Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка та впровадження інвестиційних проектів на приватному підприємстві "Віліс"

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
172
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи управління проектами на малих підприємствах
1.1. Основні поняття, ознаки та характеристики проекту
1.1.1. Розвиток теорії управління проектами
1.1.2. Трактування поняття «проект» та «управління проектами»
1.1.3. Класифікація проектів
1.1.4. Суб’єкти проектного процесу
1.1.5. Життєвий цикл проекту
1.1.6. Програма «Project Expert» та можливість її використання для розробки інвестиційних проектів
1.2. Концепція та розробка проекту
1.2.1. Формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту
1.2.2. Організаційні структури управління проектами
1.2.3. Проектне фінансування
1.2.5. Оцінка ефективності проекту
1.3. Реалізація та завершення проекту
2. Перед проектний аналіз оточуючого середовища проекту
2.1. Загальна характеристика ПП «Віліс»
2.1.1. Мета та місія підприємства
2.1.2. Галузева належність підприємства
2.1.3. Історія створення та розвитку, життєвий цикл
2.1.4. Структура підприємства
2.2. Дослідження оточуючого середовища проекту
2.2.1. Аналіз факторів зовнішнього впливу
2.2.2. Взаємодія підприємства з діловим середовищем
2.3. Діагностика безпосереднього оточення проекту середовища
2.3.1 Аналіз виробничої системи
3. Розробка та реалізація інвестиційного проекту випуску продуктів харчування на ПП «Віліс»
3.1. Алгоритм розробки проекту
3.2. Ефективність проекту
4. Охорона праці
4.1. Організація і управління на приватному підприємстві «Віліс»
4.2. Заходи охорони праці на ПП «Віліс»
4.3. Пожежна безпека
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Інвестиційна діяльність в тій чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. Вона є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, що обумовлюють необхідність інвестицій, є оновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування об'ємів виробництва, освоєння нового виду діяльності. 

Значення економічного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє ухваленню розумних і обґрунтованих управлінських рішень.

Ухвалення рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовним в тому або іншому конкретному випадку. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, розрахунки, за допомогою яких можуть служити основою для ухвалення рішень у області інвестиційної політики. 

Крім того для ефективного управління проектами необхідно враховувати значну кількість факторів, в тому числі і розміри суб’єкта господарювання, який реалізує даний проект. 

Відповідно до закону державну підтримку малого підприємництва, суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро відносяться до малих.[Л.-2]

Можна виділити наступні особливості управління проектами на малому підприємстві:

 • реалізація проекту пов’язана із операційною діяльністю; 
 • неможливість впроваджувати довготермінові проекти із значним періодом окупності;
 • спрощенням деяких функцій управління проектом;
 • не вимагають чисельних погоджень в органах державної влади;
 • проекти є взаємовиключними і більш ризикованими;
 • низька кваліфікованість кадрів та поєднання декількох функцій;
 • значною фінансовою обмеженістю та необхідністю залучення ресурсів.

Актуальність даних наукових досліджень пов’язана із:

 • значними розбіжностями в тлумаченні основних понять та термінів, визначенні життєвого циклу проекту, а також методів прийняття інвестиційних рішень;
 • пріоритетністю розвитку малого бізнесу для держави;
 • значна частина дослідників аналізує складні, масштабні проекти, ігноруючи особливості  розробки та управління проектів на малих підприємствах.

У зв'язку з вищевикладеним, метою написання даної роботи є проведення наукового дослідження розробки та впровадження реальних інвестиційних проектів, а також застосування даних розробок на базі об’єкта практики – малого виробничого приватного підприємства “ВІЛІС”.

Завданням виконання даного проекту є:

 • визначення основних відмінностей в розробці та впроваджені проектів на малих та великих підприємствах,
 • розробка та розрахунок ефективності реалізації інвестиційного проекту малим підприємством харчової галузі.

