Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток музичних здібностей учнів початкових класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні підходи до визначення здібностей, їх формування та ролі у музичному вихованні
1.1. Ретроспективний аналіз підходів до вивчення музичних здібностей
1.2. Педагогічні умови формування музичних здібностей учнів початкової школи
2. Методологічні основи виховання музичних здібностей молодших школярів
2.1. Аналіз методологічних основ виховання музичних здібностей учнів 1-4 класів
2.2. Розробка уроків з розвитку музичних здібностей по темі «Про що говорить музика» у 1-му класі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції щодо розвитку освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. На вістрі цих проблем відбулось бурхливе зростання спеціалізованих мистецьких шкіл. Центром концепції розвитку цих навчальних закладів є творча особистість. Як пріоритетна серед багатьох психолого-педагогічних проблем творчого обдарування особистості визначається проблема реалізації її потенціалу. Водночас рівень розвитку творчих здібностей учнів, використовувані на практиці педагогічні технології свідчать про те, що в теоретичному плані створення чіткої педагогічної системи з орієнтацією на формування музично-творчої особистості ще не відбулось. Через це пошуки шляхів творчого розвитку школярів на сучасному етапі музично-теоретичної практики є домінуючими.

Проблема розвитку музично-творчих здібностей багатогранна і різнопланова, оскільки визначає не лише природу музичності, її структуру та діагностику, але може досліджуватись у різних аспектах: філософському, психологічному, педагогічному, музикознавчому тощо.

У сучасній музичній педагогіці проблема формування творчих здібностей є актуальною. Відомі фундаментальні дослідження з психології творчості Л. Виготського, С. Рубінштейна, Б. Кедрова, А. Брушлінського, Я. Пономарьова, В. Роменця, О. Тихомирова. У музикознавчому аспекті досліджуються механізми впливу музики на людей у зв’язку з їх психічною організацією (Б. Асаф’єв, Л. Баренбойм, В. Медушевський, Є. Назайкінський, А. Сохор, Б. Яворський та ін.).

Проблема здібностей глибоко досліджена в психолого-педагогічній науці. У першу чергу слід назвати теоретичні концепції, розвинені в роботах Б.Теплова і С. Рубінштейна. Проблемами музичного розвитку займались В.Бєлобородова, В. Ветлугіна, К. Тарасова, С. Науменко, Т. Артем’єва, Ю. Цагареллі, Н. Лейтес та ін.

Шляхи та методи формування й розвитку музичних та музично-творчих здібностей досліджували А. Арісменді, Е. Башич, П. Вейс, В. Верховинець, Д. Кабалевський, М. Леонтович, К. Орф, К. Стеценко та інші.

У процесі ж розв’язання проблем розвитку музично-творчих здібностей учнів виникає ряд суперечностей: між метою і завданням інноваційної системи гуманітарної освіти та традиційним змістом і технологіями викладання в мистецьких школах; між значним творчим потенціалом музичного мистецтва і недостатньою його реалізацією в існуючій навчально-виховній практиці. З-поміж музикознавців існує досить поширена думка про вагоме значення музично-творчої діяльності в становленні всебічно розвиненого і професійно озброєного музиканта, але разом з тим на сьогодні зміст і форми організації роботи з розвитку музично-творчих здібностей розроблені недостатньо.

Актуальність дослідження визначається і тим, що, незважаючи на значну кількість теоретичних і емпіричних досліджень, які було проведено в галузі музичної освіти, значущість вивчення даної проблеми не знижується і тепер. На жаль, розуміючи і не заперечуючи важливість розвитку музично-творчих здібностей у становленні всього комплексу музичності, на практиці ж викладачі мистецьких шкіл впровадженню його в навчально-виховний процес надають мало уваги, а інколи і зовсім ним ігнорують. Це пояснюється малою науково-теоретичною та методичною розробленістю проблеми, а також відсутністю у значної кількості викладачів навичок музично-творчої діяльності.

Мета дослідження - визначити оптимальну сукупність педагогічних умов, які б дозволили забезпечити ефективний розвиток музично-творчих здібностей учнів молодших класів.

Об’єкт дослідження - процес розвитку музично-творчих здібностей учнів молодших класів.

Предмет дослідження - педагогічні умови розвитку музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл у процесі музично-творчої діяльності.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання дослідження:

 • провести ретроспективний аналіз підходів до вивчення музичних здібностей;
 • визначити педагогічні умови формування музичних здібностей учнів початкової школи;
 • проаналізувати методологічні основи виховання музичних здібностей учнів 1-4 класів;
 • розробити ряд уроків з розвитку музичних здібностей по темі “Про що говорить музика” у 1-му класі.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного та експериментального дослідження. До першої групи належать методи теоретичного аналізу і синтезу, моделювання і конкретизації теоретичних знань. Ці методи сприяли осмисленню суті музично-творчих здібностей, розкриттю теоретичних основ їх розвитку, обгрунтуванню основних факторів впливу на розвиток музичних здібностей. Другу групу склали такі методи, як педагогічний експеримент для з’ясування ефективності розроблених уроків за темою “Про що говорить музика” у першому класі та їх впровадження.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретико-методологічних засад розвитку музичнних здібностей учнів молодших класів; у визначенні особливостей музично-творчого процесу і сутності музично-творчих здібностей, в обгрунтуванні використання музичної творчості як провідного виду навчально-виховного процесу.

