Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз проблеми дослідження художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників
1.1. Художньо-мовленнєва творчість як предмет наукового дослідження
1.2. Проблема розвитку художньої творчості дітей у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях
1.3. Лінгвістична та психологічна характеристики художньо-мовленнєвої діяльності дітей
2. Стан розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей у практиці дошкільних закладів освіти
2.1. Формуючий етап експерименту
2.2. Констатуючий етап експерименту
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність і ступінь досліджуваності проблеми. На початку третього тисячоліття, в умовах становлення і розвитку незалежної України, нового звучання набувають питання творчості, розкриття креативного начала кожної конкретної дитини як справжнього суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. Тому формування освіченої, творчої особистості є одним з першочергових завдань реформування освіти в країні. Ідея самоцінності, унікальності дитини, необхідності розвитку її творчого потенціалу дістала відображення і в нормативних актах нашої держави: у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі “Про дошкільну освіту”, Базовому компоненті дошкільної освіти.

Художньо-мовленнєва діяльність як складний вид творчої діяльності посідає особливе місце серед творчих проявів дошкільників і потребує взаємодії різних психічних функцій. Проблема розвитку художньо-мовленнєвої діяльності через складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ дотична до педагогіки і психології, лінгвістики, психолінгвістики та літературознавства.

Класики педагогіки розкрили значущість і необхідність розвитку творчого потенціалу дітей (Коменський Я.А., Лесгафт П.Ф., Локк Д., Песталоцці І.Г., Руссо Ж.Ж., Фребель Ф. та ін.). Вони вбачали у творчості джерело інтелектуального, фізичного, психічного формування особистості.

Праці класиків педагогіки (Блонський П.П., Духнович О.В., Овсянико-Куликовський Д.М., Потебня О.О., Русова С.Ф., Толстой Л.М., Ушинський К.Д.) і провідних українських методистів (Богуш А.М., Вашуленко М.С., Мельничайко В.Я., Орланова Н.П., Пентилюк М.І., Савченко О.Я., Стельмахович М.Г., Сухомлинський В.О. та ін.) свідчать про усвідомлення ними важливості теоретичної і практичної розробки проблеми розвитку дитячої творчості.

Сучасні дослідники також підкреслюють величезний вплив творчості на становлення повноцінної особистості, здібностей дитини, її потреб та мотивів поведінки. Дошкільний вік визначається вченими як особливо сприятливий для розвитку творчості, у тому числі й мовленнєвої.

Дослідники дитячої творчості визначили критерії оцінки творчого продукту в різних видах художньої діяльності: образотворчої, музичної, художньо-мовленнєвої; виявлено взаємозв’язок розвитку уяви і дитячої художньої діяльності. У педагогічних дослідженнях доведено, що художньо-мовленнєва діяльність успішно здійснюється у старшому дошкільному віці під впливом спеціального навчання.

Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників - феномен мовленнєвої культури, що відбиває рівень психічного розвитку, мовленнєвої компетентності, внутрішнього духовного і душевного стану, вираження переваг та інтересів дітей, вона також є могутнім засобом їхнього художньо-естетичного, інтелектуально-творчого розвитку, формування креативного начала кожної особистості.

Об’єкт дослідження – художньо-мовленнєва діяльність дошкільнят.

Предмет дослідження – процес розвитку художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільному дитинстві.

Мета дослідження - визначити і науково обгрунтувати особливості та специфіку розвитку художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільному дитинстві; розробити та апробувати експериментальну методику збагачення та стимулювання словесної творчості дітей старшого дошкільного віку.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовлює його гіпотезу, яка виходить з припущення про те, що розвиток художньо-мовленнєвої діяльності старших дошкільників буде ефективним за умов забезпечення взаємозв’язку основних напрямків навчання (розвитку художньо-естетичного сприймання літературних творів і активного творчого ставлення дітей до літературно-мовного матеріалу; літературознавчої пропедевтики; розвитку зв’язного мовлення, виховання мовленнєвої культури дошкільників; розвитку уяви, дивергентного мислення та інших психічних процесів, а також пізнавальної активності дітей; збагачення емоційно-чуттєвого і когнітивного досвіду), створення сприятливих умов для розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей (спеціально організована цілеспрямована робота з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності; створення у групі духопіднесеної атмосфери, відкритої до пошуку й експерименту; інтеграція різних видів дитячої діяльності (пізнавальної, ігрової, образотворчої, музичної, театралізованої, художньо-мовленнєвої); зацікавлене ставлення педагога, який сам є творчою особистістю, до дитячої творчості.

