Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток рекреаційних систем альпійського регіону на прикладі Австрії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади розвитку рекреаційних систем альпійського субрегіону
1.1. Рекреаційне районування у міжнародному туризмі
1.2. Сучасні особливості розвитку рекреаційно-оздоровчої сфери регіону
2. Аналіз особливостей реалізації рекреаційного потенціалу Австрії
2.1. Стан соціально-економічного розвитку Австрії як показник рекреаційного потенціалу
2.2. Територіальні й функціональні особливості розвитку рекреаційної системи Австрії
2.3. Характеристика напрямків розвитку рекреаційних систем  Австрії в субальпійській частині
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Оздоровлення і туризм, які складають рекреаційний потенціал країни чи регіону, на сьогодні є потужним комплексом послуг низки галузей економіки. Він охопив десятки країн, сприяючи тим самим географічному поширенню та вдосконаленню передових технологій обслуговування туристів. Рівень розвитку рекреаційної індустрії в деяких країнах Європи став показником їх загального економічного розвитку.

Як галузь господарства рекреаційний компонент все більше пов'язується зі стратегією стійкого розвитку країн. Ця своєрідна за своїм складом галузь, будучи каталізатором економічного розвитку, може забезпечити високу якість життя людей на основі екологічно доцільного природокористування. Раціонально використовуючи історико-культурні пам'ятки у поєднанні з природними ресурсами, рекреація сприяє підвищенню рівня зайнятості населення, стимулює зростання виробництва багатьох товарів та послуг..

З отриманням Україною незалежності, постало завдання розвитку ринкових відносин в країні. Реалізація даного завдання повинна здійснюватися через розвиток як виробничої, так і невиробничої сфер економіки, в тому числі і рекреаційної. Оскільки Україна є європейською державою, то цікавим є вивчення ринку туристичних послуг європейського регіону, зокрема субальпійського, з метою інтеграції нашої країни у європейський простір, створення конкурентоспроможного ринку рекреаційних послуг, активізації економічних та культурних зв'язків України з іншими державами на основі міжнародного поділу праці.

У цьому відношенні Австрія як країна-представник саме альпійського туристичного субрегіону є показовим прикладом того, яким чином слід максимально ефективно організувати і керувати власним рекреаційним потенціалом в умови сучасного рівня конкуренції в галузі гірського, гірськоголижного та інших видів туризму.

Метою дослідження є вивчення потенціалу, проблем та перспектив розвитку рекреаційних систем альпійського субрегіону.

Об’єктом дослідження є альпійський туристичний субрегіон як рекреаційна система (на прикладі Австрії).

Предмет дослідження - проблеми і особливості розвитку рекреаційного потенціалу альпійського туристичного субрегіону.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

 • визначити місце рекреаційного районування у міжнародному туризмі;
 • охарактеризувати сучасні особливості розвитку рекреаційно-оздоровчої сфери регіону;
 • проаналізувати стан соціально-економічного розвитку Австрії як показник рекреаційного потенціалу;
 • дослідити територіальні й функціональні особливості розвитку рекреаційної системи Австрії;
 • дати характеристику напрямків розвитку рекреаційних систем  Австрії в субальпійській частині.

Методи дослідження. Дослідження базується на використанні ряду загальнонаукових та специфічних методів: методу пізнання, логічного та формально-логічного методу, аналізу та синтезу, зведення і групування, порівняння тощо.

