Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток соціальної роботи в Збройних Силах України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Військово-соціальна робота у Збройних Силах України
1.1. Поняття військово-соціальної роботи, її форми та завдання
1.2. Принципи і функції військово-соціальної роботи
2. Дослідження напрямків розвитку соціальної роботи у Збройних Силах України
2.1. Організація соціальної роботи з військово-зобов’язаною молоддю
2.2. Етапи соціальної роботи з військовозобов'язаною молоддю
2.3. Соціально-правовий захист військовослужбовців
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Реформування Збройних Сил України, зумовлене демократизацією, гуманізацією, спрямованістю вітчизняного суспільства до європейських структур, потребує відповідних змін процесу соціальної роботи з військовослужбовцями строкової служби, тобто людей, які тимчасово потрапили в особливі армійські умови. Проблема впливу об’єктивно авторитарного військового середовища на безперервний процес соціального розвитку особистості набуває особливого значення, оскільки перехід на контрактну основу комплектування української армії є доволі тривалим. Нині близько 70% солдатів і сержантів – військовослужбовці строкової служби, які потрапили до війська здебільшого не за бажанням, а за вимогою військового обов’язку. Крім того, погіршуються показники морально-ділових якостей і стану здоров’я юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу. За даними Науково-дослідного інституту проблем військової медицини серед молодого поповнення близько 4% є наркоманами, 30% вживали наркотики, 51% регулярно вживали спиртні напої. За останні п’ять років зменшилася кількість призовників, які мають середню освіту з 82,8% до 64%.

Невизначеність ідеології соціально-правових інститутів держави, які регулюють життєдіяльність Збройних Сил, погіршує морально-психологічний стан військовослужбовців строкової служби щодо виконання своїх службових обов’язків. У військових колективах продовжують мати випадки казарменого хуліганства, більш відомого як “дідівщина”. Статусне положення вищевказаної категорії військовослужбовців не відповідає нормам Європейської хартії прав солдатів строкової служби.

Вплив дезорганізуючих чинників на процес соціалізації військовослужбовців строкової служби спонукає до суттєвої соціально-педагогічної протидії – створення адекватних умов, здатних оптимізувати процес соціальної адаптації військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, покращити їх післяслужбове становище, забезпечити їх входження в суспільство.

Стан дослідження проблеми. Проблемі соціальної роботи у Збройних Силах присвячені праці Є.Афоніна, О.Данільяна, О.Дзьобаня, Є.Мануйлова, О.Панфілова, В.Серебряннікова, О.Тарської, В.Тюріної та інших, але у своїй більшості вони мають філософську, соціологічну та політологічну спрямованість. М.Требін досліджує процеси демократизації військового соціуму на сучасному етапі реформування Збройних Сил України. У працях військових вчених О.Барабанщикова, М.Варія, А.Глоточкіна, В.Перевалова, Я.Подоляка, М.Феденко, В.Шеляга, В.Ягупова та інших розкрито соціально-психологічні основи формування та виховання військовослужбовців. Заслуговують на увагу дослідження І.Хорєва, Г.П’янковського, М.Руденка, О.Мирошниченка, які роблять спроби розглядати проблему виховання особистості військовослужбовця у соціальному військово-педагогічному аспекті. Проте практично відсутні дослідження військових та цивільних вчених, де б комплексно досліджувався процес розвитку соціальної роботи у Збройних Силах на сучасному етапі з врахування не лише періоду строкової служби, а й післяслужбового входження людини у суспільство, забезпечення дотримання її соціальних прав.

Об'єкт дослідження – соціальна робота з військовослужбовцями строкової служби та післяслужбовий період.

Предмет дослідження - сукупність соціально-педагогічних факторів і напрямків соціаліьної роботи у Збройних Силах України.

Мета дослідження полягає у дослідженні умов і напрямків соціальної роботи з військовослужбовцями строкової служби Збройних Сил України та їх соціалізації у післяслужбовий період.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження розв’язувалися наступні завдання:

 • визначити поняття військово-соціальної роботи, її форми та завдання;
 • з’ясувати принципи і функції військово-соціальної роботи;
 • дослідити організацію соціальної роботи з військовозобов’язаною молоддю;
 • встановити етапи соціальної роботи з військовозобов'язаною молоддю;
 • проаналізувати соціально-правовий захист військовослужбовців.

