Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток практичного мислення у юнацькому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади вивчення мислення в юнацькому віці
1.1. Психічні особливості юнацького віку
1.2. Психологія розумового процесу, фази і види мислення
2. Дослідження особливостей практичного мислення в юнацькому віці
2.1. Характеристика досліджуваної групи і методів дослідження
2.2. Аналіз та інтерпретація результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Психічні процеси є базовою основою людської психіки. Три різновиди психічних процесів - пізнавальні, емоційні і вольові - утворюють у своїй сукупності психічну діяльність людини. Психічні процеси, за допомогою яких формуються образи навколишнього середовища, а також образи самого організму і його внутрішнього середовища, називаються пізнавальними психічними процесами. Пізнавальні процеси - відчуття, сприйняття, мислення, уява, пам'ять - формують інформаційну базу, орієнтовну основу психіки. Саме пізнавальні психічні процеси забезпечують одержання людиною знань про навколишній світ і про самого себе. Сама діяльність людини здобуває цілеспрямований, впорядкований характер завдяки знанню про кінцевий її результат як про мету, яка існує у свідомості, формі уявлень про якусь конкретну річ або форму абстрактної ідеї.

Пізнаючи і перетворюючи світ, людина виявляє стійкі, закономірні зв'язки між явищами, а встановлюючи загальний характер цих зв'язків, людина діяльно освоює світ, раціонально організує свою взаємодію з ним, здійснює практичну розумову діяльність - узагальнену орієнтацію у світі. 

Практичне мислення формує структуру індивідуальної свідомості, класифікаційно-оцінні еталони індивіда, його узагальнені оцінки, характерну для нього інтерпретацію явищ. Розвиток і діагностика мислення - найбільш актуальна тема в суспільстві в силу того, що від адекватності процесу розвитку мислення і своєчасної його діагностики залежать у майбутньому здібності людини.

Про мислення дитини можна говорити вже відтоді, коли вона починає відбивати деякі найпростіші зв'язки між предметами і явищами і правильно діяти відповідно до них. У процесі навчання в школі вдосконалюється здатність школярів формулювати судження й робити умовиводи. Судження школяра розвиваються поступово від простих форм до складних, по мірі оволодіння знаннями і більш складними граматичними формами мови. І на початку юнацького віку уже можна вважати сформованими навички практичного мислення, тобто мислення, орієнтованого на результат - виконаня завдання, розуміння навчання як основи майбутньої професії, адекватна самооцінка власних можливостей тощо.

Отже, актуальність даної теми полягає в тому, що лише в ранньому юнацькому віці під впливом навчання учень починає відзначати ймовірність або можливість наявності або відсутність якої-небудь ознаки, тієї або іншої причини, явища, що пов'язане з розумінням того, що факти, події і дії можуть бути наслідком не однієї, а декількох причин.

У юнацькому віці приходить вміння правильно міркувати, обгрунтовувати і доводити те або інше положення більш-менш впевнено і правильно. І особливо інтенсивно здатність до міркування і доказу, практичне мислення починають розвиватися з вивченням широкого кола загальноосвітніх предметів також у юнацькому віці, тому дана тема становить особливий інтерес для дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблема розвитку практичного мислення досить широко висвітлена у спеціальній літературі, однак більшість досліджень стосуються вивчення питання в аспекті молодшого шкільного і підліткового віку. Теоретичні засади дослідження практичного мислення висвітлені у роботах  Дружиніна В.Н., Чуприкової Н. І., Акімова М.К., Козлової В.Т., Ференса Н.А., Блонського П., Варданян А.У., Варданян Г.А., Васюкової Є.Е., Горбачевої Є.І., Гурової Л.Л., Дьюї Д., Завалішиної Д.Н., Карпова А.В., Корнілова Ю.К., Тихомірова О.К. та ін. Психологічною діагностикою практичного мислення займалися такі вчені, як Абрамова Г.С., Бурлачук Л.Ф., Готтсданкер Р., Корольчук М.С., Осьодло В.І., Куликов Л.В., Бодальов А.А., Столін В.В., Шевардін Н.І., Намазов В.П., Жмиріков А.Н., Мальцева Є., Гіппенрейтер Ю.Б., Пузирей А.А. та ін. Проблема вікової періодизації розвитку практичного мислення розглянута у працях Балакшиної Ж. А., Беляєва О. А., Дубровіно І. , Круглова Б.  С., Костюка Г. С. Гамезо  М.В., Заброцького М. М., Реана А.А., Кона І.С. та ін.

Мета курсової роботи - виявити основні закономірності розвитку і діагностики практичного мислення в юнацькому віці.

Об'єкт дослідження - процес практичного мислення в юнацькому віці як структурна одиниця психічних процесів людини.

Предмет дослідження - особливості практичного мислення школярів юнацького віку у процесі виконання поставлених завдань. 

У процесі виконання роботи будуть вирішені наступні завдання:

 • визначити психічні особливості юнацького віку;
 • охарактеризувати психологію розумового процесу, фази і види мислення;
 • дослідити особливості практичного мислення в юнацькому віці.

