Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток національної свідомості у молодшому шкільному віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення національної свідомості
1.1. Поняття і ознаки національної свідомості, її психологічні особливості
1.2. Умови і чинники виховання національної самосвідомості
1.3. Правові та концептуальні засади патріотичного виховання молодших школярів
2. Дослідження роботи педагога-організатора у напрямку виховання національної свідомості учнів молодших класів
2.1. Методичні підходи до організації національного виховання молодших школярів
2.2. Розробка уроків для учнів 4-го класу за темами «Національна свідомість» і «Моє село»
2.3. Організація бесіди з учнями на тему  «Державний гімн України» і аналіз її ефективності шляхом тематичного анкетування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Розбудова незалежної Української держави неможлива без оновленої національної освіти, розробки прогресивних технологій, гуманізації, диференціації та інтеграції навчання, науково обґрунтованої системи патріотичного виховання засобами художнього слова майбутніх громадян ХХІ століття.

У Державній національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)” визначено стратегію розвитку освіти в Україні, її пріоритетні напрями та шляхи створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. У дослідженнях сучасних вчених з означеної проблеми підкреслюється вирішальна роль національної ідеї у патріотичному вихованні особистості: “Національна ідея є екстремальною в умовах кризи, коли людина не знаходить можливості, щоб повною мірою реалізувати себе. І тоді національна ідея стає системою корінних переконань, остаточним поглядом людини на життя, на 

Сьогодні вчителі відчувають гостру потребу в методичних рекомендаціях, бо ще й тепер патріотичне виховання трактується в дусі радянського, соціалістичного, інтернаціонального. Отже, недостатня теоретична і практична розробленість проблеми, необхідність повнішої реалізації навчально-виховних, пізнавальних та розвивальних можливостей творів української літератури, підвищення рівня патріотичної вихованості старшокласників зумовлює актуальність теми дослідження.

Багатогранні аспекти патріотичного виховання особистості знайшли своє відображення у працях педагогів Х.Алчевської, Г.Ващенка, О.Духновича, І.Огієнка, С.Русової, К.Ушинського, Я.Чепіги, які велику увагу приділяли вихованню любові до своєї землі, рідної мови, формуванню національної самосвідомості, поваги до історичного минулого. А.Макаренко, В.Сухомлинський радили прищеплювати учнівській молоді високі почуття вірності й відданості Батьківщині, пошани до її трудівників. Письменники, історики, філософи та літературознавці М.Бердяєв, М.Грушевський, С.Єфремов, І.Огієнко, Г.Сковорода, І.Франко, Д.Чижевський визначали основні складники патріотичного виховання свідомого українця; методисти Т.Бугайко, В.Водовозов, В.Острогорський, В.Стоюнін, М.Рибникова розробляли шляхи формування патріотичних почуттів, переконань. Психологічні засади патріотичного виховання досліджували Б.Ананьєв, П.Блонський, Л.Виготський, Г.Костюк, О.Леонтьєв, О.Петровський, І.Синиця, П.Якобсон. У сучасній педагогічній науці окремі аспекти патріотичного виховання розробляють О.Бандура, Н.Волошина, А.Капська, В.Неділько, Є.Пасічник, Б.Степанишин.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес 1-4 класах загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – методика формування національної свідомості учнів у процесі навчально-виховної роботи.

Мета дослідження – вивчити теоретичні засади формування національної свідомості молодших школярів, розробити і апробувати уроки патріотичного виховання учнів 1-4 класу.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

