Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Поняття і сутність інноваційної стратегії
2. Класифікація інноваційних стратегій
3. Вибір оптимальної інноваційної стратегії
4. Інноваційна політика підприємства
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах стратегічної спрямованості України на інноваційний тип розвитку адаптація підприємств до нових умов ринкової економіки та її активне реформування тісно пов’язані з інноваціями як рушійною силою економічного зростання. Розширене відтворення інноваційного процесу в усіх сферах багатогранної діяльності підприємства, раціональне залучення інноваційного потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності потребує формування механізму стратегічного інноваційного розвитку, використання якого на противагу стихійному інтуїтивному пошуку напрямів інноваційного розвитку дозволить не тільки підвищити результативність інноваційної діяльності, а і надасть потужні можливості для підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища.

Питанням теоретичних і практичних аспектів стратегій інноваційного розвитку підприємства присвячені наукові розробки відомих українських і зарубіжних учених таких як: А.В. Гриньов, Т. Г. Дудар, А. І. Землянкін, О. І. Ковтун, Н. М. Корсікова, Г. І. П’ятницька, І. А. Павленко, Т. І.Черкасова. Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, недостатнім залишається висвітлення питань розробки механізмів та моделей стратегічного інноваційного розвитку підприємств, що зумовлює актуальність та необхідність даного дослідження.

Метою реферату є теоретико-методологічне обґрунтування стратегій інноваційного розвитку підприємства.

Основними завданнями є:

 • дослідження поняття та сутності інноваційних стратегій;
 • класифікація інноваційних стратегій;
 • обґрунтування вибору оптимальної інноваційної стратегії;
 • теоретичні аспекти інноваційної політики.

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження:

1) теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, зіставлення, класифікація наукових джерел інформації, що дозволило узагальнити та систематизувати погляди вчених на проблему, яка досліджувалась;

2) емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення.

 

Список використаних джерел: 
 1. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління : монографія / А.В. Гриньов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 305 с. 
 2. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. - К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
 3. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.: Під ред. проф. О.І. Волкова – К.: ВД “Професіонал”, 2004.
 4. Землянкін А. І. Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Стратегіч. пріоритети. - 2014. - № 2. - С. 43-48.
 5. Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Герчан та ін. ; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенко. – К.: КНТ, 2006. – 648 с. 
 6. Ковтун О. І. Інноваційні стратегії в системі забезпечення конкурентоспроможності для вітчизняних підприємств: теоретико-методологічні засади формування та реалізації : монографія / О. І. Ковтун. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 352 с
 7. Корсікова Н. М. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах / Н. М. Корсікова // Економіка харчової промисловості. - 2009. - № 3. - С. 8-11.
 8. П’ятницька Г. І. Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та наукові підходи до формування вибору / Г.І. П’ятницька // Проблеми науки. – 2011. – № 11. – С. 21–29. 
 9. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І.А. Павленко. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с. 
 10. Черкасова Т. І. Стратегія та контроль інноваційного розвитку підприємст-ва: Монографія / Т.І. Черкасова, І.В. Палагіна; під наук. ред.. д-ра екон. н., проф. Є.А. Бельтюкова; ОНПУ. - Одеса: Інтерпрінт, 2010. – 316 с.
10776
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.