Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток ринку цінних паперів в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
141
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Сутність та складові ринку цінних паперів
2. Ринок муніципальних позик та його особливості як складової ринку цінних паперів
3. Організаційно-правовере гулювання ринку цінних паперів в Україні
Висновки до Розділу I
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
1. Аналіз тенденцій розвитку ринку цінних паперів в Україні
2. Особливості розвитку ринку муніципальних позик в Україні
3. Вплив фінансової кризи на ринок цінних паперів в Україні
Висновки до розділу II
РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
1. Світовий досвід розвитку муніципальних позик
2. Заходи стабілізації ринку цінних паперів в умовах фінансової кризи та можливість їх застосування в Україні
3. Напрями стабілізації розвитку ринку цінних паперів в Україні
Висновки до Розділу ІІІ
Висновки
Список використаних джерел 
Додатки
 
Вступ
 
Розвиток світових фінансових ринків веде до значної концентрації капіталів навколо світових фінансових центрів. Ця тенденція розширює можливості використання тимчасово вільних коштів в економіках тих країн, які мають гостру потребу в додатковому капіталі. Зовнішні позики капіталу широко використовуються країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою. Такі країни намагаються залучити капітал до своєї економіки шляхом продажу цінних паперів на внутрішніх і зовнішніх фінансових ринках, одержанням приватних, державних кредитів та фінансової допомоги з боку міжнародних організацій тощо. Незважаючи на загострення конкуренції, у процес міжнародної торгівлі капіталами активно включилися країни з низьким і середнім рівнем розвитку. Такі країни складають на сьогодні так званий “ринок, що утворюється”. Цей ринок є специфічним фінансово-економічним середовищем, що притягує до себе все більшу кількість інвестицій.
У країнах із розвинутою економікою та можливістю вільного переміщення капіталу існує відносний паритет прибутковості капіталовкладень. Утримувачі капіталу постійно шукають напрямки вкладання фінансових ресурсів для одержання прибутку, вище паритетного. Однак, глобальний інвестор визначає напрямок інвестицій з огляду не тільки на рівень прибутковості капіталовкладень, а й на ризикованість таких операцій.
Проблема залучення іноземних інвестицій та капіталів “внутрішніх” інвесторів в економіку країни за допомогою цінних паперів потребує в першу чергу визначити, що метою будь – якого інвестиційного проекту є економічний інтерес. Цей інтерес обумовлений створенням в країні сприятливого інвестиційного клімату. Пошук інвестором свого місця на ринку країни супроводжується визначенням економічної доцільності вкладання капіталу в економіку такої країни.
На початку 90-х років ХХ століття Україна стала на шлях створення інноваційної соціально-орієнтованої моделі ринкової економіки, розпочалася приватизація державної власності. Ці процеси передбачають не лише зміни у сфері відносин власності, а й прискорене реформування інвестиційної сфери та фінансово – кредитної системи. За цих умов особливої ваги набуває ринок цінних паперів, який є вищою формою розвитку товарно – грошових відносин. При гармонійному розвитку, сформованих інститутах, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів усіх його учасників він стає потужним прискорювачем економічного розвитку країни, індикатором лібералізації економіки та успішного проведення ринкових реформ, створює важливий компонент сучасного механізму економічного регулювання, надає економіці певної гнучкості і мобільності, забезпечуючи можливість швидкого переливу ресурсів з одних галузей в інші. Актуальність теми дослідження обумовлена значенням ринку цінних паперів у трансформаційній господарській системі та його роллю в забезпеченні необхідними для розвитку фінансовими ресурсами усіх суб’єктів економіки. Для забезпечення прискореного розвитку економіки України необхідно створити умови для її модернізації на основі адекватного використання можливостей ринку цінних паперів.
Окремі аспектами розвитку ринку муніципальних цінних паперів знайшли своє відображення в працях таких вітчизняних науковців та вчених як: Авксентьєва Ю., Буковинського С., Гайдуцького П., Гейця В., Кириленко О., Ковальчука Т., Кравченка В., Луніної І., Чугунова І. Цікавими є розробки групи вчених Російської Федерації, зокрема: Алєксєва М., Бондаря Т., Костікова І., Марченка А., Намсераєвої Є., Пахомова С., Філя С., Чеканової Є., Шадріна А.
Зазначені проблеми досліджувалися вченими США, Франції, Великобританії, Німеччини та інших країн, зокрема: Роджером Лерой Міллером, Ван Хузом, Лоренсом Дж. Гітманом, Майклом Д. Джонком, Чарльзом Вулфелом та ін.
Дослідженням проблем формування, розвитку ринку цінних паперів та його інститутів займалося багато зарубіжних і вітчизняних науковців. Зокрема, Д. Рікардо, К. Марксом, А. Маршалом, Дж. Кейнсом, Дж. Гіксом, А. Пігу, – класиками економічної науки – було започатковано дослідження капіталу та його різноманітних форм, в тому числі й фінансового капіталу. Продовжували дослідження в цій сфері закордонні дослідники М. Алєксєєв, Б. Альохін, М. Берзон, В. Булатов, Г. Марковіц, Я. Міркін, Б. Рубцов, Дж. Тобін, Р. Тьюлз, В. Торкановський, Ю. Фама та ін. Серед вітчизняних учених ґрунтовні дослідження визначення ролі ринку цінних паперів в економічній системі провели С. Давимука, А. Загородній, В. Загорський, А. Задоя, В. Колесник, А. Кондрашихін, Ю. Кравченко, І. Кривов’язюк, О. Кузьмін, К. Марахов, О. Мендрул, О. Мозговий, В. Оскольський, О. Охріменко, Б. Стеценко, М. Самбірський, І. Тивончук та ін.
Однак, окремі аспекти регулювання та розвитку ринку цінних паперів розроблені недостатньо. Розгортання трансформаційних процесів в економіці України зумовили зосередження уваги на проблемах ефективного функціонування ринку цінних паперів. Об’єктивна доцільність подальшого дослідження цих проблем пов’язана з потребою формування інвестиційного потенціалу України на основі покращення інституційного та макроекономічного середовища ринку
Фото Капча