Об’єкт дослідження: інвестиційний проект налагодження випуску продуктів харчування на малому приватному підприємстві "Віліс"

Використані методи дослідження: порівняльного синтезу, економіко-математичного та алгоритмічного моделювання, стратегічного аналізу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” N 1561-XII від 18.09.91
 2. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 51-52, ст.447 )
 3. Постанова Кабінету міністрів „Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2004 рік на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм для здешевлення коротко і довгострокових кредитів” від 18.02.2004 №184 (із змінами  від 1501.2005№ 34)
 4. ДСТУ 608-79 “Гриби шампіньони свіжі культивовані. Технічні умови”.
 5. ДСТУ 28649-90 “Консерви. Гриби мариновані і варені. Технічні умови ”.
 6. ДСТУ 61-44-88 “Консерви. Гриби солені. Технічні умови”.
 7. ДСТУ 61-43-88 “Гриби солені для промислової переробки. Технічні умови ”.
 8. ТУ 10.03.759-89 “Гриби мариновані, варені та солені промислової переробки”.
 9. [PMBOK] A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee.1996 Edition (используется перевод М. Грашиной).
 10. ISO/TR 10006: 1997 (E). Quality Management – Guidelines to quality in project management (используется перевод Г.Е. Герасимовой). 
 11. Young, Trevor L., «The Handbook of Project Management» (Kogan Page Ltd, 2001), p.21.
 12. ЮНИДО (UNIDO, United Nations Industrial Development Organization) – Организация ООН по проблемам промышленного развития. Занимается поддержкой реализации крупных проектов, обеспечивающих создание промышленности и объектов инфраструктуры в развивающихся странах мира.
 13. Антонець А.В. ”Организация, планирования и управление деятельностью промышленного предприятия”, К: Техника, 1989.
 14. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. М: Интерэксперт, 1995.
 15. Бутинець Ф.Ф, Малюга. Н.М.Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-Житомир:ЖІТІ, 2000р
 16. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ за ред.С.Ф Голова.-Дніпропетровськ, 2000р.
 17. Виленскнй П. Л., Смоляк С. А. Как  рассчитать эффективность инвестиционного проекта.  М.:  Информэлектро, 1996.
 18. Грабова Н.М, Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навчальний посібник.-К.:А.С.К,2001р. 
 19. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві.  – К.: КНЕУ, 1998.
 20. Ильин А.И. Планирование на предприятии. Минск: ООО „Новое знание”– 2000
 21. Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров В.С. Менеджмент. К. «Ника-ЦЕНтр», 1998р.
 22. Каменицер С.Е. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий. -М: Высшая школа.1984
 23. Карпова Т.П. Основи управлінського обліку. –М.: ІНФРА-М, 1997. -392с.
 24. Костюкевич Р.М. „Ринкові механізми управління водогоспо-дарськими проектами”: дисертація: канд. економ. наук./ Наук.кер. В.Я. Гуменюк. - Рівне: УДУВГП. 2003. - 161с.
 25. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб.: Питер Ком, 1999. - 896с.
 26.  Котлер Ф., Армстрон Г. й др. Основи маркетинга: пер. с англ. - 2-е европ. изд. -К.; М.; СПб.:Издат. дом «Вильямс»,1998. - 1056 с.
 27. Мазаракі А.А.,.Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства.- К., „Хрещатик”,1999.-800с
 28. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро.–М.: Высшая школа, 2001.– 875 с
 29. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. К.:КНЕУ,2000
 30. Малиновський Б. Паніка вщухла дефіцит збережеться. Український діловий тижневик „Контракти". №26 від 30.06.2003
 31. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. М.: Экономика, 2000 (Утверждены: Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике. №ВК477от21.06.1999 г.)
 32. Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие. Изд-во Таганрог: ТРТУ, 2003. 262 с. 
 33. Пушкар М.С. Контролінг.: Монографія, -Тернопіль, 1997., -146с.
 34. Разу М.Л. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М.: "ИНФРА-М", 1999. – 392 с.
 35. Тян Р.В. Планирование деятельности предприятия. К: МАУП – 1998
 36. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3 К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
 37. Шеремет В.В., Шапиро В.Д. и др.Управление инвестициями. В 2-х т. – М.: Высшая школ. 1998
 38. www. projectmanagement.ru/theory/pm_into. html A-Project Technologies Введение в проектный менеджмент  Проект
 39. www.iteam.ru Берр Х. Проектный менеджмент в рыночной экономике // Восточно-Европейская Консалтинговая Компания.
 40. www.nfa.ru/bf Что такое - " управление проектом"? материал "АКДИ Экономика и жизнь"
 41. www.bussines.ru/ „Переработка грибов” БИЗНЕС №11 от 12 марта 2001 года, с.33-36
 42. www.bussines.ru/ ”Разрешения, необходимые для организации сушки” БИЗНЕС №22 от 29 мая 2000 года, стр. 36,37
 43. Український дiловий тижневик "Контракти" / № 28 вiд 12-07-2004 Неля Васильева „Консерваторы”. 
5686
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).