Практичне значення дослідження пов’язане з визначенням ефективності впровадження розроблених уроків на розвиток музичнних здібностей учнів молодших класів.

Структура роботи: курсова робота сладається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 50 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бейдер Т., Критская Е., Левандовская Л. Музыка в школе. – М.: Педагогика, 1995. – 246 с.
 2. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Методика викладання музики на релятивній основі. - К.: Музика, 1987. – 218 с.
 3. Верещагіна А.Р., Жовчак З.З. Навч. посібник з музики для першого класу загальноосвітньої школи за методом ладової сольмізації. - К.: Музика, 1987. – 188 с.
 4. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - К.: Знання, 1988. – 146 с.
 5. Гадалова І. М. Методика викладання музики у початкових класах: Навч. посібник для студентів музично-пед. спец. педвузів / Український педагогічний ун-т. - К. : ІСДО, 1994. - 272 с.
 6. Гладкая С. О формировании певческих навыков на уроках музыки в начальных классах // Музыкальное воспитание в школе. - №14. - 1999. – С. 46-54.
 7. Демчишин М.С. Формування музичного мислення школярів. - К.: Просвіта 1994. – 98 с.
 8. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1989. – 414 с.
 9. Из истории музыкального воспитания / сост. Апраксина О.А. – М.: Просвещение, 1990. – 312 с.
 10. Ірха В. І. Основи методики викладання вокалу в хоровому класі: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 2002. - 142 с.
 11. Кабалевський Д.П. Як розповідати дітям про музику. - К.: Вища школа, 1981. – 60 с.
 12. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі. - К.: Педагогіка, 1993. – 114 с.
 13. Комісаров О. В. Початкове навчання співу на фонетичній основі української мови: Навч. посібник / ІСДО. - К., 1995. - 88 с.
 14. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. - К.: Вища школа, 1989. – 210 с.
 15. Музика // Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-2 класи. - К.: Початкова школа, 2001. - С.225-251.
 16. Музика: Програми та поурочні методичні розробки для 1-2 класів загальноосвітніх шкіл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 56 с.
 17. Навчальні програми для 4-річної початкової школи: Музика: 1-2 класи // Початкова школа. - 2001. - № 8. - С.49-56.
 18. Навчання і виховання учнів 1 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.
 19. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 20. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 21. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 22. Рагозіна В. До проблеми розвитку музичних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку // Проблеми педагогічної науки в умовах розбудови національної школи: Матеріали звітної наукової конференції 12-13 квітня 1995 р. Ч.1, К. - 1996. - С. 128-129.
 23. Рагозіна В. Особливості використання творчих форм роботи на уроках музики у початкових класах // Художня освіта і проблеми виховання молоді: Збірник наукових статей / Кол. авт.: Рудницька О. П., Уланова С. І., Ростовський О. Я. та ін. - К.: ІЗМН. - 1997. - С. 93-107. 
 24. Рагозіна В. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів // “Мистецтво та освіта”. - 1997. - №3. - С. 5-8.
 25. Рагозіна В. Феномен творчих здібностей в психолого-педагогічних дослідженнях // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.Серія: Педагогіка № 2.- 1999, - С. 78-80. 
 26. Ростовський О. Музика. Програми і поурочні методичні розробки для 5-8 класів. – Тернопіль: Богдан, 2000. – 96 с.
 27. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 272 с.
 28. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.-метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997. - 201 с.
 29. Стецюк К.В. Деякі аспекти підготовки фахівців з розвитку музичної творчості учнів // Новий колегіум. – 2004. - №1-2. – С. 52-56.
 30. Стецюк К.В. Особливості навчально-виховного процесу в школах з розвитку музично-творчих здібностей // Музичне і театральне мистецтво України у дослідженнях молодих мистецтвознавців: Матеріали Всеукраїнської науково-творчої конференції студентів та аспірантів, 16-17 березня 2004 року / Відп. ред. Г.Я. Ботунова. – Х.: ХДУМ, 2004. – 94 с. – С. 73-75.
 31. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл (методичні поради для викладачів шкіл естетичного виховання). – Луганськ: Обласний центр учбово-методичної роботи і культурних ініціатив, 2005. – 32 с.
 32. Стецюк К.В. Розвиток музично-творчих здібностей як педагогічна проблема // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики: Матеріали науково-практичної конференції / Ред. кол.: С.Я. Харченко, Є.М. Хриков, О.І. Кравченко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 34-40.
 33. Стецюк К.В. Чинники впливу на розвиток музично-творчих здібностей учнів мистецьких шкіл // Освіта Донбасу. – 2003. - №5-6. – С. 43-48.
 34. Хрестоматия по методике музыкального воспитания / сост. Апраксина О.О. – М.: Просвещение, 1997. – 644 с.
 35. Черноиваненко Н. Формирование творческих способностей младших школьников в певческой деятельности. – М.: Просвещение, 1990. – 94 с.
 36. Чурікова О. Д. Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів в процесі хорового співу // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: Науковий збірник. – Вип.11 / за заг.ред. Шевченко Г.П. – Луганськ: ЛДПУ, 2000. – С.90-91.
 37. Шинкаренко А.І., Лупак Н.М. Розучування пісень з музично-ритмічними рухами // Початкова школа. – 1989. - №3. - С. 55-58.
 38. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: Навч. посібник для студ. муз.-пед. ф-тів, вищих та серед. навч. закл. мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Інститут мистецтв. - Рівне, 2003. - 160 с.
6747
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).