Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток документно-інформаційних ресурсів з мистецтва публічних бібліотек

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Оцінка: 

бібліотек.

Тема документозабезпечення документних фондів в т. ч. фондів мистецтва публічних бібліотек розглядається в працях А. А. Соляник.
Проте, сьогодні відсутні спеціальні дослідження та публікації, присвячені стану та розвитку документно-інформаційних ресурсів з мистецтва публічних бібліотек. Ці питання, як правило, розглядаються в працях загального характеру, присвячених різним аспектам формування та використання документно-інформаційних ресурсів в цілому у бібліотеках даного типу.
Враховуючи специфіку документно-інформаційних ресурсів з мистецтва, пов’язану з соціальним галузі у формуванні духовності суспільства та її особливостями, неповнотою документних фондів з мистецтва у публічних бібліотеках, а також впровадженням електронних технологій в процеси створення, формування та використання документно-інформаційних ресурсів. Ці питання на сьогодні є актуальними і потребують спеціальних досліджень.
Детальну інформацію про документовидання з мистецтва розкриває система «Літописів… Книжкової палати, які є найавторитетнішим джерелом інформації про друковану продукцію з мистецтва.
На основі «Літописів…» проведений аналіз документального потоку неперіодичних видань з мистецтва за 2005-2007 р. р. та порівняльна характеристика статистичних даних за вказаний період, який характеризує кількість видань, тиражі випуску друкованої продукції в Україні.
Дослідження статистичних даних показало, що упродовж 2005-2007 рр. Книжкова Палата України отримала та зареєструвала 43 139 назв книг та брошур, загальним тиражем 147 532, 1 тис. пр., у т. ч. 589 назв книг і брошур мистецької тематики, тиражем 573, 5 тис. пр.
Серед загальної кількості назв неперіодичних видань з мистецтва та мистецтвознавства становлять: 197 друк. од. російськомовні видання, 2 392 друк. од. – україномовні видання.
Ознаками системи документозабезпечення фондів мистецтва публічних бібліотек є різноманітність джерел, які можна розглядати у відносній самостійності, поза зв’язками з іншими процесами і явищами; наявність внутрішніх зв’язків між компонентами системи, що належать підсистемам документовиробництва або документорозповсюдження; взаємодія компонентів, завдяки чому система одержує інтегральний результат, забезпечуючи документопостачання публічних бібліотек країни.
Аналіз стану фонду мистецтва ЦМБ Бориславської МЦБС показав, що його обсяг становить 920 примірників, з них 560 україномовних і 360 – російськомовних видань.
Фонд мистецтва до загального документного фонду у ЦМБ в середньому становить 1, 40%, а за 2005-2007 рр. – відповідно задовільним надходженням документовидань з мистецтва до бібліотеки, що становить лише 14 примірників книг даної галузі за даний період.
Розкриття складу та змісту фонду мистецтва в різних аспектах здійснювалося на основі довідково-бібліографічного апарату, до якого входять довідкові і бібліографічні видання, бібліотечні каталоги і картотеки, які являються інформаційно-пошуковою системою фонду.
Важливою вимогою в ЦМБ є правильне ведення ДБА з мистецтва, підтримка його на відповідному рівні, забезпечення швидкого пошуку інформації даної галузі та комфортність користування відповідними його частинами та характеризується такими якісними показниками як: максимально-повне відображення всіх видів документів з мистецтва; оперативним поповненням новими матеріалами та вилученням застарілих; відповідністю сучасним вимогам щодо змісту, структури й оформлення тощо.
За аналізом читацьких формулярів в останні роки книговидача видань з мистецтва збільшилась на 205. У 2005 р. видача видань даної галузі становила 2645, а в 2006 і 2007 рр. відповідно: 2730 і 2859 примірників.
