Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розслідування злочинів проти життя і здоров'я

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Порушення кримінальної справи і обставини, які підлягають доказуванню у справах про злочини проти життя і здоров’я
1.1. Поняття й види злочинів проти життя та здоров'я особи
1.2. Обставини, які підлягають доказуванню при злочинах проти життя і здоров’я
2. Методика розслідування злочинів проти життя
2.1. Тактика огляду місця події та визначення психології злочинця
2.2. Тактика дій слідчого на початковому етапі розслідування у випадках наявності або відсутності трупа
2.3. Планування розслідування, проведення допитів і наступних розшукових заходів
3. Методика розслідування злочинів проти здоров’я
2.1. Початковий та подальші етапи досудового слідства в кримінальних справах про злочини проти здоров 'я особи
2.2. Тактика розслідування тілесних ушкоджень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Побудова правової держави в Україні покликана забезпечити верховенство закону, непорушність основних прав і свобод людини, охорону інтересів громадян. Таке положення повністю узгоджується зі ст. 3 Загальної декларації прав людини, в якій мовиться, що кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

Основи правового статусу громадянина закріплені також в інших міжнародних актах і деклараціях. Зокрема, в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, а також в Конституції України (розділ 2 «Права, свобода і обов'язок людини і громадянина»).

У вищевказаних актах право на життя і здоров’я розглядається як невід'ємне для кожної людини. Основний закон нашої держави не тільки декларує, але і гарантує захист життя людини, його прав і свобод, покладаючи ці функції на державу. 

Суспільно-політичні процеси, що відбуваються в Україні, продовжують характеризуватися зростанням соціальної напруженості. Одним з її проявів є значне зростання злочинності в цілому і збільшення тяжких злочинів проти особи. Забезпечення ефективної боротьби із злочинністю неможливе без вдосконалення існуючих та розробки нових методик розкриття і розслідування злочинів. 

Важливість і актуальність проблеми, пов’язаної з розкриттям того чи іншого виду вбивств чи злочинів проти здоров’я, і, в першу чергу, з позицій особливостей методики їх розкриття, наприклад: серійних вбивств, вбивств, скоєних на замовлення, умисного зараження ВІЛ тощо, не викликає сумнівів, тому що в разі їх нерозкриття виникає обурення з боку громадськості, а у злочинців, що вчинили найтяжчий злочин проти людини - вбивство відчуття непокаранності.

Не зменшуючи значення кримінально-правового та кримінально-процесуального аспектів, потрібно визнати, що в питаннях організації розкриття злочинів пріоритетне значення має криміналістичний аспект, зокрема, методика розслідування злочинів.

Стан дослідження проблеми. Основна проблематика дослідження методики розслідування злочинів проти життя і здоров’я представлена у роботах відомих вчених-криміналістів України: Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, А.Ф. Волобуєва, В.І. Галагана, В.Г. Гончаренка, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, Н.І. Кліменко, В.О. Коновалової, В.С. Кузьмічова, В.К. Лисиченка, Є.Д. Лук’янчикова, Г.А. Матусовського, М.В. Салтєвського та ін.

Предмет дослідження – злочини проти життя і здоров’я особи в системі кримінального права та криміналістики України.

Об’єкт дослідження – особливості методики розслідування окремих ситуацій у процесі розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи.

Мета роботи – вивчити і проаналізувати сучасні методи і методики, підходи до розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження слід визначити наступні його завдання:

 • з’ясувати порядок порушення кримінальної справи та обставин, які підлягають доказуванню у справах про злочини проти життя і здоров’я;
 • проаналізувати першочергові, оперативно-розшукові слідчі дії та заходи;
 • дослідити особливості планування розслідування, наступних слідчих дій у випадку злочинів проти життя і здоров’я.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, метод порівняння. 

Структура роботи. У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, загальний обсяг роботи склав 52 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. №2341-III (редакцiя вiд 10.09.2009). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
 2. Абрамова В. М., Ляш А. О. Криміналістика: навч. посіб. для дистанц. навчання:навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». - К. : Університет «Україна», 2007. - 557 c.
 3. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Кримінологія: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 295 с.
 4. Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини: посіб. для студ. юрид. навч. закл. / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. - К.: Хрещатик, 1996. - 198 с.
 5. Біленчук П. Д., Головач В. В., Салтевський М. В.. Криміналістика: Підручник для вищих навч. закл. / П.Д. Біленчук (ред.). - К. : Право, 1997. - 254 с.
 6. Вартилецька І.А., Плутагир В.С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачовського.- К.: Атіка, 2003.- 208с. 
 7. Гаврилин Ю.В., Победкин А. В., Яшин А.Н. Следственное действие. Учебное пособие.– М.: МосУ МВД России, Книжный мир. 2006.–187с.
 8. Глібко В. М., Дудніков А. Л. та ін. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В. Ю. Шепітько (ред.). - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 682 с.
 9. Гора І. В., Колесник В. А. Криміналістика: навч. посібник / Національна академія служби безпеки України. - К. : Алерта, 2005 - 316 с.
 10. Коновалова В. О., Матусовський Г. А., Шепітько В. Ю., Глібко В. М., Дудніков А. Л.. Криміналістика; Криміналістична практика і методика розслідування злочинів: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України / В.Ю. Шепітько (ред.). - Х. : Право, 1998. - 375 с.
 11. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с. 
 12. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544 с. 
 13. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.–943с.
 14. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 943 с.
 15. Криминалистика: Учебник. В 2-х т.  – Т. 1 / под общей редакцией В.П. Сальникова, И.А. Возгрина. СПб.: Фонд «Университет», 2008. – 436 с.
 16. Криминалистика: Учебник/ от ред. Н.П. Яблоков – М.: Юристъ, 2007. –781 с.
 17. Криміналістика Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.
 18. Криміналістика / за ред. Скригонюк М. І.- К.: Атіка, 2005.- 496 с.
 19. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с. 
 20. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.) Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За заг. ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка.- К.: Юридична думка, 2004.- 656 с. 
 21. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Ін-тер-Право, 2001. - 416 с.
 22. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / В.Г. Гончаренко (заг.ред.), Є.М. Моісеєв (заг.ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 366 с.
 23. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України Тертишник В. М. - К.: А. С. К., 2007.- 1056 с.
 24. Салтевський М. В. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. вищих закладів освіти. - Х. : Основа, 1999. - 415с.
 25. Шепітько В.Ю. Криміналістика. - Харків: Право, 2001. - 552 с.
 26. Шеремет А. П. Криміналістика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - Чернівці : Наші книги, 2008. - 440 с.
 27. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. Учеб. пособ. для студентов юрид. вузов/ Н.Г. Шурухнов. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.
4847
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).