Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток фермерства в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади розвитку фермерських господарств в системі агропромислового комплексу
1.1. Зародження і розвиток фермерства у період незалежності України
1.2. Аналіз наукових основ ефективного розвитку фермерських господарств
2. Аналіз сучасного стану розвитку фермерства на території України
2.1. Система функціонування фермерських господарств та її основні показники
2.2. Фактори впливу на розвиток фермерських господарств в сучасних ринкових умовах
3. Проблеми і перспективи розвитку фермерських господарств в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Економіка аграрного сектору України протягом останніх років характеризується підвищенням ділової активності, зміцненням фінансової і платіжної дисципліни. Вже усвідомлено, що фермерські господарства є однією з ефективних форм господарювання, надійним засобом вирішення продовольчої проблеми суспільства, яке крокує до ринкової економіки і в цілому є фактором забезпечення соціально-політичної стабільності нашої країни. Але сьогодні необхідно закласти основу щодо формування альтернативних варіантів розвитку фермерських господарств з більш високою кінцевою результативністю та конкурентоспроможністю в ринковому середовищі. Ця проблема на сучасному етапі розвитку аграрного сектору належить до найбільш актуальних, значущих.

Одним із шляхів її вирішення є побудова організаційно-економічного механізму розвитку виробництва фермерських господарств, що не потребує значних капіталовкладень ззовні, зокрема – державних, але гарантує отримання високих кінцевих результатів як для приватного сектору економіки, так і для суспільства в особі держави. Більш того, ефективний розвиток аграрного виробництва тісно пов'язаний з проблемою екологізації виробництва, яка значною мірою залишається предметом теоретичних і методологічних досліджень у галузі суспільного виробництва, яке здійснюється у формі приватного землекористування.

В економічній літературі розвиток фермерських господарств досліджується в різних аспектах, що знайшло відображення у працях науковців, таких як Л.О. Мармуль і О.Л. Гальцова [5], О.В. Гривківська та І.В. Хлівна [3], Т.В. Апостолова [7], М. М. Кропивко [10], А.М. Артеменко [16], П.К. Бечко й А.Ф. Бурик [18], С. М. Плєсняєва [22] та інших.

Разом з тим питання ефективності виробництва, особливо фермерського, досліджено недостатньо, особливо з урахуванням маркетингових концепцій. Воно і досі не знайшло достатнього висвітлення у вітчизняній економічній літературі, а зарубіжний досвід потребує ґрунтовної адаптації до умов господарювання в Україні. Тому розробка принципів та методологічних основ ефективного розвитку сучасного фермерського виробництва в Україні набуває актуальності як для економічної науки, так і для практики господарювання.

Мета дослідження - узагальнення концептуальних підходів, організаційно-економічних пропозицій, які сприяють підвищенню ефективності формування фермерських господарств. 

Для досягнення цієї мети в роботі вирішувались завдання:

 • дослідити зародження і розвиток фермерства у період незалежності України;
 • проаналізувати наукові основи ефективного розвитку фермерських господарств;
 • охарактеризувати систему функціонування фермерських господарств та її основні показники;
 • вивчити фактори впливу на розвиток фермерських господарств в сучасних ринкових умовах;
 • окреслити проблеми і перспективи розвитку фермерських господарств в Україні.

Об’єкт дослідження - формування фермерських господарств України.

Предмет дослідження - сукупність організаційно-економічних відносин, що складаються у процесі ефективного формування і розвитку фермерських господарств.

