Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ГОНЧАРЕНКО Лариса Петрівна
 
УДК 378. 147: 785
 
Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики
 
13. 00. 04 – теорія і методика професійної освіти
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Кривий Ріг – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Дряпіка Володимир Іванович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри історії, теорії музики та основного інструмента.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Бутенко Володимир Григорович, Херсонський державний педагогічний університет, професор кафедри педагогіки і психології; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Масол Людмила Михайлівна, Інститут проблем виховання АПН України, завідуюча лабораторією естетичного виховання.
Провідна установа – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться “11» грудня 2002 р. о 10. 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 09. 053. 01 у Криворізькому державному педагогічному університеті за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, ауд. 230.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету (50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Актуальність теми. Нові суспільно-економічні відносини в нашій державі спричинили зміни ієрархії цінностей у суспільстві та ціннісних домінант кожної конкретної особи. Це зумовлює необхідність суттєвого реформування діяльності всіх соціальних інститутів суспільства. Провідним завданням цих інституцій має стати піднесення людини як найвищої цінності суспільного життя, розвиток її інтелекту, потенційних творчих можливостей, формування загальнолюдських і національних, моральних та естетично-духовних вартостей. На розв’язання цих завдань спрямовані важливі державні документи – Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інші. Зазначені реалії усе більше привертають увагу та інтерес дослідників до проблеми розвитку естетичного смаку як першорядної духовної цінності людини.
У наш час, коли згорнулися ідеологічні кордони, а на споживача (читача, слухача, глядача) виплеснувся потік різноманітної художньої, а нерідко й антихудожньої інформації, коли набуває все більшого поширення товарний аспект мистецтва (феномен сучасної “масової культури”), стає особливо актуальною здатність молодої людини орієнтуватися у сфері естетичних цінностей життя і культури, вміння робити правильний та обґрунтований вибір. Така ситуація потребує удосконалення навчально-виховного процесу у вищих освітніх закладах, висуває завдання формування в особі майбутнього наставника молоді пріоритету справжніх духовних цінностей, розв’язання проблеми співвідношення загальних та індивідуальних інтересів, потреб, смаків. Тому естетичне виховання сучасної молоді набуває особливого значення й актуальності. На думку провідних вітчизняних педагогів (В. Бутенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, С. Мельничук, О. Савченко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.), психологів (І. Бех, Л. Виготський, Є. Назайкінський, Б. Теплов та ін.), естетичне ставлення і творчість, сприйняття і переживання дійсності й мистецтва набувають значення центральних аспектів життєдіяльності людини.
Надзвичайно важливу роль такий підхід відіграє при підготовці працівників педагогічного профілю, оскільки одним із найголовніших засобів успішного розв’язання проблеми виховання підростаючого покоління на основі вищих духовних й естетичних вартостей життя і культури є надання пріоритетного значення “вихованню вихователів” (О. Семашко).
Аналіз філософської, мистецтвознавчої та психолого-педагогічної літератури дає можливість розглядати проблему підготовки висококваліфікованих спеціалістів у ракурсі прогресивних світоглядних та культурологічних підходів. Спираючись на прогресивні теоретичні позиції педагогів-класиків (А. Дістервег, А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), сучасні дослідники розкривають шляхи, методи й засоби якісної підготовки майбутніх учителів, формування їхньої загальної та професійної культури (О. Абдуліна, С. Архангельський, В. Буряк, В. Василенко, І. Зязюн, С. Карпенчук, Л. Кондрашова, Ч. Купісевич, І. Лернер, А. Маркова, Г. Падалка, В. Радул, О. Рудницька, Г. Шевченко та ін.). Адже людина професійної культури – це творча особа з розвиненими естетичними інтересами, потребами, смаками, з прагненням до сприйняття й створення навколишнього світу за законами Краси.
Доведено, що інтегральним показником культури особистості виступають естетичні смаки. Питанням розгляду сутності, основних структурних компонентів естетичних смаків, їхньому вияву й тлумаченню, умов і можливостей формування та розвитку присвячено чимало досліджень і публікацій. Фундаментальні розробки з цієї проблеми знаходимо в працях філософів, починаючи із Ш. Батте, Е. Берка, Ф. Вольтера, К. Гельвеція, Д. Дідро, І. Канта, Ш. Монтеск’є, Ф. Хатчесона, Г. Хома, А. Шефтсбері, Д. Юма та інших. Враховуючи досягнення мислителів минулого, в наші дні філософські аспекти проблеми смаку як естетичної категорії продовжують розробляти Л. Антонова, О. Буров, Г. -Г. Гадамер, Г. Іваненко, М. Каган, М. Киященко, М. Колесник, Л. Левчук, М. Лейзеров, О. Лосєв, І. Маца, А. Молчанова, В. Разумний, В. Скатерщиков, В. Шестаков, Є. Шимунек, Є. Яковлєв та інші.
Важливим засобом формування і розвитку естетичних смаків є мистецтво, зокрема й музичне. Воно має особливе виховне значення завдяки своєму безпосередньому комплексному впливові на людину. Сьогодні теоретичними й практичними аспектами проблеми музичного виховання молоді, в тому числі й розвитком її естетичних та художніх
Фото Капча