Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток сучасної шкільної освіти в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Ціна: 
1600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.  Аналіз сучасних засад шкільної освіти в Україні
1.1. Мета, завдання і принципи діяльності школи
1.2.  Структура 12-річної школи
1.3.  Концептуальні засади змісту загальної середньої освіти
1.4. Особливості навчально-виховного процесу і управління загальноосвітнім навчальним закладом
1.5. Підготовка педагогів та їх професійне вдосконалення
2. Аналіз кількісних показників стану шкільної освіти
2.1. Мережа та чисельність учнів і вчителів навчальних закладів
2.2. Показники мовного охоплення
2.3. Аналіз показників проблем освітньої системи України
2.4. Фінансування
2.4. Інформаційне забезпечення
3. Актуальні завдання реформування системи освіти в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. XXI століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.

Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів, зокрема щодо тривалості здобуття загальної середньої освіти, відповідність з нормами світового співтовариства (не менше 12 років). Досі вона не відповідала цим нормам і становила 10 років для учнів, які вчаться у трирічній початковій школі (а таких 75%), і 11 років - для решти дітей. Це не сприяє підвищенню рівня освіченості молодого покоління, поглиблює розрив між дошкільним вихованням і початковою, загальноосвітньою і вищою школою.

Охоплення дітей 6-річного віку шкільним навчанням дозволить виправити ситуацію, яка склалася нині щодо недостатнього використання психологічних можливостей шостого - сьомого року життя дитини для її повноцінного розвитку. Зараз лише 50% міських дітей і 19% сільських виховуються у підготовчих групах дошкільних закладів. Залучення до навчання шестиліток за програмою 4-річної школи вирівняє можливості дітей цього віку у своєчасному одержанні якісної шкільної освіти.

Слід зважити і на те, що 12-річна школа - економічно доцільна й ефективна форма зайнятості молоді 17 - 18-річного віку, яка в умовах конкуренції на ринку праці далеко не завжди може знайти роботу.

Актуальність теми бакалаврської роботи полягає, насамперед, у тому, що з переходом до 12-річної системи шкільної освіти виникло багато проблем і запитань, головними з яких є неготовність педагогів до різкої зміни системи викладання, перерозподіл навчального навантаження внаслідок часто ї зміни програм тощо.

Метою роботи поставлено аналіз і оцінку стану розвитку сучасної системи шкільної освіти в Україні з точки зору необхідності її реформування та пошуку оптимальних шляхів змін.

Об’єктом дослідження у роботі виступає система шкільної освіти в Україні, а предметом – коло проблем, які стосуються матеріального, кадрового та методичного забезпечення сучасної школи.

Відповідно до теми і мети роботи нами було визначено наступні завдання дослідження:

 

 • проаналізувати сучасний стан системи шкільної освіти в Україні;
 • провести кількісну оцінку стану розвитку шкільної освіти на основі даних соціальних досліджень;
 • визначити пріоритетні напрямки реформування системи шкільної освіти України та оцінити їх ефективність;
 • обгрунтувати пропозиції щодо реформування системи шкільної освіти.

 

У роботі використовувалися наступні методи дослідження: описовий, метод контент-аналізу  прес-матеріалів та розрахунково-графічні методи для ілюстрації отриманих даних.

Джерельною базою виконання дослідження стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів, зокрема, слід відзначити роботи М. Стенко, Я. Болюбаш, К. Левківського, Ю. Сухарнікова (“Модернізація вищої освіти України і Болонський процес”, Р. Оуенса (Організаційна поведінка в освіті: Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа ), П. Уайт (“Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства) та ін.

Практичне значення виконаної роботи визначається можливістю використання даних дослідження та аналізу для оцінки сучасного стану шкільної освіти в Україні, крім того, дані роботи можуть бути використані у подальших дослідженнях в напрямку шляхів реформування системи шкільної освіти.

Слабким місцем нашої школи є несформованість у частини її випускників належного рівня національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, соціального розвитку, необхідної комп'ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію, володіння іноземними мовами. Недоліком загальноосвітньої підготовки залишаються недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій. Зміст шкільної освіти переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом, містить відомості, які не мають суттєвої загальноосвітньої цінності, його склад і структура недостатньо враховують необхідність диференціації навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів. За останні роки значно зросло навчальне навантаження учнів, зумовлене невідповідністю змісту освіти, навчальних технологій їхнім віковим психофізіологічним особливостям. Це гальмує різнобічний розвиток дітей, негативно впливає на стан їхнього здоров'я, мотивацію учіння.

Все це вимагає перегляду підходів до визначення мети і завдань шкільної освіти, формування її змісту, організації навчально-виховного процесу. 

Зосередженість на потребах освіти і розвитку учнів передбачає пряму залежність проектування навчального змісту і методичного забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей школярів. Основою всіх перетворень має стати реальне знання потенційних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме на цьому грунтується застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій. 

Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1973.
 2. Арцишевська М. Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти // Шлях освіти. - 2000. - № 3.
 3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - М., 1982.
 4. Барановський М.О. Структурування змісту шкільної освіти і диференціація навчання // Педагогіка і психологія. - 2000. - № 2.
 5. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - В. С. Журавський, М. З. Згурський. // Народна освіта. – 2005. - №6.
 6. Вербицький Володимир Валентинович. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.): Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.
 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.
 8. Готовність майбутнього керівника до управління ЗНЗ: етапи формування: Регіональний аспект / Г.Тимошко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4.
 9. Грішнова О. Розвиток шкільної освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення// Вища школа. – 2001. – № 2-3.
 10. Громико Ю.В., Давидов В.В. Концепция экспериментальной работы в сфере образования// Педагогика, 1994, № 6.
 11. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. - К., 1997.
 12. Збірник "Середня освіта в Україні". Нормативно-правове регулювання. (у двох книгах). – К.: Форт, 2005.
 13. Іванюк І.В. З досвіду реформування системи шкільної освіти Норвегії у 90-х роках ХХ століття//Педагогіка толерантності. №1. – 2001.
 14. Кирилов Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980.
 15. Концепція змісту освіти в загальноосвітній школі України : [Проекти] // Географія та основи економіки в школі. - 2001. - № 4.
 16. Концепція змісту освіти для європейського виміру України // Відкритий урок. - 2005. - № 13-16.
 17. Корсакова О. Визначальна складова змісту сучасної шкільної освіти // Директор школи. Україна. - 2006. - № 9.
 18. Корсакова О. Дидактичні підходи до оновлення змісту освіти // Відкритий урок. - 2006. - № 3.
 19. Корсакова О. Зміст сучасної шкільної освіти/ О. Корсакова, С. Трубачова // Відкритий урок. - 2006. - № 2.
 20. Корсакова О. Конструювання змісту шкільної освіти // Відкритий урок. - 2006. - № 4.
 21. Котова Ольга Геральдівна. Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992- 1998 рр.): Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.05 / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - К., 2000.
 22. Коцур В. Проблема змісту історичної освіти у шкільних підручниках історії // Історія в школі. - 2000. - № 3.
 23. Кравчук, Ольга Зміст освіти в аспекті суспільного розвитку // Біологія і хімія в школі. - 2005. - № 1.
 24. Кредитно-модульна технологія навчання. Навч. посібник. Автор Сікорський П.І. За ред. Тимошенко, Журавського та ін.
 25. Кремень В. Філософія освіти 21 століття/ В. Кремень // Відкритий урок. - 2003. - № 17-18.
 26. Левченко Т. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: ”Нова книга”, 2002.
 27. Липова Л. Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів // Освіта і управління. - 2005. - Т.8 № 1.
 28. Липова Л. Спрямованість змісту освіти дванадцятирічної школи // Рідна школа. - 2004. - № 7-8.
 29. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності ”Держ. управління.” – К.: Вид-во УАДУ, 1997.
 30. Луценко Л. Основні концепції диференціації змісту освіти у 12-річній школі // Рідна школа. - 2004. - № 5.
 31. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977.
 32. Міжнародні науково–практичні читання: ”Цінності у вихованні підростаючого покоління: проблеми, пошуки, перспективи” (Київ, 20-21 листопада 1996 р.) // Педагогіка і психологія. – №1. – 1997
 33. Модернизація вищої освіти України і Болонський процес. М.Стенко, Я.Болюбаш, К.Левківський, Ю.Сухарніков.
 34. Момон Л. Діяльнісний компонент змісту освіти // Освіта і управління. - 2004. - том 7 число 2.
 35. Наукові проблеми стандартизації змісту освіти в основній і старшій школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 4.
 36. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Директор школи. Україна. - 2005. - № 3-5.
 37. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. - К, 2003.
 38. Овчарук О. Напрями реформування змісту освіти: загальноєвропейські підходи до формування компетентнно орієнтованого змісту шкільної освіти // Відкритий урок. - 2004. - № 7-8.
 39. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003.
 40. Освіта: ідеали і цінності (історико-теоретичний аспект) Під ред. З. І. Равкіна. - К.: ІТПІО РАО, 1995.
 41. Оуенс Роберт Г. Організаційна поведінка в освіті: Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / О.В. Христенко (пер.з англ.). - Х. : Каравела, 2003.
 42. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений/ С.А. Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н. Шиянов и др.; Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
 43. Педагогічні засади менеджменту в освіті: Вітчизняна освіта на тлі сьогодення / М.Гриньова, О.Штепа // Підручник для директора. – К.: Либідь, 2003.
 44. Подлєсна О.П. Залікова система в сучасній школі. – К.: Форт, 2005.
 45. Поташник М. М., Мойсеєв О. М. Управління сучасною школою // Підручник для директора. – 2002. – № 1¬¬–2.
 46. Савченко О. Зміст шкільної освіти на рубежі століть // Шлях освіти. - 2000. - № 3.
 47. Савченко О. Духовність і зміст шкільної освіти // Директор школи ліцею гімназії. - 2004. - № 1.
 48. Савченко О. Новий зміст освіти в основній і старшій школі // Інформатика. - 2004. - Серп. (№ 31-32).
 49. Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-31 жовтня 1996 р.: У 6. кн. / АПН України; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича / В.С. Филипчук (упоряд.) - Чернівці, 1996.
 50. Сніцар Л.П Філософія сучасної освіти (зміст та структура курсу). Науково-метод. Посібник. – К.: Міленіум, 2003.
 51. Соловйов В.І. Дослідження проблем, що виникають на шляху впровадження дистанційного навчання в Україні // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - 2005. - Вип. 41.
 52.  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.: Вища школа, 1985.
 53.  Уайт П. Громадянські чесноти і шкільна освіта: виховання громадян демократичного суспільства / В.О. Коломієць (пер.з англ.та передмова). - К.: Вища школа, 2002.
 54. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.2. та Ч.1. Ключ до професійного успіху / О.І.Мармаза, О.М.Касьянова, В.В.Григораш та ін. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003.
 55. Шаповалов Н.П. З досвіду впровадження залікової системи у загальноосвітній школі. – Львів: Світ, 2005.
 56. Шмукляр Е.Г. Оцінка знань учнів. К.: Кастис, 2006.
6751
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).