Методи дослідження. У процесі дослідження використані наступні методи: монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний методи. Так, у результаті монографічного вивчення масових даних виявлені склад, розміри фермерських господарств, їхня спеціалізація, забезпеченість технікою, освітній рівень фермерів. Організаційно-економічні параметри фермерських господарств розроблялися розрахунково-конструктивним методом. В основу розрахунків узяті наявні нормативи, розроблені НДІ і проектними організаціями, типові норми, скориговані на середньофактичний рівень розвитку галузі з урахуванням регіональних особливостей функціонування фермерських господарств.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 5) / За ред. П.Т. Каблука та ін. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 647 с
 2. Горпинюк І. Фермерство - це просто // Агробізнес сьогодні. – 2011. – № 9. – С.8-9. 
 3. Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / О.В. Гривківська, І.В. Хлівна // Актуал. пробл. економіки. - 2008. - № 7. - С. 154-163.
 4. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства / Ред.: В.П. Мартьянов. - Х., 2007. - 349 с.
 5. Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств: Моногр. / Л.О. Мармуль, О.Л. Гальцова. - К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2006. - 204 с.
 6. Ефективність фермерських господарств лісостепової зони України / В.П. Горьовий. - К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2007. - 64 с.
 7. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання в регіональному АПК: Моногр. / Т.В. Апостолова, І.Д. Бурковський, Я.В. Бунзяк, О.М. Вишневська, М.В. Дубініна. - Миколаїв: Миколаїв. держ. аграр. ун-т, 2005. - 440 с.
 8. Колокольчикова І.В. Ринкові фактори підвищення ефективності селянських (фермерських) господарств // Схід. – 2003. – № 2 (52). – С. 33-36.
 9. Копитко В.І. Особливості розвитку фермерських господарств у західному регіоні України// Економіка АПК. - 2002. - № 12. - С. 49-54.
 10. Кропивко М.М. Розвиток матеріально-технічної бази селянських (фермерських) господарств // Економіка АПК. – 2003. – №1. – С 69-75.
 11. Малахай Г. А. Форми та методи оцінки результативності бюджетування фермерських господарств / Г. А. Малахай // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Т. ІV. Вип. 218. –   С. 1075-1085.
 12. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: монографія / 0.0. Єранкін. - К. : КНЕУ, 2009. - 419, [5] с
 13. Махортов Ю.О., Дмитренко В.Л. Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Україні // Вісник аграрної науки. - 2003. - № 6. - С 73-76.
 14. Михасюк І. Розвиток приватних агроформувань і подолання аграрної кризи// Економіка України. - 2000. - № 8. - С 62-65.
 15. Обслуговуючі кооперативи як організаційна структура ринкового типу / М.Г. Тютюнник // Вісн. Полтав. держ. с.-г. ін-ту. - 2001. - N 5-6.
 16. Організаційно-економічні основи розвитку фермерських господарств: монографія / А.М. Артеменко. - К.: Ін-т аграр. економіки, 2008. - 270 c.
 17. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Моногр. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, Т.П. Проценко, В.А. Сонюк, О.А. Поліводський, А.І. Берлач; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2003. - 279 с.
 18. Організація і функціонування фермерських господарств: Навч. посіб. / П.К. Бечко, А.Ф. Бурик, І.А. Бутило, О.М. Геркіял, З.М. Грицаєнко, Б.С. Гузар, В.О. Єщенко, Н.І. Загребельна, Т.Е. Кучеренко; Уман. с.-г. акад. - К.: Нічлава, 1999. - 179 с.
 19. Організація селянських (фермерських) господарств / М.Г. Лобас, А.В. Македонський, Д.Є. Бєляєв, О.В. Грищенко. - К.: Агроінком, 1998. - 283 с.
 20. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу / І.М. Брюховецький, І.О. Нагорний, І.М. Пономаренко, Г.М. Головко, О.М. Ковбаса, В.А. Єфанов, С.М. Мороз, В.О. Сергієнко, Н.М. Пономаренко, В.М. Михайлов; Ред.: І.М. Брюховецький. - Суми: Обл. друк.: Вид-во «Козац. вал», 2001. - 473 с.
 21. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України / В. Нелеп // Економіка України. - 2011. - N 9. - С. 54-63.
 22. Плєсняєва СМ. Ефективність формування фермерських господарств // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 203. - № 4. - С 161-165.
 23. Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України: монографія / В. І. Семчик, Ю. Л. Бошицький, Д. В. Бусуйок, О. В. Гафурова, В. М. Єрмоленко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. - К.: Юрид. думка, 2010. - 455 с.
 24. Розвиток фермерства та ОСГ України в системі світового сільського господарства: монографія / Ю. Є. Кирилов, І. В. Осадчук; ДВНЗ «Херсон. держ. аграр. ун-т». - Херсон: Грінь Д.С., 2011. - 299 с.
 25. Статистичний щорічник України за 2011 р./ За ред. О.Г. Осауленка. - К: Вид-во «Консультант», 2010. - 596 с.
 26. Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Україні / Ю.О. Махортов, В.Л. Дмитренко // Вісн. аграр. науки. - 2003. - № 6. - С. 73-76.
 27. Ткаченко В.Г., Наумов Ю.Ф. Ефективність господарювання в порефор-менний період у сільському господарстві Луганської області // Економіка АПК . -2003. - № 7. - С. 3-7.
 28. Трегобчук В.М. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / Інститут економіки НАН України. - К., 2003. - 260 с
 29. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку / В.В. Липчук, Л.Б. Гнатишин, О. М. Кордоба. - Львів, 2010. - 136 с
 30. Шпичак О.М., Саблук П.Т., Ситник В.П., Ніколаєва З.П., Білаш В.П. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України/ О.М. Шпичак (ред.). - К.: Либідь, 2000. - 585 с.
 31. Шуткевич О.В.  Досвід ефективності виробництва в аграрному секторі США // Вісник аграрної науки Причорномор’я.–Вип.5 (14).–2001.– С.132-135.
 32. Шуткевич О.В.  Досвід Німеччини в реформуванні аграрного сектора економіки та можливості його застосування в Україні» // Вісник Державної агроекологічної академії України, Спец. випуск, жовтень 2000. – С.296-298.
3137
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).