Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток самооцінки та самосвідомості у дошкільному віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і розвиток самооцінки та самосвідомості в онтогенезі
1.1. Аналіз підходів до поняття «самосвідомості»
1.2. Форми, структура і функції самосвідомості
1.3. Поняття та особливості самооцінки дошкільника
1.4. Становлення самосвідомості та самооцінки в онтогенезі
2. Експериментальне дослідження особливостей самосвідомості дітей дошкільного віку
2.1. Вибір і обгрунтування методик дослідження
2.2. Хід експерименту і аналіз отриманих результатів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність і стан вивчення проблеми. Людська самосвідомість є складним феноменом, вона багатовимірна і багатоаспектна, що самосвідомості робить її об'єктом вивчення безлічі наук, серед яких можна назвати філософію, психологію, педагогіку та ін. 

Проблема самооцінки самосвідомості завжди привертала увагу вчених, тому що визначення місця і ролі людини у світі, специфіки її взаємин з навколишньою дійсністю припускає з'ясування природи людської самосвідомості. Для науки ця проблема важлива перш за все тому, що ті або інші підходи до питання про сутність самосвідомості, характер її відносин до буття зачіпають первинні світоглядні установки дитини вже у наймолодшомц віці. Природно, що підходи до вивчення самосвідомості є різноманітними, однак усі вони завжди мають справу з єдиною проблемою: аналізом самосвідомості як специфічно людської форми регуляції взаємодії людини з дійсністю. Ця форма характеризується, насамперед, виділенням людини як своєрідної реальності, як носія особливих способів взаємодії з навколишнім світом, включаючи керування ним.

На сьогодні у психологічних дослідженнях проблеми розвитку самосвід-омості існують, принаймні, два підходи до вивчення особистісних особливостей дітей. Один з цих підходів розглядає особистісні особливості і, у першу чергу, позитивну Я-концепцію як найважливішу умову розвитку інтелектуального і творчого потенціалу дітей (В.Е. Чудновський, В.С. Юркевич, В. Фаїн, К. Коттер, Д. Сіск та ін.). Для іншого підходу характерне включення таких особистісних особливостей, як пізнавальна спрямованість, мотивація, допитливість (О. М. Дьяченко, Д. Рензуллі) безпосередньо у структуру самосвідомості. Зокрема, О.М. Дьяченко була запропонована структура самосвідомості, яка включає три блоки - мотивація, операційний блок і блок реалізації суб'єктом своїх здібностей у діяльності (для дошкільників - в іграх).

Однак досі питання про вплив різних особистісних особливостей на процес формування самооцінки та самосвідомості, що, у свою чергу, визначає ефектив-ність і спрямованість пізнавальної діяльності і реалізацію здібностей дошкільників, залишається практично не вивченим. Відповідь на дане питання представляє не тільки теоретичне, але й практичне значення, пов'язане з пошуками шляхів оптимізації процесу самореалізації дітей з різним рівнем розумового розвитку.

Об'єкт дослідження - 40 дітей старшого дошкільного віку дитячого дошкільного навчального закладу № 3 «Ладоньки» м. Здолбунів. З них 20 дітей з високим розумовим розвитком і 20 нормально розвинених дітей (за даними психологічної служби дитсадка).

Предмет дослідження - структура самосвідомості та самооцінкистарших дошкільників.

Мета дослідження - виявлення особливостей розвитку самосвідомості та самооцінки дітей з високим рівнем розвитку у порівнянні з їх однолітками з нормальним рівнем розвитку.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета нами були сформульовані наступні завдання:

 • проаналізувати підходи до поняття «самосвідомості»;
 • окреслити форми, структура і функції самосвідомості;
 • уточнити поняття та особливості самооцінки дошкільника;
 • охарактеризувати становлення самосвідомості та самооцінки в онтогенезі;
 • експериментально дослідити особливості становлення і розвитку самооцінки і самосвідомості дітей дошкільного віку.