Завдання дослідження:

  • виявити та науково обгрунтувати особливості і специфіку художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільному дитинстві;
  • визначити критерії і показники оцінки рівнів художньо-мовленнєвої діяльності;
  • виявити особливості, характерні риси, типи художньо-мовленнєвої діяльності дошкільнят;
  • дослідити характер взаємозв’язку мовленнєвої творчості, уяви, літературознавчої підготовки у процесі розвитку мовлення та навчання дітей мови.
  • з’ясувати залежність дитячої художньо-мовленнєвої діяльності від педагогічних умов організації навчально-виховного процесу.
  • проаналізувати ефективність методики стимулювання творчої активності дітей (за Гавриш Н.В.) та розвитку художньо-мовленнєвої діяльності у старшому дошкільному віці.

Дослідження проводилося протягом 2006-2007 років і охоплювало кілька етапів науково-педагогічного пошуку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури з проблеми розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей; моделювання мовленнєвих занять, сюжетно-дидактичних ігор з розвитку зв’язного мовлення; діагностичне обстеження особливостей художньо-мовленнєвої діяльності дітей; дослідна перевірка ефективності моделі (за Гавриш Н.В.) у процесі особистої роботи в дошкільних групах дитсадка “Веселка”; спостереження за діяльністю дітей у ході експериментальної роботи; аналіз результатів експериментального дослідження.

 

Список використаних джерел: 
  1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987. – 334 с.
  2. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 650 c. 
  3. Асмолін К. В. Специфіка дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання.- 2003. - №3. - С. 6-19.
  4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання – 1999.– № 1. – С. 6-38.
  5. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 216 с.
  6. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. - К.: Радянська школа, 1988. - 75 с.
  7. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови дітей старшого дошкільного віку. - К.: Радянська школа, 1980. – 158 с.
  8. Богуш А.М. Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників // Наука і освіта. - 1998. - №№ 1-2.- С. 7.
  9. Богуш А.М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах: Навчальний посібник для студ. пед. ін-тів та учнів педучилищ - К.: Вища шк., 1993. – 327с.
  10. Бондар В. Стан спеціальної освіти та динаміка її змін // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін. – К.: Контекст, 2000. – С. 29-33.
  11. Воспитание и обучение детей пятилетнего возраста / под ред. Холмовской В.В. - М.: Просвещение, 1986. – 190 с.
  12. Гавриш Н.В. Методика формування художньо-мовленнєвої діяльності старших дошкільників на різних етапах навчання // Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. Кол.монографія / Під ред. Богуш А.М. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2001. – 230 c.
  13. Гавриш Н.В. Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільному віці. Монографія. – Донецьк: ТОВ “Лебедь”, 2001. – 218 с.
  14. Горелов И.Н. Основы психолингвистики. – М.: Лабиринт, 1998. – С.39-49.
  15. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1988. – 256 с.
  16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. “Дошкіль¬не виховання”, 2003. – С. 177-182.
  17. Котырло В.К. Воспитание гуманных чувств у детей. – К.: Радянська школа, 1987. – 92 с.
  18. Крутій К.Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки” – Запоріжжя: ЛІПС ЛТД, 2003. - вид. 2-е, перероб. - 400 с.
  19. Крутій К.Л. Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєвопасивними дітьми дошкільного віку. – Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 2003. – 290 с.
  20. Крутій К.Л. Навчання дітей української мови: теорія і практика. – Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 2000. – 130 с.
  21. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. – Запоріжжя: ТОВ ЛІПС ЛТД, 1999. – 48 с. 
  22. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. - М., 1988. – 344 с.
  23. Маляточко. Програма розвитку, навчання та виховання дітей раннього і перед дошкільного віку.- 2-е вид., виправл.- Запоріжжя: „ЛІПС”ЛТД, 2004.- 60 с.
  24. Монке О.С. Формування оцінно-етичних суджень у дітей дошкільного віку. – Монографія. – Одеса, 2002.- 239 c. 
  25. Нежейко Я.В. Развитие рисуночной деятельности личности в дошкольном возрасте. – М.: МОСУ, 2006. – 168 с.
  26. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива. - М.: Педагогика, 1978. – 115 с.
  27. Пентилюк М.І. Особливості технології уроку мови // Дивослово. – 1999. – № 4. – С. 16-18.
  28. Пироженко Т.А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка. – К.: Нора-Принт, 2002. – 340 с.
  29. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Абрис, 1998. – 234 с. 
  30. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: издательский центр «Академия», 2000. – 187 с.
  31. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. – Львів: Світ, 1991. – 130 с.
  32. Усова А.П. Обучение в детском саду / под ред. А.В. Запорожца. – М.: Просвещение, 1981. – 628 с.
  33. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 431 с.
  34. Ярмалавичене А. Ш. Художественно-речевая деятельность через театрализованные игры. – М.: ПП “Кластер”, 2006. – 90 с.
6746
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).