 • з’ясувати поняття і ознаки національної свідомості, її психологічні особливості;
 • визначити умови і чинники виховання національної самосвідомості;
 • окресилити правові та концептуальні засади патріотичного виховання молодших школярів;
 • проаналізувати методичні підходи до організації національного виховання молодших школярів;
 • розробити уроки для учнів 4-го класу за темами “Національна свідомість” і “Моє село”.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань використовувались такі методи: теоретичні – вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, аналіз програм, підручників, посібників, теоретичне узагальнення передового досвіду роботи учителів; емпіричні –бесіди з учителями і учнями, інтерв’ю, опитування, спостереження за педагогічним процесом, формуючий експеримент (урок). Методологічною основою дослідження є положення праць вітчизняних та зарубіжних учених про виховуюче навчання у процесі вивчення літератури, про загальнолюдські цінності, відображені в українській літературі, та їх вплив на формування духовного світу школярів, про значення патріотичного виховання у моральному становленні національної свідомості школярів.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що зроблені узагальнення і розроблені уроки патріотичного виховання у молодших класах загальноосвітньої школи сприятиме громадянському становленню школярів, формуванню їх світогляду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 54 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аксьоненко О. Державні символи України: Усний журнал // Історія України. – 2004. – № 4. – С. 15-17. 
 2. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-34. 
 3. Бійчук Г. Сутність, структура та психологічні особливості формування національного характеру особистості // Історія в школі. – 2005. - №7-8. – С.1-8.
 4. Боровська О. Живи моя держава, Україно // Позакласний час. – 2008. – №1. – С. 19-20. 
 5. Виховання громадянина: Сутність громадянського виховання / П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька // Шкільна бібліотека. – 2003. –  № 8. –  С. 3-19. 
 6. Вишневський О. Ще раз про народження громадянина: національне і громадське у сучасному українському вихованні // Освіта. – 2002. - №8-9. – С.6-7.
 7. Вишняк М. Патріотичне виховання учнів за допомогою української мови та літератури // Рідна школа. – 2001. – № 9. –  С. 25-28. 
 8. Гнатюк В. Зміст і форми національного виховання учнів // Рідна школа. – 1999. - №9. – С.17-20.
 9. Гнатюк В. Національне виховання як складова у побудові громадянського суспільства // Світ виховання. – 2004. – №1. – С. 33-36. 
 10. Гнатюк В. Національне виховання: форми та зміст // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. - №38. – С.3-4.
 11. Гнатюк В. Управління системою національного виховання учнів початкових класів // Початкова школа. – 2000. - №4. – С.1-3.
 12. Гонський В.Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа. – 2001. –  № 2. –  С. 9-14. 
 13. Грушко Н. Нема ціни святині дорогій… // Позакласний час. – 2007. – №6. – С. 9-12.
 14. Демидова І.Ю. Національно-патріотичне виховання молодших школярів // Позакласний час. – 2002. - №21. – С.1-2.
 15. Дерев'янко Т. «Лицарське товариство»: Посвячення у козачата // Шкільний світ. – 2002. – № 15. – С. 12. 
 16. Івашковська В. Стратегія, методика та концептуальні засади військово-патріотичного виховання школярів // Рідна школа. – 2002. – № 11. –  С. 26-30. 
 17. Калениченко О. «Україно! Ти для мене диво»: Сцен. першого уроку, присвяч. 10-річчю незалежності України // Позакласний час. – 2001. – № 21. – С. 2-4. 
 18. Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 35-36. 
 19. Качур М. Патріотичне виховання молодших школярів у художньо-краєзнавчій діяльності // Педагогіка і психологія. – 2002. – №4. – С. 47-55.  
 20. Кловак Г., Ткаченко В. Формування етнічної самосвідомості школярів – важлива проблема сучасної національної школи України // Учитель. – 2000. - №1-3. – С.38-40.
 21. Коваль В.Уроки словесності в системі національно-патріотичного виховання // Рідна школа. – 1999. –  № 6. –  С. 53-55. 
 22. Коркішко О.Становлення патріотичного виховання в 19-20 ст.: (Історичний аспект) // Рідна школа. –  2004. – № 2.– С. 60-62. 
 23. Коршак Н. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину: Сцен. бесіди // Завуч. – 2002. – № 10. –  С. 4-10. 
 24. Кравченко Н. Краєзнавчий матеріал як засіб національного виховання учнів // Дивослово. – 1999. - №4. – С.49-51.
 25. Красоткіна Н. Ми вільні діти вільної України: Свята в початковій школі // Початкова освіта. – 2001. –  № 30-32.– С. 9-13. 
 26. Красоткіна Н. Україно моя, Україно! Я для тебе на світі живу // Розкажіть онуку. – 2001. – № 27-28. – С. 2-3. 
 27. Крижанівська Г. Нічого в світі кращого нема – як захищати рідну Батьківщину: Сценарій до Дня захисника Вітчизни // Шкільний світ. – 2002. – № 29- 32. – С. 11-12. 
 28. Крижанівська Г. Посвята у громадяни України // День. – 2001. – 14 червня. – С. 5. 
 29. Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи // Рідна школа. – 2001. - №11. – С.15-16.
 30. Мартинюк І. Національне виховання як основа розвитку активної особистості // Урок української. – 2001. - №7. – С.29-33.
 31. Мартинюк І.В. Національне виховання: Теорія і методологія: Метод. Посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 160 с.
 32. Марушій О.Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі // Рідна школа. – 2001.– № 5.– С. 22-24. 
 33. Озірний О. Національна свідомість у стосунках школярів // Директор школи (1 Вересня). – 1999. - №46. – С.12.
 34. Пащенко Д.Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 2002. –  № 1. – С. 9-14. 
 35. Петренко Л. Знаєш ти, що таке Батьківщина? // Шкільний світ. – 2004.– № 16. – С. 11-12.
 36. Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – №3-4. – С. 28-29. 
 37. Пономаренко Л. Виховання громадянськості у молодших школярів //  Початкова школа. –  2001. – № 3. – С. 17-20. 
 38. Поплужний В.Патріотичні почуття і їх формування у школярів // Вісник Академії педагогічних наук України. – 1993. – № 1. –  С. 143-150. 
 39. Рогальська Н.«Виростеш ти, сину…» // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – С. 12-13. 
 40. Рогожа М., Горлач Т. Виховуємо патріотів // Директор школи. – 2004. – №17. – С. 3-7. 
 41. Руденко О. Система національного виховання. Шляхи та засоби реалізації // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. - №20. – С.18-21.
 42. Руденко Ю.Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 8-10. 
 43. Сухомлинська О. Ідеї громадянськості й школа в Україні  // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20-25. 
 44. Тесленко О.В. Формування національної самосвідомості учнів: реалізація міжпредметних зв’язків // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. - №28. – С.5-7.
 45. Тхоржевський Д. Виховання національної самосвідомості учнів – невідкладне завдання загальноосвітньої школи // Шлях освіти. – 2003. - №2. – С.28-30.
 46. Чорна К. Громадянське виховання – нагальна потреба України // Освіта України. – 2000. – 20 грудня. – С. 5. 
 47. Шроль Н. Програма національного виховання: Авторська програма // Сільська школа України. – 2005. - №27. – С.27-32; 2006. - №3. – С.22-25.
 48. Щербак Л. Ми – українці // Позакласний час. – 2007. – №6. – С. 13-17.
 49. Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 12-13. 
6749
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).