Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток лізингових послуг в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Сутність лізингу
2. Переваги лізингу та його застосування
3. Розвиток лізингу в Україні
Висновок
 
Вступ
Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку, обумовлена передусім нестприятливим станом парку устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька ефективність його використання, немає забезпеченості запасними частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг, який об’єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та інвестиційних операцій.
Перехід до ринкової економіки поставив перед промисловими підприємствами ряд проблем, головною з яких являється наступна: як за-твердитися в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту через невисокі ціни продукції та неплатоспроможність, складність пошуку постачальників сировини, матеріалів та обмеженості фінансових ресурсів.
В наш час більшість українських (та й не тільки українських) підприємств відчувають нестачу оборотних коштів. Вони не можуть оновлювати свої основні фонди, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу і вимушені брати кредити. Існують різноманітні види кредитування: іпотечне, під заставу цінних паперів, під заставу партій товару, нерухомості. Однак підприємству при необхідності оновлення своїх основних фондів вигідніше брати устаткування в лізинг. При цьому економія коштів підприємства у порівнянні зі звичайним кредитом на придбання основних засобів доходить до 10% від вартості устаткування за увесь строк лізингу, який складає, як правило, від одного до п’яти років. Теперішня економічна ситуація в Україні, на думку багатьох експертів, сприяє лізингу. Форма лізингу примирює протиріччя між підприємством, у якого немає коштів на модернізацію, і банком, який неохоче надасть цьому підприємству кредит, так як не має достатніх гарантій повернення інвестованих коштів. Лізингова операція вигідна усім учасникам: одна сторона отримує кредит, який виплачується поетапно, та потрібне устаткування, інша сторона – гарантію повернення кредиту, так як об’єкт лізингу є власністю лізингодавця чи банка, що фінансує лізингову операцію, до надходження останнього платежу.
Лізинг є однією з найцікавіших форм інвестування, що здатні значно пожвавити процес оновлення виробництва і посприяти входженню економік країн Співдружності до структури світового ринку. Лізинг може дати по-тужний поштовх процесам приватизації, конверсії, оновлення технологічного парку існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного парку і на вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування.
 
1. Сутність лізингу
Лізинг – важлива складова державної стратегії розвитку будь-якої цивілізованої країни. Перші згадки про подібні до лізингу операції відносять ще до часів стародавніх шумерів. Розкриття сутності лізингової угоди бере свій початок за часів Аристотеля, котрому належать слова: «Багатство полягає в користуванні, а не в праві власності». Лізинг (в сучасному розумінні) з'явився в розвинених країнах у 50-ті роки минулого сторіччя. Першим акціонерним товариством, для якого лізингові операції стали основним видом діяльності, була створена у 1952 році в Сан-Франциско відома американська компанія «United States Leasing Corporation». Досить швидко цей інвестиційний механізм поширився у країнах Західної Європи та Японії. Лізинг в світовій економіці займає друге місце за обсягами інвестицій після банківського кредиту, тому що він є одним з найбільш прогресивних методів матеріально-технічного забезпечення виробництва і відкриває користувачам широкий доступ до передової техніки і технологій.
На початку ХХІ ст. середньорічний обсяг світового ринку лізингу перевищив $500 млрд. Частка лізингу в загальному обсязі інвестицій становить 15-30%. Співвідношення річних обсягів ринку лізингу і ВВП у середньому у світі дорівнює 1, 55%, у країнах, що демонструють швидкі темпи економічного зростання, – близько 5% Лізинг, що посідає важливе місце в економіці багатьох країн, є ознакою їх прогресивного розвитку. За обсягом лізингових операцій лідирує Північна Америка (більше $224 млрд.), за нею йде ринок країн Європи (більше $190 млрд.). Найвищі темпи зростання ринків лізингу демонструють країни таких регіонів, як Південна Америка (17%), Африка (69%), Австралія та Океанія (32%).
Лізинг є універсальним фінансовим інструментом для постійного оновлення матеріально-технічної бази багатьох виробничих одиниць. Україна знаходиться в крайній необхідності оновлення основних фондів у всіх промислових районах, а тому для неї має велике значення розвиток ринку лізингу. В українському законодавстві передбачено, що лізинг слід розглядати як бізнес-діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених коштів в оновлення основних фондів.
Одним з важливих каналів інвестицій для України є міжнародний лізинг. Використання міжнародного лізингу, як метод залучення інвестицій в Україну, має особливе значення в поточному дефіциті капіталовкладень за рахунок власних коштів підприємств, у відсутності необхідної підтримки громадськості, обмеженому доступі до довгострокових кредитів. Таким чином, лізинг може стати потужним чинником у стимулюванні припливу інвестицій в основний капітал та економічне зростання в Україні.
 
2. Переваги лізингу
 
1. Лізинг використовується у процесі управління поточними активами компанії як вид фінансування, що дає змогу придбавати необхідні основні засоби, одночасно не обмежуючи можливості лізингоодержувача в банківському кредитуванні;
2. Лізинг здебільшого не передбачає додаткового забезпечення з боку лізингоодержувача, оскільки лізингодавець залишається власником предмета лізингу і має на нього всі права. У західній економічній літературі поняття «фінансування під актив» (asset finance) є практично синонімом поняття «лізинг»;
3. Класичні лізингові операції передбачають відсутність або невеликий розмір початкового (авансового) платежу та фіксовані розміри наступних лізингових платежів;
4. Договір
Фото Капча