Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток соціально-емоційної сфери у різних соціальних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічне дослідження ролі емоцій у психічному розвитку дитини
1.1. Поняття та особливості емоцій як психологічного утворення
1.2. Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку в онтогенезі
1.3. Порушення емоційної сфери у дошкільному віці
2. Емпіричне дослідження розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку залежно від соціально-психологічних умов виховання
2.1. Діагностика розвитку вербалізації емоцій у дітей різних соціальних груп
2.2. Діагностика розвитку емоційного сприймання дітьми різних соціаль-них груп
2.3. Дослідження вміння дітей різних соціальних груп ідентифікувати щирість емоцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Емоції – одне з найскладніших психіч-них явищ. Вони оволодівають людиною із самого народження й містить в собі найрізноманітніші її реакції. Якість емоції залежить від індивідуальної значущості причини та оцінки зовнішніх і внутрішніх ситуацій. Це свідчить про те, що однією з істотних характеристик емоції є суб’єктивність. 

На жаль, емоційне виховання часто нівелюється у системі сучасної освіти, хоча саме воно має бути її стрижневим компонентом, що зумовлює осягнення дітьми самих себе і тих, хто поруч, визначає цілі їх “дорослої” життєдіяльності. Характеризуючи зміст, якість і динаміку емоцій та почуттів, емоційність повинна посісти однє з центральних фундаментальних характеристик особистості, а виховання позитивних емоцій в дітей дошкільного віку повинне стати першоосновою для нормального розвитку їхньої психіки.

На всіх етапах життя соціальна ситуація відіграє значну роль у вихованні дошкільника, і особливо це важливо, коли дитина не відвідує дошкільні виховні заклади. Сімейне виховання впливає на виникнення у дошкільників різних емоційних розладів. Дефіцит батьківської любові, надмірна вимогливість, жорстокість, непослідовність у системі покарань і заохочень, психологічна неграмотність батьків – ось неповний перелік обставин, що травмують дитину, провокують деформації поведінки.

На емоції дитини впливає і склад сім’ї. Коли в родині одна дитина, їй приділяють підвищену увагу. Внаслідок цього вона зростає емоційною істотою – часто егоїстичною, вередливою; хоча і досить розвиненою. Одночасно існують проблеми багатодітної родини, вони пов’язані із економічними і соціальними труднощами суспільства. Особливої уваги заслуговують проблеми, пов’язані з вихованням дошкільника у неповній сім’ї, в якій дитина може зазнавати соціальної дискримінації, а також дітей-сиріт, які перебувають у дитячих будинках. Несприятливі соціальні умови породжують негативне емоційне ставлення дитини до оточуючих людей і до самої себе.

Стан дослідження проблеми. Проблема аналізу факторів впливу на розвиток емоційної сфери дитини є предметом дослідження багатьох вчених. Зокрема, вивченням розвитку емоцій дітей дошкільного віку займалися О.В. Скрипченко [6], О. Вовчик-Блакитна [7], Т.А. Даніліна [11], Н. Дереклєєва [12], С.Д. Максименко [13], А.В. Запорожець [14], С.Є. Кулачківська [22], М. І. Тихонова [29] та інші.

Об’єкт дослідження – емоційна сфера дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості емоційного розвитку, соціально-психологічні умови емоційного виховання та психолого-педагогічні засоби профілактики і корекції негативних емоцій.

Мета роботи полягає в теоретико-експериментальному уточненні сутності і механізмів функціонування емоцій, визначенні особливостей їх розвитку в дітей залежно від різних соціально-психологічних умов виховання; розробці засобів попередження та корекції небажаних емоційних проявів.

Завдання дослідження, відповідно до теми та мети роботи, передбачають:

 • визначення поняття та особливостей емоцій як психологічного утворення;
 • аналіз особливостей розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку в онтогенезі;
 • з’ясування порушення емоційної сфери у дошкільному віці;
 • емпіричне дослідження розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку залежно від соціально-психологічних умов виховання.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи: теоретичні – вивчення, аналіз наукової літератури з проблеми розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку; емпі-ричні – спостереження, анкетування, тестування, констатуючий та психолого-педагогічний експерименти,обробка експериментальних даних. 