Вивчення характеру читацьких запитів на видання даної тематики та відповідності фонду їх потребам здійснювалось за допомогою анкетування, яке сприяє досягненню найбільшої вірогідності опитування, забезпечило отримання різноманітного емпіричного матеріалу, що дозволив всебічно аналізувати та уточнити читацькі запити.
Анкетуванням було охоплено 75 осіб різних вікових категорій, які читають мистецьку літературу з різною метою.
Фонд літератури з мистецтва задовольняє в повній мірі 68, 0% опитаних користувачів, а 22, 0% вказали, що фонд відповідає їх інтересам частково, а лише 10, 0% – не задовольняє.
Респонденти вважають, що у фонді з мистецтва недостатньо літератури з питань сучасного мистецтва України та його історії; про декоративно-прикладне мистецтво українського та світового театрів тощо.
Важливою умовою поліпшення комплектування фонду мистецтва та вдосконалення його складу є глибоке вивчення потреб користувачів, задоволення яких становить його мету. Потреби користувачів реалізуються у використанні фонду і виступають основним критерієм правильності його комплектування. З огляду на це, вивчення використання видань літератури з мистецтва користувачами ЦМБ Бориславської МЦБС має вагоме значення для характеристики читацьких потреб різних груп користувачів, для визначення оптимального складу фонду.
Сьогодні в Україні існує ряд проблем у сфері документозабезпечення фондів мистецтва публічних бібліотек, якими є: роздержавлення існуючих і виникнення великої кількості нових видавництв; розпад мережі книгорозповсюдження та централізованого розподілу видавничої продукції з мистецтва; різкий ріст цін на книги і їх доставку, а також мізерність бюджетних коштів, що виділяють на комплектування; відсутність термінологічної єдності щодо складових документозабезпечення бібліотечного фонду мистецтва; підвищення поштових тарифів на пересилку літератури; неповнота державної реєстраційної бібліографії; відсутність уніфікованої обробки літератури; низьке оновлення документних фондів мистецтва неперіодичними, періодичними та кінофотофонодокументами з мистецтва; відсутність комп’ютерних технологій та мережі INTERNET, які забезпечують швидкий пошук інформації з мистецтва тощо.
Стратегічними напрямами оптимізації системи документозабезпечення фондів мистецтва публічних бібліотек України в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства є вдосконалення нормативно-правової, економічної, організаційної та кадрової бази її функціонування. Поліпшення законодавчих засад щодо платного та безоплатних обов’язкових примірників. Найважливішими заходами щодо оптимізації системи документозабезпечення фондів мистецтва публічних бібліотек є: систематичне та повноцінне їх фінансування, захищене окремими статтями державного та місцевих бюджетів; цілеспрямована комп’ютеризація та інтернетизація бібліотек; скасування законодавчо закріпленої необхідності проведення бібліотеками тендерних процедур для придбання видавничої продукції з мистецтва; створення централізованого джерела постачання – спеціалізованої книготорговельної установи на зразок зарубіжних закупівельних бібліотечних центрів.
Вирішення проблем щодо вдосконалення документно-інформаційних ресурсів з мистецтва та їх документозабезпечення в публічних бібліотеках України потребує оновлення законодавчих, теоретичних та технологічних основ комплектування.
Публічні бібліотеки повинні задовольнити зростаючі запити користувачів в мистецькій літературі, зводити незадоволені запити користувачів по мінімуму, розвивати духовність, збагачувати зміст життя, формувати здорові потреби і високі естетичні смаки в питаннях мистецтва. Працівники книгозбірень повинні докласти чимало зусиль, знань і вміння щодо комплектування документних фондів мистецтва, долаючи усі негативні тенденції у системі їх фінансування, книгопостачання та книгорозповсюдження.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 
 1. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 16. 03. 2000 Голос України. – 2000. – №79. – С. 8-9.
