Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Донецький національний технічний університет
 
Журавель Олена Анатоліївна
 
УДК 621.3:622
 
Розвиток методів оцінки безпеки електроустаткування ділянок вугільних шахт
 
Спеціальність 05.26.01 – “Охорона праці”
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Донецьк 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Ковальов Олександр Петрович, професор кафедри “Електропостачання промислових підприємств і міст” Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України, м.Донецьк.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Колосюк Володимир Петрович, професор кафедри “Менеджмент у невиробничій сфері” Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України, м.Донецьк, кандидат технічних наук, доцент Колесник Любов Іванівна, завідувач кафедрою “Вища математика та інформаційні технології” Європейського університету, м.Донецьк.
Провідна установа: Державний Макіївський науково – дослідний інститут по безпеціі робіт в гірничій промисловості, відділ безпеки гірничошахтного обладнання Міністерства палива та енергетики України, м.Макіївка.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Забезпечення електробезпеки промислових об'єктів, у тому числі і вугільних шахт, відповідно до законодавства України про охорону праці, є невід'ємною частиною державної діяльності для зниження травматизму. Випадки ураження електричним струмом на підприємствах складають близько 11% всіх травм. Аналіз статистичних даних МакНДІ за період із 1991 по 1998рр. показав, що на вугільних шахтах України число ураження електричним струмом в установках напругою до 1000В складає більше ніж 73%, причому значна питома вага припадає на кабельні мережі (25,5%), пускову і комутаційну апаратуру (18,4%), а також на мережі контактної електровозної відкатки (більше 18%). Тому завдання, пов'язане з прогнозуванням і оцінкою ймовірності ураження людини електричним струмом від різних видів електроустаткування й обґрунтування норм надійності на систему захисного вимикання і захисного заземлення, при яких забезпечується нормований рівень електробезпеки, є дуже актуальним і його вирішення служить соціально – економічним інтересам України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ця робота виконана за одним із основних наукових напрямків ДонНТУ в рамках розробок, виконуваних за державною тематикою 0101U001194 “Розвиток основ теорії процесу ураження людини електричним струмом при експлуатації електрообладнання”.
Мета роботи. Удосконалення методів розрахунку і прогнозування електробезпеки устаткування, розробка норм надійності на захисне вимикання і заземлення, при яких забезпечується нормований рівень електробезпеки на ділянках вугільних шахт. 
Ідея роботи полягає у виявленні і використанні закономірностей поводження електроустаткування, засобів захисту і людини протягом часу й обґрунтування норм надійності засобів захисту, при яких ймовірність ураження людини електричним струмом буде відповідати нормованому рівню.
Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:
провести статистичний аналіз інтервалів часу між суміжними випадками ураження людей електричним струмом від різних видів електроустаткування, встановленого в підземних виробках вугільних шахт і  визначити ступінь ризику ураження людини електричним струмом від кожного виду;
розробити нову математичну модель, що дозволить прогнозувати ймовірність ураження людини електричним струмом при експлуатації електроустаткування,  яка відрізняється від відомих тим, що крім частоти появи подій, враховується і їх тривалість;
розробити структурну схему заміщення можливих випадків ураження людини електричним струмом від різних видів електроустаткування;
встановити залежність інтенсивності ураження людини електричним струмом від частоти появи замикань на заземлюючу мережу і тривалість їх існування, надійності засобів захисту і термінів їх профілактики;
розробити інженерну методику, що дозволить прогнозувати й  оцінювати рівень електробезки на ділянках вугільних шахт при експлуатації електроустаткування і розробляти організаційні і технічні заходи для забезпечення нормованого рівня електробезпеки.
Об'єкт дослідження – система електропостачання і засоби захисту (апарат захисту від витоків струму, захисне заземлення) ділянки вугільної шахти.
Предмет дослідження – фактори (однофазні замикання фази на заземлюючу мережу, надійність засобів захисту: апарат захисту від витоків струму, захисне заземлення, максимальний струмовий захист і терміни їх профілактики), що впливають на процес ураження людини електричним струмом.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використовувались аналітичні методи і методи, засновані на експериментальних дослідженнях, що базуються на основних поняттях теорії ймовірностей і надійності.
Основні наукові положення і результати, що виносяться на захист, і їхня новизна:
1. Розроблена нова математична модель, на підставі теорії однорідних Марковських процесів, яка відрізняється від відомих, котрі базуються на використанні логіко-ймовірних методів тим, що крім ймовірності відмовлень елемента системи враховується ймовірність перебування елемента у стані відмовлення, це дозволяє більш точно прогнозувати рівень електробезпеки устаткування, що експлуатується на ділянках вугільних шахт і визначати середній час до ураження людини електричним струмом, дисперсію цього часу, ймовірність перебування системи в кожному із можливих станів і ймовірність  ураження людини електричним струмом протягом часу.
2. Розроблена нова структурна схема заміщення “дерево” формування можливих випадків ураження людини електричним струмом і схеми мінімальних електронебезпечних сполучень.
3. Вперше встановлена залежність частоти ураження людини електричним струмом від частоти і тривалості появи однофазного замикання (ОЗ) на заземлюючу мережу у різних точках і фазах мережі, надійності максимального струмового захисту, захисного вимикання і термінів їх профілактики, а також частоти і тривалості дотику людини до корпуса електроустаткування, що знаходиться між двома точкам ОЗ.
Фото Капча