1961, вып. 99.
 6. Кельчевская Л. С. Влажность почв Европейской части СССР. – Л.: Гидроме-теоиздат, 1983. – 183 с.
 7. Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області. – Рівне, 1996, 273 c.
 8. Лучшева А. А. Практическая гидрометрия: уч. пос. для вузов по спец. «Гидро-логия суши». – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 423 с.
 9. Монокрович Э. И., Федосеев А. П. Методические рекомендации по оценке економического еффекта от использования гидрометеорологической информа¬ции в сельскохозяйственном производстве -  М.: Гидрометеоиздат, 1981. – 36 с.
 10. Охрана труда при геологоразведочных работах/А. И. Кабанцев, А. И. Бочаров, Х. Ахмет-Валей, Ю. А. Головкин: уч. для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Не¬дра, 1986. – 269 с.
 11. Справочник агрогидрологических свойств почв УССР. – Л.: Гидрометеоиз-дат, 1965. – 450 с.
 12. Ткачук А. В. Розробка методики розрахунку грунтових вологозапасів за агро-метеорологічними даними та вологозабезпеченість сільськогосподарських культур у лісостеповій зоні Правобережної України/Автореферат дисертації. – Херсон, 2002 р. - 16 с.
 13. Цупенко Н. Ф. Справочник агронома по метеорологии. – К.: Урожай, 1990. – 238 с.
4554
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.