Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток сучасних підручників з історії в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Стан і перспективи розвитку сучасного підручника з історії
1.1. Загальний аналіз розвитку підручників з історії
1.2. Особливості побудови методичного апарату підручника
2. Сучасні українські підручники з історії в оцінці закордонних істориків
3. Сучасні підходи до підручника з історії в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розгляд питання про стан і перспективи підручників і методичних посібників слід починати із тих цілей, які покликана виконувати історична освіта. Саме цілі історичної освіти в загальноосвітній школі повинні слугувати орієнтиром для аналізу вже існуючих підручників та посібників, а також для створення нових засобів навчання. Начебто нескладне завдання, оскільки цілі всім нам відомі, вони записані в пояснювальній записці до програми. Але таке враження помилкове.

Цілі навчання справді проголошені й очевидні, проте ьони не досить інструментальні. Так, основними цілями історичної освіти є розвиток історичного мислення, формування загальнолюдських та національних духовних цінностей, виховання патріотизму. Таке формулювання їх називається способом визначення мети через внутрішні процеси психічної діяльності учнів. Цей спосіб не помилковий, але надто загальний. Мета - це уявний, передбачуваний результат діяльності. Навряд чи такі категорії, як розвиток, формування, виховання можна вважати результатом діяльності вчителів.

Результатом навчальної діяльності виступають психічні якості особистості учня, а саме: знання та вміння. Тому визначення цілей навчання через категорії знань та вмінь учнів надасть більшої технологічності навчальному процесові. Якшо ми матимемо точний опис рис особистості, які повинні бути сформовані після завершення навчання, то зможемо точніше діагностувати, чи досягли ми поставлених цілей.

Актуальність теми курсової роботи полягає у  тому, що до сьогодні не існує підручника з історії України чи всесвітньої історії, який відповідав би міжнародним стандартам освіти, охоплюючи максимальний об’єм матеріалу і при цьому даючи можливість для більш творчого, а не конспективного типу роботи учнів.

Мета роботи – оцінити існуючий стан, перспективи та тенденції розвитку шкільного підручника з історії, проаналізувати недоліки і визначити необхідність використання передового європейського  і світового досвіду у розробці навчальних матеріалів.

Об’єктом дослідження у курсовій роботі виступає методика вивчення історії у школі на основі матеріалів підручника, а предметом – підручник з історії як основний методичний засіб роботи учнів і вчителя на уроці і вдома.

Відповідно до теми і мети роботи було поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати сучасний стан розвитку підручника з історії;
 • оцінити ефективність сучасних шкільних підручників з  історії;
 • дати оцінку ставлення до підручників з історії з точки зору закордонних фахівців;
 • узагальнити і проаналізувати рекомендації щодо основних проблем формування якісного і ефективного підручника з історії.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці як вітчизняних, так закордонних вчених. Зокрема, слід відзначити роботи таких авторів, як Галлагер К. (“Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості”), Грицак Я. (“Як викладати історію України після 1991 року”), Кульчицький С. (“Співробітництво українських і польських істориків у підготовці підручників для школи), Майєр Р. (“Всесвітня історія ХХ століття в українських шкільних підручниках”), Мисан В. (“Особливості роботи з текстовими історичними джерелами”), Терно С. (“Підручник з історії сьогодні: стан і перспективи”, “Як обрати підручник?”.

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе /Под. ред. А.Г.Колоскова. — М.: Просвещение. – 1999.
 2. Алексеевец В. В. Школьный курс истории: пос. для учителей. – СПб: АЕАС, 2000.
 3. Анталовський В. Підручник пишеться для народу // УIЖ. – 1997. – №6. – с. 151.
 4. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії в середній школі // Український історичний журнал. – 2000. - №3. – с. 11-17.
 5. Баханов К.О. Технологія повного засвоєння навчального матеріалу // Історія в школах України. - 2000. - № 3. – с.18-21.
 6. Баханов К.О. У пошуках інноваційних технологій викладання історії // Історія в школах України. – 2001. - №№9-10. с. 33-39.
 7. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - Х.: Скорпіон, 2000. 
 8. Вітчизняна історія в школах і вузах України: останнє десятиріччя // Збірник матеріалів семінару Київського проекту інституту Кеннана та Iнституту історії України НАН України, 3 жовтня 2002 р. – К., 2002. – С. 8.
 9. Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории. / Под. ред А.Г.Колоскова. — М.: Схимус. – 2004.
 10. Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості. Посібник для вчителів - 1998. 
 11. Гломозда К.Ю. Стан української історіографії та визначення її ролі в сучасному суспільстві // Магістеріум. – Вип. 17. – Iсторичні студії. – К., 2004. – С. 82.
 12. Грицак Я. Як викладати історію України після 1991 року” - Українська історична дидактика. Міжнародний діалог. Фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії. - К.: Генеза. - 2000
 13. Демиденко Т.П., Магдик О.О. Удосконалення змісту і методів викладання шкільних історичних дисциплін // Постметодика викладання історії. – 2004. - № 21. – с. 56-64.
 14. Ільге В. Національна історія на прикладі зображення доби Київської Русі в українських підручниках з історії // Українська історична дидактика: Міжнародний діалог. – К., 2000. – С. 77.
 15. Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії // Вісник Київського національного університету. – Серія “Iсторія”. – Вип. 54. – К., 2001. – С. 10–14.
 16. Кегель І. Історія в школах України // матеріали семінару “Подготовка и опубликование новых учебников по истории для школ в европейских странах, проводящих демократические преобразования”. -1999. - №2.
 17. Колодій А. Г. Оцінка знань та вмінь учнів у процесі вивчення історії: методологічний підхід // Педагогіка, 2002. - №№5-6.
 18. Кріїнс Х., Роорд Ц., Томс Д., Європейські обрії історичної освіти. // ДОБА. Науково-методичний часопис. - №2. – 2004. - с.3.
 19. Кульчицький С. Співробітництво українських і польських істориків у підготовці підручників для школи // Історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 77–80.
 20. Курилів В. Методика викладання історії: Навч посібник. – Львів; Торонто: Світ, 2003.
 21. Майєр Р. Всесвітня історія ХХ століття в українських шкільних підручниках // Матеріали семінару «Нові підходи до підготовки підручників із всесвітньої історії для основної та старшої школи в Україні», Ялта, 30 вересня – 1 жовтня 2003. – Страсбург, 2003. – 20 с.
 22. Матеріали Міжнародного семінару “Підготовка і видання підручників з історії, 12-14 жовтня 1998, Чернігів; Ізабелль де Кегель “Кілька думок щодо розробки підручників з історії // Історія в школах України, 1999.-№2. і ін.)
 23. Мисан В. Особливості роботи з текстовими історичними джерелами. // ДОБА. Науково-методичний часопис. - №2. –2004. - с.12.
 24. Савельева И. М. Методика преподавания истории. - М., 1997. 
 25. Терно С. Підручник з історії сьогодні: стан і перспективи // Історія в школах України. – 2004. – № 1. 
 26. Терно С. Як обрати підручник? (поради вчителю) // Історія в школах України. – 2004. – № 5.
 27. Черевецький В. П. Методика викладання історії України в середніх і старших класах // Український історичний журнал. – 2000. - № 4.
6750
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).