Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5 - 7 років на етапі початкової підготовки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
 
Микитчик Ольга Сергіївна
 
УДК: 796:26.0122
 
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТРИБУНІВ У ВОДУ 5-7 РОКІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Київ – 2007
 
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.
Науковий керівник кандидат біологічних наук, доцент МЕЛЕШКО Віктор Іванович, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, доцент кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор БІЗІН Віктор Петрович, Кременчуцький державний політехнічний університет, професор кафедри фізичного виховання; кандидат педагогічних наук, доцент ЛИНЕЦЬ Михайло Михайлович, Львівський державний університет фізичної культури, доцент кафедри теорії спорту.
Провідна установа Луганський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, кафедра спортивних дисциплін, Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ
Захист відбудеться “23” березня 2007 р. о 16 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ-150. вул. Фізкультури, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ-150. вул. Фізкультури, 1).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність. Підготовка спортсменів високого класу – процес тривалий та складний, тому сучасні фахівці (В.П. Бізін, 2000; Л.В. Волков, 1994; Л.Н. Мохова, В.Г. Камалетдінов, 1995; В.М.Платонов, 2005) відмічають, що вже при початковому оцінюванні перспективності дітей до занять спортом необхідно враховувати рівень розвитку тих фізичних якостей, які надалі сприятимуть досягненню високих результатів. Це стосується і стрибків у воду, в яких від рівня розвитку координаційних здібностей залежить в подальшому здатність дітей до навчання (Л.З. Гороховский, М.Я. Угрюмов, 1996; Є.О. Распопова, 2000).
Проблеми розвитку координаційних здібностей були предметом багатьох досліджень: розглянуті питання їх розвитку у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (В.І. Лях, 1990; Г.Н. Михайлович, 1992; Н.В. Панфілова, 1992; Р.Д. Петріна, 2000); досліджені зміни рівня окремих координаційних здібностей залежно від віку, статі та виду спорту (К. Бретз, 1997; Л.А. Григорян,1986; Н.М. Грибик, 2006; Т.Е. Містулова, 1996); створені нові сучасні методики визначення рівня їх розвитку (В.Н.Болобан, Т.Е. Містулова, 2000; В.А. Булкін, Е.А. Попова, Е.В. Сабурова, 1997; В. Староста, 2000). Проте на думку В.І. Лях та Е. Садовски (1999) сучасні дослідження розвитку координаційних здібностей недостатні та фрагментарні. В той же час фахівці, які досліджували зміст та організацію занять зі стрибків у воду (Є.О. Распопова, 2000), характеристику вестибулярного аналізатора стрибунів у воду (В.А. Левандо, 1967), критерії відбору та спортивної здатності до занять (Є.О. Распопова, 1983), методику навчання окремим складнокоординаційним стрибкам (Л.З. Гороховський, 1988; Г.А. Мацук, 1980) наголошують на тому, що сучасні тенденції розвитку виду спорту, а саме рання спеціалізація та зростання координаційної складності змагальних елементів, вимагають від юних спортсменів значного рівня розвитку координаційних здібностей, а зростання тренувальних навантажень на організм юних спортсменів потребує підвищення вимог до рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей. 
Беручи до уваги те, що сучасні діти 5-6 років, які приходять займатися в групи початкової підготовки з різних видів спорту, мають переважно низький рівень розвитку моторики (Л.Н. Волошина, 2003; О.В. Копитова, 1986; М.М. Линець, 1997; Є.О. Распопова, 2000), слід вказати, що вони не здатні оволодіти навчальною програмою в повному обсязі без цілеспрямованої підготовки, яка задовольняє сучасним вимогам виду спорту. Це питання стає актуальним вже на етапі початкової підготовки, коли необхідно не тільки виявити обдарованих дітей, а й сприяти подальшому розвитку провідних фізичних якостей. У зв'язку з цим сучасні вимоги до побудови процесу підготовки юних стрибунів у воду потребують перегляду рекомендацій, що наводяться в діючій “Програмі для ДЮСШ, СДЮШОР та ШВСМ” від 1996 року та стосуються розвитку координаційних здібностей молодих спортсменів, які тренуються в групах початкової підготовки. 
В стрибках у воду недостатньо обґрунтовані підходи до визначення завдань з розвитку координаційних здібностей, формування диференційованих тренувальних завдань і методичних прийомів їх виконання з метою розвитку координаційних здібностей та системи педагогічного контролю за їх розвитком. У зв’язку з цим, проблема побудови програми ефективного розвитку координаційних здібностей 5-7-річних стрибунів у воду є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до теми 1.2.16.9 “Оптимізація учбово-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації” (номер державної реєстрації 0101U001889) “Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2001-2005 рр.” Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, що є частиною загального наукового напрямку Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. Роль автора полягала у розробці і експериментальній перевірці програми розвитку координаційних здібностей 5-7-річних стрибунів у воду на етапі початкової підготовки, яка ґрунтується на особливостях оптимального співвідношення специфічних та неспецифічних для стрибунів у воду засобів їх розвитку.
Об’єкт досліджень – навчально-тренувальний процес стрибунів у воду на етапі початкової підготовки.
Предмет досліджень – структура і зміст засобів розвитку координаційних здібностей юних стрибунів у воду на етапі початкової підготовки.
Мета – розробити програму,
Фото Капча