Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток пізнавальних процесів в учнів старшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження пізнавальних процесів учнів старшої школи
1.1. Особливості розвитку пізнавальної сфери у старшому шкільному віці
1.2. Аналіз взаємозв’язку особливостей розвитку пізнавальних процесів і навчальної діяльності старшокласників
2. Емпіричне дослідження розвитку пізнавальних процесів в учнів старшого шкільного віку
2.1. Організація дослідження, обгрунтування та вибір методик
2.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сьогоднішня школа є осередком надзвичайно глибоких перетворень усього буття і мислення людини. Головним стає учень, який не тільки з бажанням та інтересом засвоїв ту чи іншу інформацію, але й має глибоку впевненість у необхідності пізнання, творчого засвоєння системи наукових знань, виявляє пізнавальну активність та готовність до енергійної діяльності.

Практика середньої школи засвідчує, що перспективним для розв’язання проблеми пізнавальної активності є особистісно орієнтоване навчання, важливим складником якого виступає його діалогічність, що найбільшою мірою дає можливості для розвитку кожної особистості.

Онтогенез людини - це цілісний процес, що знаходить своє вираження в різних і пов’язаних між собою формах (морфологічній, фізіологічній, психічній і соціальній). Це - становлення людини як організму, як свідомої суспільної істоти, як особистості. Надзвичайно актуальною сьогодні залишається проблема становлення психофізіологічних властивостей, які визначають успішність навчання школярів.

Дослідженнями ряду науковців встановлено, що психофізіологічна активність пізнавальних процесів є результатом складної інтегративної діяльності мозку і включає механізми сприйняття та переробки інформації (А.В. Запорожець [13], Г.С. Костюк [16], B.C. Лизогуб [17]), які сприяють ефективності діяльності, у тому числі і навчальної.

Актуальність даного дослідження полягає у його націленості на вивчення формування психофізіологічних характеристик пізнавальних процесів людини в онтогенезі на прикладі учнів старшого шкільного віку.

Проблема розвитку пізнавальної активності учнів, успішне вирішення якої дозволяє досягнути суттєвого підвищення ефективності, результативності та якості навчально-виховного процесу, постійно знаходиться в центрі уваги як дослідників, так і особливо педагогів-практиків.

Питанням особливостей розвитку пізнавальних процесів в онтогенезі присвячені роботи Г. С. Абрамової [1], Л.І. Анциферової [2], Л.І. Божович [4],     М.В. Савчина [6], Л.П. Василенко [6], А.В. Запорожець [13]. Проблематика окремих психічних властивостей учнів старшого шкільного віку висвітлена у працях Л. В. Тихенко [9], Н. Ю. Сидоренко [9], І.С. Кона [14], Г.С. Костюка [16], Л.О. Лісіної [18] та ін. Форми і методи розвитку пізнавальних процесів у дітей досліджуваного віку вивчали І.В. Корсун [15], В.Д. Сиротюк [15], Г.Ф. Чабанюк [26], В.А. Роменець [27], Н. О. Чувасова [32] та ін.

Однак вузькоспеціалізованих досліджень, які б окреслювали різні аспекти і процеси психічних характеристик пізнавальних процесів учнів старшого шкільного віку майже немає.

Мета дослідження - дослідити психологічні характеристик пізнавальних процесів учнів старшого шкільного віку.

Об’єкт дослідження – процес становлення психофізіологічних властивостей пізнавальних процесів учнів старшого шкільного віку.

Предмет дослідження – особливості розвитку пам’яті, уваги та мислення учнів старшого шкільного віку.

Відповідно до мети дослідження було сформульовано його завдання:

 • охарактеризувати особливості розвитку пізнавальної сфери у старшому шкільному віці;
 • проаналізувати взаємозв’язки особливостей розвитку пізнавальних процесів і навчальної діяльності старшокласників;
 • емпірично дослідити розвиток пізнавальних процесів в учнів старшого шкільного віку.

База дослідження. У дослідженні прийняли участь 58 учнів середньої ланки школи та 61 старшокласників, серед яких 67 хлопців та 52 дівчат. Здійснена діагностика наступних пізнавальних процесів: слухова оперативна та зорова пам’яті, увага, гнучкість мислення, наочно-образне мислення, словесно-логічне (понятійне) мислення. 

Методи дослідження. У даній курсовій роботі ми застосовували наступні методи науково-педагогічного дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення літературних джерел, психoлoгiчне тестувaння тa oпитувaння, стaтистичні методи; метод пopiвняння та ін.