Структура роботи зумовлена темою і метою дослідження і передбачає вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, при цьому загальнйи обсяг роботи склав 46 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва / Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigund und Kooperation: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 - 24 квіт. 2003 р., Київ / Ред.: В. Андрущенко; М. Мозер; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т славістики Віден. ун-ту. - К., 2005. - 160 с.
 2. Австрія: Факти і цифри / О.Буценко (ред.), Ю.Прохазько (пер.). – Відень, 1998. – 211 с.
 3. Агафонова Л., Агафонова О. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. – К.: Знання України, 2002. – 352 с.
 4. Використання земель рекреаційного призначення в контексті стратегії сталого розвитку / О.Ю. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2006. - № 6. - С. 41-46.
 5. Від замку до готелю. Використання історичних замків Австрії для туризму / М. Вйорал-Чапка // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Архітектура. - 2005. - № 531. - С. 138-140.
 6. Гуляев В. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 303 с. 
 7. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Кучинський Б.В. та ін. Німецькомовні країни. Німеччина. Австрія. Швейцарія. Люксембург. Ліхштенштейн: Навч. посіб. для студ. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 208 с.
 8. Країни Європейського Союзу: Енциклопед. довід. / М.В. Багров, Я.Б. Олійник, К.О. Третяк, А.В. Степаненко. - К.: ВГЛ «Обрії», 2004. - 176 с.
 9. Критерії та чинники впливу держави на розвиток туристично-рекреаційного комплексу регіону / О.С. Молнар // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. - 2005. - Вип. 3. - С. 217-229.
 10. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. студ. вищ. навч. закл. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224 с.
 11. Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території / Г.М. Шевченко; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2008. - 21 с.
 12. Організація міжнародного туризму в Австрії та Швейцарії та його екологічна спрямованість / С.В. Руденко, О.В. Руденко, С.С. Руденко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 6. - С. 249-251.
 13. Основи географії рекреації і туризму: Навч. посіб. / І.В. Смаль; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2004. - 263 с.
 14. Основи рекреаційної географії: природа, ресурсний потенціал регіонів: Навч. посіб. для студ. / О.В. Тімець, С.В. Совгіра. - К.: Наук. світ, 2005. - 253 с.
 15. Основи суспільної географії: підручник / О.Г. Топчієв; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О.: Астропринт, 2009. - 544 с.
 16. Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку / А.Г. Охріменко // Регіон. економіка. - 2002. - № 2. - С. 224-228.
 17. Проблеми географії та менеджменту туризму: Моногр. / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король, М.П. Крачило, М.Т. Гостюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2006. - 260 с.
 18. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять: навч. посіб. / Н.М. Сажнєва, І.А. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. - Мелітополь: Люкс, 2007. - 254 c.
 19. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Д.Д. Гурова, М.О. Фролов, С.М. Журавльова, Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя: ЛІПС, 2010. - 89 с.
 20. Рекреаційна географія: навч. посіб. / Н.М. Сажнєва; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 329 c.
 21. Рекреаційна географія: навч. посіб. / С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва. - Суми: СумДПУ, 2007. - 64 с.
 22. Рекреаційна індустрія: досвід, проблеми та перспективи розвитку / В. Павлов // Економіка України. - 2000. - № 12. - С. 89-90.
 23. Рекреаційний потенціал території: підходи до оцінки та використання / І.В. Бережна // Наук. зап.: наук.-техн. зб. - 2004. - № 7. – С. 34-38.
 24. Рекреаційні ресурси та рекреаційна система / Я.М. Дідик // Актуал. пробл. економіки. - 2008. - № 7. - С. 150-153.
 25. Розвиток рекреаційної сфери Карпатського регіону України: теорія та практика державного регулювання: монографія / П.І. Гаман; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. - 306 с.
 26. Синергетичне осмислення економічної сутності системи «природно-рекреаційний потенціал території» / Г.М. Шевченко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. - 2007. - № 2. - С. 61-68.
 27. Сільський туризм: Навч. посіб. / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. - К.: Знання, 2006. - 272 с.
 28. Теоретичні та методологічні аспекти рекреаційної географії: сучасний підхід / Ван Ціншен, О.Г. Топчієв // Укр. геогр. журн. - 2003. - № 1. - С. 45-49.
 29. Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної діяльності / В.І. Новикова // Укр. геогр. журн. - 2007. - № 2. - С. 55-59.
 30. Туризм и туристическое хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. – М.: ЭКМОС, 2000. – 400 с.
11619
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).