Методи дослідження. При виконанні курсової роботи були використані наступні методи: метод наукового пізнання - спосіб добування, виявлення достовірних, переконливих фактів про реальну дійсність, знань між існуючих між явищами зв'язках і залежностях, про закономірні тенденції їхнього розвитку, спосіб узагальнення добутих відомостей й їхньої оцінки; спостереження - це метод психологічного дослідження, розрахований на безпосереднє одержання потрібної інформації через органи почуттів; методи тестування і статистичної обробки отриманих даних; теоретичне дослідження і його методи - аналіз оцінка, приведення в систему емпіричного узагальненого матеріалу з позицій певного світогляду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і експериментального), висновкі, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 43 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 2003. – 264 с.
 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. 
 3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М., 1982. – 188 с.
 4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодиагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Ніка-центр, 2004. – 400 с.
 5. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведению. – СПб, 1995. – С. 4-32.
 6. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. М., МГУ., 1987.
 7. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Бахрах, 1998. – 672 с.
 8. Шевардин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Владос, 2003. – 395 с.
 9. Балакшина Ж. А. Типы изменчивости интеллекта и личности в период их становления: Дис. канд. психол. наук. СПб., 1995. – 265 с.
 10. Беляева О. А. Динамика логических и творческих компонентов мышления школьников: Дис. канд. психол. наук. / МГПУ. - М., 1998. – 198 с.
 11. Дружинин В.Н. Психология  общих  способностей. – СПб.: Питер, 1999. – 336 с.
 12. Намазов В.П.,Жмыриков А.Н. Психолого-педагогические методы исследования индивидуально-личностных особенностей. – М., 1988. – 289 с.
 13. Особенности обучения и психического развития школьников 13–17 лет / под ред. И.В. Дубровиной, Б.  С.  Круглова. - М.: Психология, 1988. – 312 с.
 14. Чуприкова Н. И. Психология умственного развития: принцип дифференциации. - М.: Знание, 1997. – 188 с.
 15. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1986. – 269 с.
 16. Возрастная  и  педагогическая  психология:  уч.  пос.  для  студентов  педагогических  институтов  / под   ред.  М.В. Гамезо  и  др. – М.: Просвещение, 1984. - 256 с.
 17. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 18. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: «Радянська школа». 1989. - 608 с. 
 19. Мальцева Е. Диагностика развития личности учащегося // Психология обучения. - 2005. - № 3. - С. 38-41 . 
 20. Немов Р.С. Психология: Учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений: В 3 кн.  Кн.3: ПД (полное) Введение  в  научное  психологическое  исследование  с элементами  математической  статистики. 3е изд.- М.: Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС. 1998.- 632 с.
 21. Психология личности: тесты: сб. / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М. : Изд-во МГУ, 1982. – 558 с.
 22. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 151 с.
 23. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. – М.: Прайм-Еврознак, 2002. - 656 с.
 24. Кон И.С. Психология юношеского возраста. Проблемы формирования личности. Учеб. пособие для студ. пединститутов. - М.: Просвещение,  1979. - 175 с.
 25. Дубровина И.В. Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту. – М.: Просвещение, 1987. – 314 с.
 26. Акимова М.К., Козлова В.Т., Ференс Н.А. Теоретические подходы к диагностике практического мышления // Вопросы психологии. - 1999. - № 1. - С.21.
 27. Блонский П. Память и мышление. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.
 28. Варданян А.У., Варданян Г.А. Сущность учебной деятельности при формировании творческого мышления учащихся // Формирование творческого мышления школьников в учебной деятельности. - Уфа, 1985. – С.45-48.
 29. Васюкова Е.Е. Уровни развития познавательной потребности и их проявление в мышлении // Вопросы психологии. - 1998. - № 3. - С.91.
 30. Горбачева Е.И. Предметная ориентация мышления как основа избирательности семантической активности // Вопросы психологии. - 1999. - № 3. - С.67.
 31. Гурова Л.Л. Психология мышления. - М.: ПЕР СЭ, 2005. - 135 с. 
 32. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Пер.с англ. Н.М. Никольской. - М.: Лабиринт, 1999. - 189 с.
 33. Завалишина Д.Н. Оперативное мышление и принятие решения // Проблемы принятия решения. - М.: Наука, 1976. – 219 с.
 34. Завалишина Д.Н. Практическое мышление: Специфика и проблемы развития. - М.: Институт психологии РАН, 2005. - 375 с. 
 35. Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. - М. Наука, 1985. – 166 с.
 36. Завалишина Д.Н. Творческий аспект практического мышления // Психологический журнал. - 1991. - № 2. – С.12-14.
 37. Творческое педагогическое мышление как вид практического // Субъект и объект практического мышления. Монография / под ред. А.В. Карпова, Ю.К. Корнилова. - Ярославль: Ремдер, 2004. – 244 с.
 38. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М.: Академия, 2005. - 288 с.
6713
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).