Експериментальна база дослідження: дошкільний навчальний заклад «Ладоньки» м. Здолбунів. Всього в експерименті брало участь 36 дітей дошкільного віку, 36 – батьків, 19 – вихователів. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства / В. В. Абраменкова. – М.: ПЭРСЭ, 2008. – 324 с.
 2. Абрамян Л.А. О возможностях игры для развития и коррекции социальных эмоций дошкольников / Л.А. Абрамян // Игра и самостоятельная деятельность в системе воспитания. – Таллинн, 1984. – С. 45-78.
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук. кер. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2009. – 430 с.
 4. Бевз Г. Психологічні особливості дітей, позбавлених батьківського піклування / Г.Бевз // Соціальний працівник. – 2007. – № 8. – С. 13-18.
 5. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.
 6. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Каравелла, 2006. – 344 с.
 7. Вовчик-Блакитна О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дити-ни: стратегії педагогічного супроводу / О.Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 1-3.
 8. Волков Б. Ф. Методы изучения психики ребенка/ Волков Б. Ф., Волкова Н. В. – М.: Владос, 1994. – 188 с. 
 9. Воспитание и обучение в детском саду / под ред. Запорожца А.В., Марковой Т.А. – М., 1986. – 558 с. 
 10. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных явлений / Л. Я. Гозман. – М.: изд. МГУ, 1987. – 166 с.
 11. Данилина Т.А. В мире детских эмоций / Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика, 2004. – С. 45-99.
 12. Дереклєєва Н. Емоції у житті дитини / Н.  Дереклєєва // Психолог. – 2002. – № 9. – С. 6.
 13. Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: Максименко С.Д., Максименко К.С., Главник О.П. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – С. 55-64.
 14. Запорожец А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович. – М.: Педагогика, 1989. – С. 34-39.
 15. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / О.Л. Князева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. – 168 с. 
 16. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника / О. Л. Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.
 17. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): навч. посіб. О.Л. Кононко. – К.: Освіта, 1998. – 254 с.
 18. Коренєв М.М. Медико-психологічні та соціальні проблеми та соціальні проблеми дітей-сиріт. / М.М. Коренєв, І.С. Лебець, Р.О. Моісеєнко. – Харків, К., 2003. – 240 с.
 19. Корнієнко І.Г. Розвиток емоційної сфери дитини / І.Г. Корнієнко. – Дошкільний навчальний заклад. – К.: № 5 (05). – 2007. – С. 31-35.
 20. Кошелева А. Д. Эмоциональное развитие дошкольников: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений/ А. Д. Кошелева, В.И. Перегуда, О.А. Шаграева. – М.: Академия, 2003. – 176 с.
 21. Кулачківська С.Є. Методи вивчення психічного розвитку дитини- дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик- Блакитна О.О. та ін. – К.: Світич, 2003. – С. 27-31. 
 22. Кулачківська С.Є. Психічний розвиток дитини-дошкільника / Кулачківська С.Є., Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Вовчик-Блакитна О.О. та ін. – К.: “СВІТИЧ”, 2004. – С. 29-36.
 23. Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників //Дошкільне виховання – 2009. – №8. – С.12.
 24. Лангмейер Й. Психическая депривация в детском возрасте / Й. Лангеймер, З. Матейчек. – Прага: Авиценум, 1984. – 334 с.
 25. Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника / С. Є. Кулач-ківська, Т. О. Піроженко, Л. Г. Подоляк та ін. – К.: Світич, 2003. – 40 с.
 26. Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч. посібн. / Р.В. Павелків, О.П. Циги-пало. – К.: Академвидав, 2008. – 432с.
 27. Сопрун И.П. К вопросу об особенностях эмоционального развития детей дошкольного возраста / И.П. Сопрун // “Наука і освіта”. – 1998. – №3. – С.60-62.
 28. Сопрун И.П. Особенности различий в эмоциональной сфере детей 4-5 лет, воспитывающихся в разных социальных условиях/ И.П. Сопрун // “Наука і освіта” .- 2000. – №4. – С. 81-85.
 29. Тихонова М. І. Розвиток емоцій у дошкільників / М. І. Тихонова // Психологічна газета. – 2004. – № 23. – С.7-9.
 30. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: Знание, 1995. – 289 с.
 31. Формування життєвої компетентності вихованців у закладах інтернатного типу: наук.-метод. посіб. / кер. авт. кол. Л.В.Канішевська. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 172 с.
3469
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).