 2. Про інформацію: Закон України Голос України. – 1992. – 13 лист.
 3. Про Концепцію національної програми інформатизації: Закон України Відомості Верховної Ради. – К., 1998. – С. 109.
 4. Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 10. 04. 1999 р. Вісн. Кн. палати. – 1999. – №4. – С. 5-8.
 5. Концепція національної інформаційної політики: Постанова Кабінету Міністрів України Уряд, кур'єр. – 2002. – 7 серпня. – С. 12-13.
 6. Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10. 05. 02 №608 Вісн. Кн. палати. – 2002. – №5. -С. 4-6.
 7. ДСТУ 2394-94 Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення Державний стандарт України. -Чинний від01. 01. 95. -К. Д994. – 89 с.
 8. ДСТУ 7. 1-2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: Національний стандарт України. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Чинний з 2007 – 07 – 01. – К., 2007. – 49 с. Д Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 16. 03. 2000 Голос України. -2000. – №79. – С. 8-9.
 9. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди: Навч. посібник А. Гриненко Бібл. форум Укр. – 2005. – №3. -С. 2-9.
 10. Гудімова Н. Використання позабюджетних коштів для поповнення бібліотечних фондів: Досвід, проблеми А. Дон Книжковий клуб. – 2001. – №2-3. – С. 26-27.
 11. Евстигнеева Г. А. Использование злектронных изданий в комплектований иностранньїх журналов Г. А. Евстигнеева Науч. й техн. б-ки. – 2001. – №5. -С. 51-55.
 12. 3 орина С. Ю. Комплектование библиотечньїх фондов. Пути эффективной интеграции библиотек й издателей wijimdex2. html. – Загол. З екрана.
 13. Ісаєвич О. Співпраця фонду «Сейбр-Світло» з американськими донорами книг та розповсюдження літератури в Україні Л. Карпова, О. Кириленко Наук. пр. Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського, Асоціація б-к Укр. – К., 2000. – Вин. 5. – С. 86-90.
 14. Коготков Д. Я. Библиографическое информирование читателей в библиотеках: Учеб. пособие Д. Я. Коготков. – М., 1998. – 61 с.
 15. Коготков Д. Я. С Б А: определение, состав, функции Л. Костенко Бібл. вісник. – 1999. – №2. – С. 6-11.
 16. Костенко Л. Система обов'язкового примірника книжкових видань: стан, тенденції та проблеми функціонування Т. Кришевич, Т. Косова Бібл. планета. – 2006. – №1. – С. 19-22.
 17. Курдюк В. Д. Бібліотечні фонди і каталоги. Етапи розвитку За ред. Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 1997. -91 с.
 18. Лешнівська І. Бібліотеки і видавництва: нові часи, нові підходи Нікітінська Бібл. планета. – 1999. – №1. -С. 14-15.
 19. Павлуша І. Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації Л. Петрова Вісн. Кн. палати. -2004. – №2. – С. 19-23.
 20. Петрусенко Т. В. Дары как источник формирования фондов Рос. нац. б-ки в современной инф. й зк. ситуации Т. В. Петрусенко, А. П. Романов Науч. й техн. б-ки. – 2004. – №2. -С. 48-51.
 21. Петухова Е. Л. Современные технологии комплектования книжных фондов wincrimea2003 Н. Л. Плетьонка Пріоритети д-ті Рівн. держ. обл. б-ки: Збірник статей з досвіду роботи Л. Польовик Наук. пр. Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського, Асоціація б-к Укр. – К, 2001. – Вип. 5. – С. 137-141.
 22. Рассохіна Н. Бібліотечний фонд: проблеми поповнення, збереження та вивчення М. Сенченко Кн. Клуб плюс. – 2007. – №4. -С. 44-47.
 23. Сенченко М. Шлях української книги в контексті світового книговидання А. А. Соляник Вісн. Кн. палати. – 2000. – №5. – С. 13-15.
 24. Соляник А. А. Інфраструктура документопостачання бібліотек: системно-функціональний підхід А. А. Соляник Вісн. Кн. палати. – 2000. – №1. -С. 7 – 10.
 25. Соляник А, А. Система документопостачання бібліотечних фондів: Монографія А. А. Соляник Вісн. Кн. палати. – 2006. – №6. – С. 30-33.
 26. Столяров Ю. Н. Библиотека: структурно-функциональньїй подход/ Ю. Н. Столяров. -М. : Книга, 1981. – 255 с.

 

 
 
Фото Капча