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові підходи (структурно-функціональний, системний, синергетичний, технологічний, особистісно орієнтований); принципи багатосторонності вивчення об’єкту, гуманізму, єдності теорії та практики; загальнонаукові засади про взаємозв’язок процесів соціалізації і виховання, становлення та розвитку особистості. У ході дослідження відповідно до поставлених завдань були використані методи: теоретичні: аналіз філософської, соціологічної, педагогічної, психологічної, культурологічної літератури для узагальнення теоретичних підходів до проблеми соціалізації військовослужбовця строкової служби та емпіричні: аналіз документів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обясг роботи складає 40 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» № 1763-IV від 15 червня 2004 р.
 2. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22 жовтня 1993 р. 
 3. Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” № 2011-XII від 20 грудня 1991 р. 
 4. Постанова КМ України від 2003.03.31, № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
 5. Постанова КМ України від 2004.12.13, № 1647 «Про затвердження Порядку відшкодування додаткових витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття з державного бюджету у зв'язку з реформуванням Збройних Сил».
 6. Постанова КМ України від 7 лютого 2001 р. № 104 „Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ”.
 7. Указ Президента України „Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку в Збройних Силах України” від 12.01.2004 № 28/2004.
 8. Ананін В. А. Філософсько-соціологічні проблеми миру, війни та армії / Київський військовий ін-т управління та зв'язку. – К., 1996. – 112 с.
 9. Афонін Е.А. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми. – К.: Інтерграфік, 1994. – 304 с.
 10. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 11. Варій М.Й. Неформальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект. – Львів, 1997. – 39 с.
 12. Варій М.Й. Основи соціальної психології військового колективу. – Л.: Сполом, 2000. – 249 с.
 13. Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі. – Львів, 1996. – 60 с.
 14. Гончаренко Л.О. Професіоналізація військової діяльності в сучасному суспільстві (соціально- філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський військовий ун-т. – Х., 1998. – 16 с. 
 15. Горлинський В.В. Система соціально-моральної регуляції у Збройних Силах України: соціально- філософський аналіз: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / АПН України Інститут вищої освіти. – К., 2003. – 18 с.
 16. Дубровский Р.В. Роль военно-социальных технологий в формировании профессиональной армии. – Саратов: СГТУ, 2001. – 20 с.
 17. Зачепа А. Соціальна дійсність як детермінуючий фактор морально-психологічного стану армії / Військовий ін-т при Державному ун-ті Львівська політехніка. – Львів, 1998. – 26 с.
 18. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с. 
 19. Кульчицкий К.П. Социальные права военнослужащих. – М., 1998. – 95 с. 
 20. Приймак Б.І. Соціально-філософський аналіз становлення військового колективу: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2000. – 16 с.
 21. Рыбаков А.В. Социальная природа армии и ее влияние на общественную жизнь и социально- экономический порядок / Саратовский гос. технический ун-т. – Саратов, 2001. – 22 с.
 22. Рютін В.В. Збройні Сили України як інститут соціалізації особистості // Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. –Харків: ХВУ, 2001. – Вип.Х. – С.218-224.
 23. Рютін В.В. Зміст та організація військово-соціальної роботи у підрозділі // Заступник командира підрозділу з виховної роботи: Навчальний посібник / В.С.Афанасенко, О.Ю.Бурківський, Е.П.Дуб та ін. – Харків: ХВУ, 2003. – С.324-330.
 24. Рютін В.В. Основні напрями соціально-педагогічної діяльності у військовому середовищі // Тези доповідей ХІІІ міжвузівської науково-методичної конференції Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П.Корольова. – Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – Ч.ІІ. – С. 42-43.
 25. Рютін В.В. Соціально-педагогічні технології та їх застосування у військовому середовищі // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: Матеріали наук. конф. молодих учених, 22-23 квітня 2004 р. / Харк. держ. акад. культури; Відп. ред. С.В. Сиренко – Х.: ХДАК, 2004. – С. 75.
 26. Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И. Социология армии. – М. : ИСПИ РАН, 1996. – 303 с.
 27. Соціальна робота в Україні: навч. пос. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; за заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.
 28. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді Головне управління виховної роботи Міністерства оборони України / І.В. Пєша (упоряд.). – К., 2003. – 335 с.
 29. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 30. Ягупов В.В. Військова дидактика: Навч. посіб. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ Київський університет, 2000. — 399 с.
 31. Ягупов В.В., Єрохін С.Г., Кожедуб О.В., Кирик В.Л., Копаниця О.В. Військове виховання: історія, теорія та методика. – К., 2002. – 560 с.
 32. Ягупов В/В. Військова і соціальна психологія. – К.: ВПЦ Київський університет, 2000. – 522 с.
2727
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).