Методологія дослідження. Для експерименту нами були відібрані такі методики, які відповідали двом завданням: по-перше, щоб вони відповідали нашим цілям, а по-друге, підходили для дітей дошкільного віку. У результаті були обрані методики «Самоопис»; «Малюнок людини»; модифікована методика «Три бажання»; «Ранжирування»; «Сходи» (модифікація методики В.Г.Щур); «Ситуації». Крім того, у теоретичній частині роботи використовувалися загальнонаукові методи: аналізу, синтезу і узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антонець М. О. Особливості формування самосвідомості у дітей-погодків: дис. канд. психол. наук / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава, 2002. - 177 с.
 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1.: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. виданя. - К., 2003. - 465 с.
 3. Бреслав Г.М. Эмоцональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. - М.: Педагогіка. - 1990. - 216 с. 
 4. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К., Вища школа. 2001. - 246 с. 
 5. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. - 188 с.
 6. Гилъяшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Методика исследования межличностных отношений ребенка: Методическое пособие. - М.: Фолиум, 1994. - 206 с.
 7. Давыдов В. В., Драгунова Т. В., Ительсон Л. Б., Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология: уч. для студентов пед. институтов. - М.: Образование, 1989. - 288 с.
 8. Демченко В. А. Самосвідомість як фактор психологічної адаптації першокласників до навчальної діяльності / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2006. - 206 с.
 9. Дубровина И.В., Лисина М.И. Возрастные особенности психического развития детей. - М.: АПН СРСР, 1982. - 164 с.
 10. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника. - К., 2001. - 216 с.
 11. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 336 с.
 12. Кулагина И.В. Возрастная психология. - М.: Эксмо, 1997. - 630 с.
 13. Куліш Н. М. Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003. - 210 с.
 14. Муратова І. А. Філософсько-освітні виміри самосвідомості: автореф. дис... канд. філос. наук / Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін- т». - К., 2007. - 18 с.
 15. Мухина В.С. Психология дошкольника. Учебн. пособие для студентов пед. институтов и учащихся пед. училищ. - М.: Просвещение. 1975. - 256 с. 
 16. Немов Р. С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений. - М.: Владос, 1994. - 573 с.
 17. Павелків Р. В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці. - Рівне : Волинські обереги, 2004. - 247 с.
 18. Покотило К. М. Самосвідомість як предмет філософського аналізу: дис. канд. філос. наук / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди. - К., 2001. - 160 с.
 19. Психодіагностика / упорядник Л. Терлецька, О.Главник.- Шкільний світ, 2002. - 264 с.
 20. Психологическая диагностика детей и подростков / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой.-М., 1995. - 233 с.
 21. Хрестоматия по возрастной и педагодической психологии / под ред. И.Ильясова, В. Ляудис. - М.: Вече, 1981. - 710 с.
 22. Цукерман Г. А. Психология саморазвития. - Рига: ПЦ «Эксперимент», 1995. - 90 с.
 23. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - М., 1995. - 180 с.
 24. Яшина Н. Ю. Изучение особенностей развития младших школьников. Диагностические методики: Методическое пособие для учителей начальных классов. - Н. Новгород: Вектор-ТиС, 2002. - 169 с.
 25. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. - М.: Учпедгиз, 1988. - 336 с. 
 26. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1988. - 464 с. 
 27. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. - 1992. - №1. - С. 22 -33. 
 28. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. - М., 1984. - 125 с. 
 29. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. - М.; Л., - 1988. -С. 4 - 15. 
 30. Мамаева В. Экспертная оценка в детском саду // Обруч. - 2004.- №5 - С. 12-16.
 31. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста /Под ред. Эльконина Д.Б., Венгера А.Л. - М.: «Педагогика», - 1988. - 135 с. 
 32. Репина Т.И. Социально-психологическая характеристика группы детского сада. - М.: Педагогика, 1998. - 137 с.
 33. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. - 72 с. 
 34. Степанов С. Психологическое диагностирование ребенка по его рисункам // Воспитание школьников. - 2005. - № 3. - С.23-27.
 35. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М., 1995.- 289 с.
 36. Утробина В.Г. Возрастные и индивидуальные особенности отношения дошкольников к сверстнику. - М., 1995. - 221 с. 
 37. Эльконин Д.Б. Детская психология: Развитие ребенка от рождения до семи лет. - М.: «Учпедгиз», 1960. - 328 с. 
3467
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).