Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток емоційної пам'яті дітей раннього віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження емоційної пам’яті особистості
1.1. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку
1.2. Аналіз розвитку мнемічних процесів дітей у ранньому віці
1.3. Особливості розвитку емоційної пам’яті у ранньому віці
2. Емпіричне дослідження особливостей розвитку емоційної пам’яті дітей раннього віку
2.1. Організація дослідження емоційної пам’яті дітей раннього віку
2.2. Аналіз результатів констатуючого етапу дослідження
3. Методика корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього віку з розвитку емоційної пам’яті
3.1. Розробка корекційно-розвивальної методики підвищення рівня розвитку емоційної пам’яті дітей раннього віку
3.2. Аналіз результатів впровадження корекційно-розвивальної методики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Оптимізація сучасного життя українського суспільства в його гуманітарному, соціально-економічному й політичному аспектах виражається в гуманізації наукових психологічних досліджень. Людина все більш повно й адекватно відбивається в психології та-кою, якою вона є в дійсності, що перетворює дослідження емоційної пам’яті на актуальне завдання вітчизняної психологічної науки. Гуманізація сучасної психології пам’яті виражається у зростанні значущості досліджень «некогнітивних» форм пам’яті, зокрема, емоційної.

Емоційна пам’ять істотно відрізняється від «когнітивних» видів пам’яті (образної, словесної). Це стосується специфіки мнемічного процесу й мнемічного «продукту», природи «емоційної інформації, що запам’ятовується», характеру зв’язку пам’яті з фізіологічними процесами й станами, міри піддатливості емоційної пам’яті впливам соціального середовища, місця емоційної пам’яті в мнемічній системі особистості, специфіки її внеску в психічну регуляцію діяльності й спілкування, міри опосередкованості емоційної пам’яті мовленням, міри її довільності й можливості контролю за нею з боку суб’єкта та ін. 

Розробка концепції розвитку емоційної пам’яті у ранньому віці є актуальною для розв’язання низки практичних завдань, що виникають у цей час у житті суспільства. Трансформація структур емоційної пам’яті супроводжує процеси переживання особистісних криз, зокрема, кризи раннього віку (трьох років) і породження нових життєвих змістів. Звертання до емоційно насичених образів пам’яті являє собою один з механізмів вольового зусилля.

Тому спеціальне вивчення емоційної пам’яті необхідне для подальшого розвитку загальної психології пам’яті. Без цього неможливо побудувати логічно завершену теорію мнемічних процесів людини, що могла б бути науковим підґрунтям для вирішення практичних психологічних проблем навчання (загального й професійного), виховання, психотерапії, соціальної адаптації, медицини, бізнесу й політики.

Організація експериментального дослідження емоційної пам’яті у ранньому віці має певну специфіку має (незастосовність принципу повторення, труднощі реєстрації результатів запам’ятовування й відтворення, загроза втрати предмета дослідження при врахуванні лише фізіологічних показників, відсутність зовнішнього критерію для контролю результатів відтворення, специфіка пред’явлення «стимульного матеріалу», обмеженість у маніпуляції змінними тощо). Спеціальне дослідження емоційної пам’яті необхідне для розробки й обґрунтування нових підходів в організації й плануванні експериментів у даній науковій царині.

Стан дослідження проблеми. У радянський і пострадянський час питаннями функціонування емоційного досвіду особистості займалися М. Бадалян і А. Міронов [2], А. Баллон [6], Л.С. Виготський [13], Є.А. Громова [15], А.В. Запорожець і Я.З. Неверович [23, 48], Г.О. Люблінська [38], В.К. Вілюнас та Ю.Б. Гіпенрейтер [47], Н.М. Трунова [52] та ін.

У працях українських вчених Л. М. Безкоровайна [7], Т.В. Дуткевич та В.А. Яцюк [9], Л. Гураш [16], Р. В. Павелків та О. Г. Цигипало [18], М.А. Кузнєцов [34], Л. М. Лисенко [36], Е. Шийко [56] та інших розкриваються механізми функціонування емоційної пам’яті в структурі психічних і соціальних здібностей, у мовленні, у навчальній діяльності, у процесі психотерапії. 

Об’єкт дослідження - емоційна пам’ять дітей раннього віку.

