Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток продуктивності мислення та творчої уяви учнів початкових класів на уроках математики через використання ТВРЗ-технологій

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
380 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади ТВРЗ-технології 
1.1.ТВРЗ-технології: історичний аспект
1.2.ТВРЗ-технології: дефінітивний аналіз базових понять
1.3. Творча уява та ТВРЗ-технології
2. Практичні аспекти використання вчителем початкових класів ТРВЗ-технології на уроках математики
2.1. Особливості творчої уяви дітей молодшого шкільного віку (за результатами констатувального етапу експерименту)
2.1. Використання ТРВЗ-інструментарію у навчанні школярів математики
2.2. Метод фокальних об’єктів
2.3. Метод морфологічного аналізу
2.4. Проблематика
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У сучасному світі дуже важливо вміти не тільки засвоювати певні знання, а й оперувати ними, застосовувати їх у розв'язанні як життєвих, так і професійних проблем, мислити творчо, неординарно, креативно. І основи цієї здатності слід закладати з дошкільного віку. Зокрема, застосовуючи наукову технологію розвитку творчості – ТРВЗ (теорію розв'язання винахідницьких завдань). Серед її головних принципів – навчання дітей розв'язувати суперечності, застосовувати системний підхід, тобто бачити навколишній світ у взаємозв'язку всіх його компонентів, знаходити резерви для творчого виконання завдання.

Останнім часом з високим темпом адаптується застосування ТРВЗ (теорії розв'язання винахідницьких завдань Г. С. Альтшуллера) в освіті, яка отримала назву ТРВЗ-педагогіка. Впровадження інструментів ТРВЗ в освіту сприяє продуктивності мислення, а також відіграє роль «загального» мови для інтеграції різних освітніх галузей. Все це визначає актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи. 

Ефективність окремих прийомів ТРВЗ переконливо було доведено в ході експериментальної роботи щодо застосування ТРВЗ у педагогіці. Однак застосування ТРВЗ-педагогіки на уроках математики в літературі не зустрічається, що й обумовлює актуальність і наукову новизну даного дослідження: застосування ТРВЗ-педагогіки на уроках дає позитивні результати, а її застосування на уроках математики не розроблено. 

Мета дослідження – розробити й апробувати на практиці механізми застосування інструментів ТРВЗ-педагогіки у навчанні школярів математики. 

Об'єктом дослідження виступає розвиваючий навчально-виховний процес в умовах загальноосвітнього закладу. 

Предметом дослідження є розвиток продуктивності мислення та творчої уяви учнів початкових класів на уроках математики через використання інструментів ТРВЗ-педагогіки. 

В основі дослідження лежать наступні гіпотетичні положення: 

 

 • включення в освітній процес інструментів ТРВЗ-педагогіки, сприяє розвитку креативності мислення; 
 • включення в освітній процес інструментів ТРВЗ-педагогіки, сприяє розвитку системності мислення; 
 • навчання на уроках математики в середній школі буде проходити ефективніше завдяки оволодінню учнями практичним досвідом роботи з методами активізації мислення, заснованих на ТРВЗ; 
 • ефективність принципів розробленого курсу не залежить від рівня складності програмного матеріалу в експериментальному класі. 

Для досягнення мети та доведення викладених гіпотетичних положень були визначені наступні завдання роботи: 

 

 • розглянути механізми застосування ТРВЗ в освітній сфері; 
 • уточнити термін ТРВЗ-педагогіка з позиції педагогічної технології;
 • розробити механізми використання інструментів ТРВЗ-педагогіки у навчанні школярів математики; 
 • розробити курс на основі позакласних занять з математики із застосуванням ТРВЗ-педагогіки.

Методологічною базою дослідження є праці Макрiдiна Л.О., Гин А., Альтшуллера Г.С., Соловейчик С., тощо.

Отже, використання ТРВЗ у педагогіці є потужним інструментом для формування творчих учнів. Правильно використовуючи розвивальні методики можна підвищити продуктивність педагогічного процесу та швидше досягти навчально-розвивальної мети.

 

Список використаних джерел: 
 1. Альтшуллер Г. С. О психологии изобретательского творчества / Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. // Вопр. психологии. – 1956. – № 6. – С. 37-49. 
 2. Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать / Г. С. Альтшуллер. – Тамбов: Кн. изд, 1961. – 128 с. 
 3. Альтшуллер Г. С. Основы изобретательства / Г. С. Альтшуллер. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1964. – 240 с. 
 4. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения / Г. С. Альтшуллер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Моск. рабочий, 1973. – 296 с. 1-е изд. – 1969. 
 5. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – М.: Сов радио, 1979. – 175 с.
 6. Альтшуллер Г. С. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи / Г. С. Альтшуллер, А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1980. – 224 с. 
 7. Альтшуллер Г. С. Поиск новых идей: От озарения к технологии: (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альтшуллер., Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов. – Кишинев: Картя молдавеняскэ, 1989. – 382 с. 
 8. Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер; Отв. ред А. К. Дюнин; СО АН СССР. – 2-е изд. испр. и доп. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 224 с.
 9. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Минск: Беларусь, 1994. – 479 с. 
 10. Альтов Г. И тут появился изобретатель... / Г. Альтов. – М.: Дет. лит, 2000. – 160 с. 
 11. Альтов Г. Летящие по Вселенной / Г. Альтов, В. Журавлева. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 839 с. 
 12. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин. – Минск: Беларусь, 1994. – 480 с.
 13. Вчителям про ТРИЗ. Випуск 5 : збірник методичних матеріалів з викладання ТРИЗ. – Спб.: Союз письменників Санкт Петербурга, 2004. – 240 с. 
 14. Дичкiвська I.М. Основи педагогiчної iнноватики : навчальний посiбник / I.М. Дичкiвська. – Рiвне : Зелент, 2001. – 222 с.
 15. Макрiдiна Л.О. Технологiя творчостi ТРВЗ / Л.О. Макрiдiна // Управлiння школою. – 2003. – № 32 – С. 12-26.
 16. Меєрович, М. І. Від методів вирішення технічних проблем до технології формування культури мислення. Концепція застосування ТРВЗ у педагогіці // М. І. Меєрович, Л. І. Шрагіна. – Одеса: УЛП ТРВЗ, 1998. – 226 с. 
 17. Нестеренко, О. А. Кілька думок про ТРВЗ-педагогіки / А. А. Нестеренко. - Технологія творчості. - 1999. - № 3. - С. 12-16.
 18. Сухомлинський В.О. Серце вiддаю дiтям / В.О. Сухомлинський. – К.:Рад. шк., 1984. – 288 с.
 19. Трифонов Д.Н. Збiрник задач з НФЛ: 43 задачi для розвитку уяви /Д.Н. Трифонов // Видавництво ТОО «ТРВЗ Шанс», 1995.
 20. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : ИПП «Сож», 1999. – 88 с.
 21. Соловейчик С. Учение с увлечением / Соловейчик С. // М.: «Детская литература», 1976. – 105 с.
 22. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко // – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
 23. Утемов, В. В. Про досвід використання принципів ТРВЗ-педагогіки у навчанні школярів математики / В. В. Утемов // Освіта і міжнаціональні відносини: теорія і соціальна практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 14-16 листопада 2007 р. Під ред. А. А. Баранова, Е. Р. Хакімова, Я. С. Сунцова. ГОУ ВПО «УДГУ». – Іжевськ, 2007. – С. 458-460. 
11991
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.