Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток художньо-образного мислення школярів на уроках музики

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи формування художньо-образного мислення учнів
1.1. Урок музики як основний засіб формування художньо-образного мислення учнів
1.2. Психологічні засади формування художньо-образної уяви на уроках музичного мистецтва
2. Дослідження процесу формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики
2.1. Аналіз розвитку художньо-образного мислення учнів перших класів
2.2. Педагогічні умови формування художньо-образного мислення школярів на уроках музики
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Здатність людини мислити в образах створила таке унікальне явище, яке називають мистецтвом. Створення художніх образів вимагає максимальної активізації художньо-образного мислення. В свою чергу, для того, щоб «зчитувати», «осягати» художні образи мистецтва, людина повинна також мати сформоване художньо-образне мислення. Саме воно має непересічне значення для повноцінного, цілісного сприйняття світу, формування переконань, поглядів та системи цінностей особистості. 

Тому проблема формування художньо-образного мислення дітей є важливою і потребує глибокого та ґрунтовного вивчення. Нові вимоги до уроків музики, які мають особливі можливості для формування системи естетичних та загальножиттєвих цінностей особистості, передбачають розвиток не тільки спеціальних музичних, але і генералізованих здібностей дітей, а також таких психічних процесів, як відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, тощо. 

Загальновідомо, що конкретно-чуттєве образне мислення дитини є основою для формування всіх інших видів мислення. Розвивати розумові здібності особистості неможливо без формування її образного мислення. Саме в образі відбувається своєрідний «сплав інтелекту й афекту» (Л. Виготський). Утворення образів і оперування ними є однією з основних фундаментальних особливостей інтелекту людини. Без цього людина неспроможна планувати свої дії, передбачати їх результати та, при необхідності, вносити в них зміни (С. Рубінштейн). 

Соціальна та педагогічна значущість проблеми формування художньо-образного мислення, її недостатня теоретична та методична розробленість зумовлюють актуальність теми дослідження: « Розвиток художньо-образного мислення школярів на уроках музики». 

Стан дослідження проблеми. Проблема формування художньо-образ-ного мислення на уроках музичного мистецтва досить широко розглянута у літературі, зокрема, їй присвячені праці Н. О. Батюк [1, 2], М. С. Демчишина [5], Д. Б. Кабалевського [7], В. М. Кардашова [9], К.В. Стецюка [23] та інших.

Об’єкт дослідження - процес музично-естетичного виховання молод-ших школярів. 

Предмет дослідження - педагогічні умови і методи формування худож-ньо-образного мислення дітей на уроках музики. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати і експериментально апробувати методику формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати  урок музики як основний засіб формування худож-ньо-образного мислення учнів;
 • визначити психологічні засади формування художньо-образної уяви на уро-ках музичного мистецтва;
 • дослідити методику формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики.

Методи дослідження передбачали теоретичний аналіз літератури, аналіз музичного матеріалу і навчальних програм з предмету «Музика»; узагальнення педагогічного досвіду; педагогічне спостереження та експеримент; бесіди, усне опитування, творчі завдання, методи кількісної та якісної обробки результатів. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 41 аркуш.

 

Список використаних джерел: 
 1. Батюк Н.О. Формування художньо-образного мислення як педагогічна проблема / Н.О. Батюк // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДПУ, 2002.- № 4, Ч. 2. – С. 85-88.
 2. Батюк Н.О. Формування художньо-образного мислення дітей, як засіб активізації виховної функції уроку музики / Батюк Н.О., Довгий В.В., Квасниця З.С. // Наша школа. - 2002.- № 4. - С. 137-141.
 3. Верещагіна А.Р. Методика викладання музики на релятивній основі / Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. - К.: Музика, 1987. – 218 с.
 4. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / І. М. Гадалова / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 5. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів / М. С. Демчишин. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 6. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 7. Кабалевський Д.Б. Формування музичної культури особистості / Д. Б. Кабалевський – М: Просвещение, 1984. – 206 с.
 8. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику / Д.П. Кабалевський. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 9. Кардашов В. М. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри : [монографія] / В. М. Кардашов. - 2-ге вид., доповн. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2009. - 263 c.
 10. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі / В. Ковалів. - К.: Педагогіка, 1993. – 114 с.
 11. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України / М.Д. Леонтович. - К.: Вища школа, 1989. – 210 с.
 12. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 13. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 14. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 15. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 16. Полатайко О. М. Формування художньо-образного мислення студентів у курсі «Методика викладання художньої культури» : [навч.-метод. посіб. для студ.-магістрантів мистец. напряму навчання] / О. М. Полатайко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т мистец. - К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. - 165 c.
 17. Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс / О. П. Поліщук. - К. : Вид. ПАРАПАН, 2007. - 208 c.
 18. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 19. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах / В. Рагозіна // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 20. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 21. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 22. Стецюк К.В. Особливості навчально-виховного процесу в школах з розвитку музично-творчих здібностей / К.В. Стецюк // Музичне і театральне мистецтво України у дослідженнях молодих мистецтвознавців: Матеріали Всеукраїнської науково-творчої конференції студентів та аспірантів, 16-17 березня 2004 року / Відп. ред. Г.Я. Ботунова. – Х.: ХДУМ, 2004. – 94 с. – С. 73-75.
 23. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей як педагогічна проблема / К.В. Стецюк // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики: Матеріали науково-практичної конференції / Ред. кол.: С.Я. Харченко, Є.М. Хриков, О.І. Кравченко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 34-40.
 24. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
9033
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.