Предмет дослідження - структура і функції, механізми розвитку емоційної пам’яті в структурі особистості дитини раннього віку,.

Мета дослідження - здійснити теоретичне й емпіричне дослідження закономірностей розвитку і функціонування емоційної пам’яті дитини раннього віку в межах структурі особистості.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження було сформульовано наступні завдання:

 • з’ясувати особливості психічного розвитку дітей раннього віку;
 • проаналізувати розвиток мнемічних процесів дітей у ранньому віці;
 • визначити особливості розвитку емоційної пам’яті у ранньому віці.
 • емпірично дослідити особливості розвитку емоційної пам’яті дітей раннього віку;
 • розробити і апробувати методику корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього віку з розвитку емоційної пам’яті.

Методи дослідження. Предмет дослідження і його спрямованість зумовили використання комплексу теоретичних і емпіричних методів у їх взаємозв’язку. Використовувалися методи: теоретичні - теоретико-методологічний та історико-генетичний аналіз, узагальнення, систематизація; емпіричні - спостереження, бесіда, експеримент; математико-статистичної обробки даних.

База дослідження. Дослідження проводилося на базі дошкільного навчаль-ного закладу смт Квасилів У якості досліджуваних приймали участь 119 дітей віком від 1 до 3 років.

Наукова новизна і значення дослідження. Здійснено методологічний та історико-психологічний аналіз концепцій емоційної пам’яті, створених у руслі різних психологічних шкіл і напрямків; розроблено структурно-функціональну модель емоційної пам’яті; виокремлено, теоретично й емпірично обґрунтовано функції емоційної пам’яті в структурі й динаміці розвитку особистості; запропоновано систему методичних рекомендацій для розвитку емоційної пам’яті дітей раннього віку.