Рівні розвитку пізнавальних властивостей учнів оцінювалися за загальнотрадиційними психологічними методиками. Для характеристики безпосередньої (короткочасної) й довгочасної (відстроченої) пам’яті застосовується методика В.Н. Смірнова в зоровому та слуховому варіанті. Продуктивність оперативної пам’яті визначається за методикою Т.Х. Джангарова в модифікації Ю.М. Боброва і B.C. Щоголєва. Застосування проби з кільцями Ландольта дозволяє характеризувати швидкість перероб¬ки інформації в зоровому аналізаторі (Генкін А.А., Медведєв В.І., Шек М.П.), стійкість уваги та працездатність; за допомогою методик «Числові ряди», «Аналогії» оцінюються особливості логічного (понятійного) мислення, здібність до аналогії, до обчислень як елементарних форм мислення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і експериментального), висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи склав 33 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г. С. Возрастная психология : учебное пособие / Г. С. Абрамова. - М. : Академия; Раритет, 1997. – 704 с.
 2. Анциферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системы / Л.И. Анциферова // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 3-19.
 3. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
 4. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И.  Божович // Вопросы психологии. - 1978. - №4. - С. 23-36.
 5. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / Т.В. Дуткевич, В.А. Яцюк; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т соц. реабілітації і розв. дитини, каф. психології освіти і упр. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 207 с.
 6. Вікова психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. – 2-ге вид., стер.. – К.: Академвидав, 2009. – 360 c.
 7. Вікова та педагогічна психологія : курс лекцій / В. П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 128 с.
 8. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / [упоряд.: О. В. Скрипченко, Л. В. Волинська, 3. В. Огороднійчукта ін.]. - К. : Просвіта. 2001.-416с.
 9. Вплив пошуково-дослідницької діяльності старшокласників на розвиток їхніх творчих здібностей / Л. В. Тихенко, Н. Ю. Сидоренко // Позашк. освіта та виховання. – 2008. – № 1. – С. 30-35.
 10. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин. – М.: МГУ, 1976. – 150 с.
 11. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова - М. : Педагогическое общество России, 2003.-512 с.
 12. До проблеми діагностики нейродинамічних, індивідуально-типологічних та особистісних характеристик учнів випускних класів та студентів I - II курсів ВНЗ / О. Р. Малхазов // Наука і освіта. – 2009. – № 8. – С. 140-145.
 13. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики / А.В. Запорожец // Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1986. – 451с.  
 14. Кон И.С. Психология старшекласника: Пособие для учителей / И.С.  Кон. - М.: Просвещение, 1980. - С. 84-105.
 15. Корсун І.В. Роль методів та організаційних форм навчання в активізації навчально-пізнавальної діяльності старшокласників / І.В. Корсун, В.Д. Сиротюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2006. – Випуск 12. – С. 283-285.
 16. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С.  Костюк. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с. 
 17. Лизогуб В. С Онтогенез психофізіологічних функцій людини: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора біо л. наук/В. С. Лизогуб / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2001. - 44 с.
 18. Лісіна Л.О. Теоретичні основи розвитку пізнавальної активності школярів у процесі навчання основам наук // Професійне становлення педагогічних працівників: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Зап. обл. інст. удоск. вчит., 1997. – Вип. 5 – С. 187-196.
 19. Макаренко М.В., Лизогуб B.C. Комп’ютерна система «Діагност-1» для визначення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук, симпозіуму / За ред. М.В. Макаренка. - Черкаси: ЧДУ, 2003.
 20. Немов Р. С Психология / Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. В 3 кн. Кн 3. - 2-ое изд. - М.: Просвещение, 1995. – 568 с.
 21. Петровский А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности / А.В. Петровский  // Вопросы психологии. – 1987. - №1. – С. 76-81.
 22. Практикум по общей психологии / Под ред. А. И. Щербакова. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Владос, 1990. – 336 с.
 23. Проблеми загальної та педагогічної психології / Ред.: С.Д. Максименко. – К., 2004. – 375 с
 24. Психомоторний розвиток дитини. Структура психомоторної дії в навчанні: Моногр. / Л.С. Роговик; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д.Грінченка. – К., 2004. – 160 с. – Бібліогр.: с. 143-157.
 25. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д.Я.  Райгородский - Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 2001. – 672 с.
 26. Розвиток візуального мислення у школярів різних профільних класів / Г.Ф. Чабанюк // Наука і освіта. – 2007. – № 4-5. – С. 174-177.
 27. Роменець В.А. Психологія творчості / В.А. Роменець - К.: Вища школа, 1971. – 247 с.
 28. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. / С.Л. Рубинштейн / АПН СССР. – М.: Педагогика, 1989. – 807 с.
 29. Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий/В. М. Русалов. - М. : Наука, 1979. -352 с.
 30. Скрипченко О.В. Психологія особистості та міжособистістних стосунків (діагностичний практикум) / О.В. Скрипченко, М.В. Левченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, О.Г. Артемчук  – К.: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1994. – 71 с. 
 31. Фарбер Д. А. Функциональная организация развивающегося мозга / Д. А. Фарбер, Н. В. Дубровинская // Физиология человека. -1991.-Т.17, №5.-С. 17-27.
 32. Чувасова Н. О. Дидактичні умови підвищення ефективності діалогічного навчання у формуванні пізнавальної активності старшокласників // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – Вип. 12. – С. 198-207.
6705
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).