Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток освіти в Україні у ХІХ-ХХІ ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Стан і розвиток системи освіти в Україні У 19 ст.
1.1. Школи у Гетьманщині та на Слобожанщині
1.2. Занепад української школи на російській Україні у XIX ст.
1.3. Школи на австрійській Україні в XIX ст.
2. Освітні процеси в Україні на початку та до кінця 20 ст.
2.1. Радянська Україна
2.2. Галичина та інші українські землі під Польщею
2.3. Буковина та Підкарпатська Русь
2.4. Період 1945-1990 рр.
3. Сучасний стан системи освіти в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблеми розвитку освіти в Україні протягом всього існування держави є парадоксально схожими – у всі часи основною проблемою було намагання держав-сусідів насадити свою культуру і, відповідно, ліквідувати або максимально пригнітити українську освітню галузь.

Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що навіть у наші дні існує подібна проблема – намагання окремих представників суспільства призупинити стрімкий розвиток системи освіти в Україні, нав’язуючи як другу державну, росіську мову, лобіюючи право викладати нею загальноосвітні дисципліни тощо..

Мета роботи – проаналізувати і оцінити стан історичну ретроспективу розвитку системи шкільної освіти в Україні.

Об’єкт дослідження – історичний період розвитку системи освіти в Україні з 19 по 21 ст., а предмет – стан, об’єктивні і суб’єктивні причини піднесення і занепаду системи української шкільної та вищої освіти в доліджуваний період.

Відповідно до теми і мети роботи нами було визначено наступні завдання дослідження:

 • проаналізувати стан системи шкільної освіти в Україні в різні історичні періоди;
 • провести оцінку стану розвитку шкільної освіти на основі даних історичних досліджень;
 • оцінити сучасний стан розвитку освіти в Україні.

Джерельною базою виконання дослідження стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, слід відзначити роботи Т. А. Удовицької, Т. В. Сухенко, А. А. Сасімова та ін., в яких розглядається радянський період розвитку освітньої системи України, а також М. Грушевського та В. Носувця, в яких увагу звернуто на стан і перспективи розвитку системи освіти протягом кінця 19. – поч. 20 ст.

Структура роботи побудована наступним чином: робота містить вступ,  три поширені розділи, висновки та список використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк К. П. Народнє шкільництво на Волині // Українська школа. – 2004. № 4.
 2. Марчук М. В. Освіта в Україні в роки національного відродження (1917 - поч. 1930-х рр.):. дис. канд. іст. наук/ Прикарпатський держ. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. 
 3. Михайлюк О. І. Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в XIX – на початку XX ст.: дис. канд. іст. наук / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001.
 4. Мірошниченко М. І. Вища школа Радянської України в 1920-1928 рр.: Проблеми розвитку, досвід, уроки: дис. канд. іст. наук / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. 
 5. Нарадько А. В. Розвиток освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. 
 6. Носувець П. Полісся в освітленні польського візитатора // Українська школа. – 2004. № 21.
 7. Носувець П. Шкільництво на Поліссі // Українська школа. – 2004. №  10.
 8. Огаренко В. М. Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х – 2001 рр.) / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 20 с. 
 9. Передерій І. Г. Становлення основ національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. 
 10. Петриненко В. О. Українське шкільництво на Буковині, в Галичині, на Закарпатті та в Канаді. - Прага, 1991.
 11. Півоваров О. В. Становлення і розвиток світської середньої освіти на Лівобережжі та Слободжанщині (друга половина ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). – Харків, 2002.
 12. Поліщук М. С. Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998.
 13. Попович О. Відродження Буковини. – Львів: Світ, 1993.
 14. Посохова Л. Ю. Харківський колегіум та його просвітницька роль (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996.
 15. Прохорчик М. В. Народна освіта в Україні у 1921- 1929 рр. / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000.
 16. Рарог Ю. В. Державна політика у галузі вузівської науки в Україні у 80-х-поч.90-х років / Харківський пед.університет. – Харків, 1994. – 233 с. 
 17. Ротар Н. Ю. Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917-1920 рр.) / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996.
 18. Рудницька Н. В. Становлення і розвиток системи освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 20 с. 
 19. Савенко В. В. Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. 
 20. Сасімов А. А. Вища школа радянської України (1928-1939 рр.) / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 1998.
 21. Сворак С. Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільнополітичного життя другої половини 40-х – першої половини 60-х років ХХ століття /Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 34 с. 
 22. Сергійчук О. М. Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя. 1953-1964 рр. / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 17 с. 
 23. Сірополко С. Історія освіти на Україні. – Львів: Каменяр, 1997.
 24. Сорочан Н. А. Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1998.
 25. Стоян Т. А. Cexfcyf освіта в Україні /Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999.
 26. Телячий Ю. В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920): історичний аспект / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000.
 27. Торбаков І. Б. Києво-Могилянська академія і російське Просвітництво. – К., 1997.
 28. Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (XVIII ст.) /Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003.
 29. Удовицька Т. А. Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.). – Харків, 2002. 
 30. Цапко О. М. Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998.
 31. Черевичний Г. С. Розвиток вищої освіти в Україні у другій половині 1980-х років: Автореф. дис… канд. іст. наук: / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 1997.
 32. Шип Н. А. Роль высших учебных заведений в развитии русско-украинских связей во второй половине XVIII в.. – К., 1987. 
 33. Шологон Л. І. Українські педагогічні товариства Галичини та Буковини 80-х рр. XIX – початку XX ст. / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003.
6667
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).