Структура роботи. Робота містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел і додатки. Загальний обсяг роботи склав 59 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы. - М.: Просвещение, 1989. - 109 с.
 2. Бадалян М., Миронов А. Эмоции и характер детей // Дошкольное воспитание. - 1976. - № 1. - С.27-37.
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. - К.: Світич, 2008. - 430 с. 
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. С. 6-38.
 5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 1999. - 62 с.
 6. Баллон А. Психическое развитие ребенка / АПН СССР. - М.: «Просвещение», 1967. - 194 с.
 7. Безкоровайна Л. М. Роль емоційної пам’яті в процесі навчання // Науковий вісник ХДПУ. Психологічні науки. - Харків: ХДПУ, 1998. - Вип. 1. - C. 9-15.
 8. Бреслав Г.М. Психология эмоций. - М.: Смысл, 2004. - 544 с.
 9. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / Т.В. Дуткевич, В.А. Яцюк. - Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. - 207 с.
 10. Водовозова Е.Н.Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления до школьного возраста. - М.: Просвещение, 1975. - 209 с.
 11. Ворсобин В.Н., Жидкин В.Н. Изучение выбора цвета при переживании положительных и отрицательных эмоций дошкольниками // Вопросы психологии - 1980 - № 3. - С.121-124.
 12. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. - 456 с.
 13. Выготский Л.С. Учение об эмоциях // Собрание сочинений. - т.4 - М.: Наука, 1984. - 484 с..
 14. Головні засади навчання раннього віку // Дошкільне виховання. - 2004. - №11. - С.8-9.
 15. Громова Е.А. Эмоциональная память и ее механизмы. - М.: Наука, 1980. - 269 с.
 16. Гураш Л.Раннє дитинство: специфіка, особливості // Дошкільне виховання. - 2001. - №1. - С.3-5.
 17. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя дет. сада / Е.В.Зворыгина, Н.С. Карпинская и др.; Под ред.С.Л.Новоселевой. - 4-е изд.,перераб. - М.: Просвещение, 1983. - 288 с.
 18. Дитяча психологія: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. Г. Цигипало. - К.: Академвидав, 2011. - 376 с.
 19. Дитяча психологія: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Дметерко. - Слов’янськ: ПП «Канцлер», 2005. - 194 с.
 20. Заброцький М.М. Вікова психологія: Посібник. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
 21. Заззо Р. Психическое развитие ребенка и влияние среды // Вопросы психологии. - 1967. - № 2. - С.111-134.
 22. Заика Е.В., Кузнецов М.А. Кратковременная память и усвоение практических умений // Вопросы психологии - 1989. - № 2. - С. 120-123.
 23. Запорожец А.В., Неверович Я.З. О генезисе функции и структуре эмоцио-нальных процессов у ребенка // Вопросы психологии - 1974. - № 6. - С.59-73.
 24. Зеньковський В.В. Психология детства. - М.: Просвещение, 1996. - 205 с.
 25. Изард К. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2006. - 464 с.
 26. Изотова Е.И. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика / Учебное пособие. - М.: Академия, 2004. - 284 с.
 27. Ильин Е.П. Эмоции и чувства // Эмоциональная сфера детей младшего возраста. - СПб.: Питер, 2001. - С.397-398.
 28. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.
 29. Кочерга О. Психофізіологія дітей 1-3 років. - К.: Шкільний світ», 2006. - 352 с.
 30. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия развития, 1996. - 208 с.
 31. Кузікова С.Б. Основи вікової психокорекції: навчально-методичний посібник - Суми: СумДПУ, 2001. - 336 с.
 32. Кузнецов М.А. Эмоциональная память. - Харьков: Крок, 2005. - 568 с.
 33. Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от 1 до 3 лет. - М.: ООО «ИД РИПОЛ», 2006. - 189 с.
 34. Кузнєцов М.А. Емоційна пам’ять як наукова психологічна проблема // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сково-роди. - Психологія. - Вип. 5. - Харків: ХДПУ, 2001. - С. 96-108.
 35. Кузьменко В., Котлярова І. Регулювання емоційних проявів у дітей // Палітра педагога. - 2005 - № 2. - С.14-16.
 36. Лисенко Л. М. Розвиток емоційної пам’яті засобом соціально-психологіч-ного тренінгу // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2005. - Вип. 15. - Ч. 2. - С.46-51.
 37. Лохвицька Л. Розвивальне середовище для дітей раннього віку// Дошкільне виховання. - 2003. - №11. - С.12.
 38. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. - 355 с.
 39. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку: Пер. з болг. - К.: Вища школа, 1978. - 167 с.
 40. Павленко Т. Комунікативні аспекти емоційного розвитку дітей // Палітра педагога. - 2003. - № 2 - С. 19-22.
 41. Петрушевська О. Проблеми раннього віку // Дитячий садок. - 2005. - №12. - С.25-35.
 42. Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку: навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. - 48 с.
 43. Планування роботи з дітьми раннього віку / упоряд. Т.Науменко. - 2-ге вид. -К.: «Шкільний світ, 2005. - 128 с.
 44. Прусаков О.А. Понимание эмоций детьми дошкольного возраста // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. - С.24-35.
 45. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева и др.; под ред. И.В. Дубровиной. - М.: Академия, 1998. - 160 с.
 46. Психология детства: Учебник / под общей ред.А. А. Реан. - М.: Олма-пресс, 2003. - С.91-238.
 47. Психология эмоций / под ред.В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гипенрейтер. - М.: изд. Моск. ун-та, 1984. - 288 с.
 48. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: Психологические исследования / Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. Науч.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1986 - 176 с.
 49. Свирська Л., Петрова Н. Взаємодія дорослих з дітьми раннього віку. - К.: Ред. загально-педагогічної газети, 2004. - 112 с.
 50. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: уч. пособ. - М.: Академия, 2002 - 160 с.
 51. Сопрун І.П. Емоційна сфера дітей, що виховуються в різних соціальних умовах // Наука і освіта. - 2001. - № 6. - с.63-66.
 52. Трунова Н.М. Об изучении эмоций у детей // Дошкольное воспитание. - 1970. - № 5. - С.28-34.
 53. Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. - К.: Радянська школа, 1989. - 60 с.
 54. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры. - СПб.: Речь, 2002. - 168 с.
 55. Шарохина В.А. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспект занятий. - М.: Книголюб, 2003. - 64 с.
 56. Шийко Е. Розвиток пізнавальної сфери на 3 році життя // Дошкільне вихованняя. - 2000. - №9. - С. 31-33.
 57. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. - 2 е изд. / П.Экман; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2010. - 334 с.
 58. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М.: Владос, 1999. - 360 с.
3468
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).